Hľadanie zamestnania

Hľadanie zamestnania

Recherche de l'emploi
Hľadám prácu.
Je cherche un emploi.
ʒə ʃεʀʃ œ̃nɑ̃plwa
Som bez práce už 4 mesiace.
Ça fait quatre mois que je suis sans emploi.
sa fε katʀ mwa kə ʒə sɥi sɑ̃zɑ̃plwa
Reagujem na váš inzerát...
Je réponds à votre annonce...
ʒə ʀepɔ̃ a vɔtʀ anɔ̃s
Našiel som inzerát na internete/v novinách.
J'ai trouvé une annonce sur l'Internet/dans le journal.
ʒe tʀuve yn anɔ̃s syʀ lε̃tεʀnεt/dɑ̃ lə ʒuʀnal
Kedy môžete prísť na pohovor?
Quand est-ce que vous pouvez vous présenter à l'entretien d'embauche ?
kɑ̃ εs kə vu puve vu pʀezɑ̃te a lɑ̃tʀətjε̃ dɑ̃boʃ ?
Som pozvaný na (prijímací) pohovor.
J'ai été convoqué à un entretien (d'embauche).
ʒe ete kɔ̃vɔke a œ̃nɑ̃tʀətjε̃ (dɑ̃boʃ)
Hľadáme kvalifikovaných pracovníkov...
On recrute personnel qualifié...
ɔ̃ ʀ(ə)kʀyt pεʀsɔnεl kalifje
Bude potrebné zaškolenie.
Une formation sera nécessaire.
yn fɔʀmasjɔ̃ s(ə)ʀa nesesεʀ
Som vyučený kuchár.
J'ai une formation de cuisinier.
ʒe yn fɔʀmasjɔ̃ də kɥizinje
Pracoval som ako...
J'ai travaillé comme/en tant que...
ʒe tʀavaje kɔm/ɑ̃ tɑ̃ kə
Pracoval som tri roky ako čašník.
J'ai travaillé trois ans comme garçon.
ʒe tʀavaje tʀwɑzɑ̃ kɔm gaʀsɔ̃
Mám dlhoročnú prax v odbore...
J'ai une longue expérience professionnelle dans...
ʒe yn lɔ̃g εkspeʀjɑ̃s pʀɔfesjɔnεl dɑ̃
Aké sú pracovné podmienky?
Quelles sont les conditions de travail ?
kεl sɔ̃ le kɔ̃disjɔ̃ də tʀavaj ?
Aký nástupný plat môžem očakávať?
À quel salaire de départ je peux m'attendre ?
a kεl salεʀ də depaʀ ʒə pø matɑ̃dʀ ?
Kedy môžete nastúpiť?
Quand pouvez-vous commencer à travailler ?
kɑ̃ puvevu kɔmɑ̃se a tʀavaje ?
Potrebujem pracovné povolenie?
J'ai besoin d'un permis de travail ?
ʒe bəzwε̃ dœ̃ pεʀmi də tʀavaj ?
Máte povolenie na pobyt?
Vous avez un permis de séjour ?
vuzave œ̃ pεʀmi də seʒuʀ ?
Máte pracovné vízum?
Vous avez un visa de travail ?
vuzave œ̃ viza də tʀavaj ?
Vyplňte tento formulár (podľa vzoru).
Remplissez ce formulaire (comme suit).
ʀɑ̃plise sə fɔʀmylεʀ (kɔm sɥi)
Ponúkli mi prácu...
Ils m'ont offert le poste de...
il mɔ̃ ɔfεʀ lə pɔst də
Mám trojmesačnú skúšobnú lehotu.
Je suis en période d'essai de trois mois.
ʒə sɥi ɑ̃ peʀjɔd desε də tʀwɑ mwa
úrad práce
agence nationale pour l'emploi, ANPE
aʒɑ̃s nasjɔnal puʀ lɑ̃plwaˌ aenpee
prihlásiť sa na úrade práce
s'inscrire à l'ANPE/au chômage
sε̃skʀiʀ a laenpee/o ʃomaʒ
pracovná agentúra
agence/bureau de placement
aʒɑ̃s/byʀo də plasmɑ̃
personálna agentúra
cabinet de recrutement
kabinε də ʀ(ə)kʀytmɑ̃
ponuka voľných pracovných miest
offre d'emploi
ɔfʀ dɑ̃plwa
inzerát
petite annonce
p(ə)tit anɔ̃s
prijímací pohovor
entretien d'embauche
ɑ̃tʀətjε̃ dɑ̃boʃ
životopis
CV
seve
osobné údaje
données personnelles
dɔne pεʀsɔnεl
meno a priezvisko
prénom et nom
pʀenɔ̃ e nɔ̃
dátum narodenia
date de naissance
dat də nεsɑ̃s
miesto narodenia
lieu de naissance
ljø də nεsɑ̃s
zdravotný stav
état de santé
eta də sɑ̃te
rodinný stav
situation de famille
sitɥasjɔ̃ də famij
slobodný
célibataire
selibatεʀ
ženatý
marié
maʀje
vydatá
mariée
maʀje
rozvedený
divorcé
divɔʀse
adresa
adresse
adʀεs
adresa trvalého bydliska
adresse permanente
adʀεs pεʀmanɑ̃t
prechodná adresa
adresse provisoire/actuelle
adʀεs pʀɔvizwaʀ/aktɥεl
telefónne číslo
numéro de téléphone
nymeʀo də telefɔn
emailová adresa
adresse électronique
adʀεs elεktʀɔnik
vzdelanie
formation
fɔʀmasjɔ̃
doterajšia prax
parcours professionnel
paʀkuʀ pʀɔfesjɔnεl
pracovné skúsenosti
expérience professionnelle
εkspeʀjɑ̃s pʀɔfesjɔnεl
predchádzajúci zamestnávateľ
employeur antérieur
ɑ̃plwajœʀ ɑ̃teʀjœʀ
počítačové znalosti
aptitude informatique
aptityd ε̃fɔʀmatik
jazykové znalosti
connaissance des langues étrangères
kɔnεsɑ̃s de lɑ̃g etʀɑ̃ʒεʀ
záujmy
centres d'intérêt
sɑ̃tʀ dε̃teʀε
vodičský preukaz
permis de conduire
pεʀmi də kɔ̃dɥiʀ
dátum možného nástupu
date de disponibilité
dat də dispɔnibilite