Porozumenie

Porozumenie

Compréhension
Prosím? (nerozumel som)
Pardon ?
paʀdɔ̃ ?
Prepáčte. Nerozumiem.
Excusez-moi. Je ne comprends pas.
εkskyzemwa ʒə nə kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
Nerozumel som vám dobre.
Je n'ai pas bien compris.
ʒə ne pɑ bjε̃ kɔ̃pʀi
Môžete to zopakovať?
Pouvez-vous le répéter ?
puvevu lə ʀepete ?
Čo ste hovorili?
Pardon(, vous avez dit) ?
paʀdɔ̃(ˌ vuzave di) ?
Zle ste ma pochopili.
Vous m'avez mal compris.
vu mave mal kɔ̃pʀi
To musí byť nejaké nedorozumenie.
Il doit y avoir un malentendu.
il dwa i avwaʀ œ̃ malɑ̃tɑ̃dy
To sa určite vysvetlí.
Il doit y avoir une explication (à ça).
il dwa i avwaʀ yn εksplikasjɔ̃ (a sa)
Môžete mi to vysvetliť?
Vous pouvez me l'expliquer ?
vu puve mə lεksplike ?
Hovoríte (po) anglicky/nemecky/francúzsky/španielsky/taliansky/rusky?
Parlez-vous anglais/allemand/français/espagnol/italien/russe ?
paʀlevu ɑ̃glε/almɑ̃/fʀɑ̃sε/εspaɲɔl/italjε̃/ʀys ?
Nehovorím po francúzsky.
Je ne parle pas français.
ʒə nə paʀl pɑ fʀɑ̃sε
Neviem dobre po francúzsky.
Je ne parle pas très bien français.
ʒə nə paʀl pɑ tʀε bjε̃ fʀɑ̃sε
Viem len trocha po nemecky.
Je ne parle qu'un peu d'allemand.
ʒə nə paʀl kœ̃ pø dalmɑ̃
Hovorte pomalšie, prosím.
Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?
puvevu paʀle ply lɑ̃tmɑ̃ˌ sil vu plε ?
Neviem, ako sa to povie po francúzsky.
Je ne sais pas comment le dire en français.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ lə diʀ ɑ̃ fʀɑ̃sε
Čo to znamená?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
kεs kə sa vø diʀ ?
Môžete to bližšie opísať?
Vous pouvez me le décrire plus en détail ?
vu puve mə lə dekʀiʀ plyzɑ̃ detaj ?
Môžete mi to napísať?
Pouvez-vous l'écrire ?
puvevu lekʀiʀ ?
Môžete mi to nakresliť?
Pouvez-vous me faire un dessin ?
puvevu mə fεʀ œ̃ desε̃ ?
Ako sa to povie po francúzsky?
Ça se dit comment en français ?
sa sə di kɔmɑ̃ ɑ̃ fʀɑ̃sε ?
Ako sa vyslovuje toto slovo?
On prononce comment ce mot ?
ɔ̃ pʀɔnɔ̃s kɔmɑ̃ sə mo ?
Rozumiete mi?
Vous me comprenez ?
vu mə kɔ̃pʀəne ?
Rozumiem.
Je comprends.
ʒə kɔ̃pʀɑ̃
Pochopili ste to?
Vous avez compris ?
vuzave kɔ̃pʀi ?
Už je to jasné?
C'est clair ?
se klεʀ ?
Aha!, Už rozumiem.
Je vois.
ʒə vwa
Prepáčte, stále (vám) nerozumiem.
Excusez-moi, je ne comprends toujours pas.
εkskyzemwaˌ ʒə nə kɔ̃pʀɑ̃ tuʒuʀ pɑ
Mohli by ste ma opraviť, keď urobím chybu?
Pourriez-vous me corriger, si je fais une erreur ?
puʀjevu mə kɔʀiʒeˌ si ʒə fε yn eʀœʀ ?