Rodinný stav

Rodinný stav

Situation de famille
Ste vydatá/ženatý?
Vous êtes mariée/marié ?
vuzεt maʀje/maʀje ?
Ako dlho ste už vydatá/ženatý?
Vous êtes mariée/marié depuis combien de temps ?
vuzεt maʀje/maʀje dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Som slobodný/rozvedený.
Je suis célibataire/divorcé.
ʒə sɥi selibatεʀ/divɔʀse
Máte priateľku/priateľa?
Vous avez une petite amie/un petit ami ?
vuzave yn p(ə)tit ami/œ̃ p(ə)titami ?
Mám. Chodíme spolu už päť rokov.
Oui. Nous sortons ensemble depuis cinq ans.
ˈwi nu sɔʀtɔ̃ ɑ̃sɑ̃bl dəpɥi sε̃k ɑ̃
Už si ju požiadal o ruku?
Tu l'as déjà demandée en mariage ?
ty lɑ deʒa d(ə)mɑ̃de ɑ̃ maʀjaʒ ?
V lete sme sa zasnúbili.
En été, nous nous sommes fiancés.
ɑ̃ eteˌ nu nu sɔm fjɑ̃se
Zobrali sme sa tento rok na jar.
Nous nous sommes mariés ce printemps.
nu nu sɔm maʀje sə pʀε̃tɑ̃
Kde ste sa zoznámili?
Vous avez fait connaissance où ?
vuzave fε kɔnεsɑ̃s u ?
Ako dlho sú už spolu?
Ils sont ensemble depuis combien de temps ?
il sɔ̃tɑ̃sɑ̃bl dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Sú spolu už dosť dlho.
Ils sont ensemble depuis bien longtemps.
il sɔ̃tɑ̃sɑ̃bl dəpɥi bjε̃ lɔ̃tɑ̃
Chcú sa vziať.
Ils veulent se marier.
il vøl sə maʀje
Žijú spolu nadivoko.
Ils vivent ensemble.
il viv ɑ̃sɑ̃bl
Bol jej neverný.
Il l'a trompée.
il la tʀɔ̃pe
Podvádzala ho, kde sa dalo.
Elle l'a fait cocu., Elle baisait à droite et à gauche.
εl la fε kɔkyˌ εl bezε a dʀwat e a goʃ
Rozišla sa s ním po dvoch rokoch.
Elle l'a quitté après deux ans.
εl la kite apʀε døzɑ̃
Asi sa budú rozvádzať.
Ils vont probablement divorcer.
il vɔ̃ pʀɔbabləmɑ̃ divɔʀse
Už podal žiadosť o rozvod.
Il a déjà demandé le divorce.
il a deʒa d(ə)mɑ̃de lə divɔʀs
Rozviedli sa po desiatich rokoch manželstva.
Ils ont divorcé après dix ans de mariage.
ilzɔ̃ divɔʀse apʀε dizɑ̃ də maʀjaʒ
Po mesiaci sa k nemu vrátila späť.
Elle est revenue un mois plus tard.
εl ε ʀ(ə)vəny œ̃ mwa ply taʀ
Je druhýkrát vydatá/rozvedená.
Elle s'est remariée/a divorcé pour la deuxième fois.
εl se ʀ(ə)maʀje/a divɔʀse puʀ la døzjεm fwa
Znovu sa vydala/oženil.
Elle s'est remariée./Il s'est remarié.
εl se ʀ(ə)maʀje/il se ʀ(ə)maʀje
slobodný
célibataire
selibatεʀ
slobodná
célibataire
selibatεʀ
zasnúbený
fiancé
fjɑ̃se
ženatý
marié
maʀje
vydatá
mariée
maʀje
rozvedený
divorc|é/-ée
divɔʀse/-
bezdetný
sans enfants
sɑ̃zɑ̃fɑ̃
slobodná matka
mère célibataire
mεʀ selibatεʀ
ovdovený
veuf/veuve
vœf/vœv
vdovec
veuf
vœf
vdova
veuve
vœv
sirota
orphelin/orpheline
ɔʀfəlε̃/ɔʀfəlin