Práca

Práca

Travail
Kde pracujete?
Où travaillez-vous ?
u tʀavajevu ?
Čím ste?, Aké máte povolanie?
Quelle est votre profession ?
kεl ε vɔtʀ pʀɔfesjɔ̃ ?
Som robotník.
Je suis ouvrier.
ʒə sɥi uvʀije
Pracujem ako vodič.
Je travaille comme chauffeur.
ʒə tʀavaj kɔm ʃofœʀ
Pracovala som ako sekretárka.
J'ai travaillé comme secrétaire.
ʒe tʀavaje kɔm s(ə)kʀetεʀ
Ako dlho tam už pracujete?
Depuis combien de temps vous travaillez là-bas ?
dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ vu tʀavaje labɑ ?
Pracujem tu už viac než päť rokov.
Ça fait plus de cinq ans que je travaille ici.
sa fε plys də sε̃k ɑ̃ kə ʒə tʀavaj isi
Pracujem na čiastočný/polovičný/plný úväzok.
Je travaille à temps partiel/mi-temps/plein temps.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl/mitɑ̃/plε̃ tɑ̃
Do práce dochádzam každý deň 30 kilometrov.
Chaque jour je fais 30 kilomètres pour aller au travail.
ʃak ʒuʀ ʒə fε tʀɑ̃t kilɔmεtʀ puʀ ale o tʀavaj
Často pracujem nadčas.
Je fais souvent des heures supplémentaires.
ʒə fε suvɑ̃ dezœʀ syplemɑ̃tεʀ
Mám teraz dve zamestnania.
Actuellement j'ai deux emplois.
aktyεlmɑ̃ ʒe døzɑ̃plwa
Momentálne som nezamestnaný.
Je suis actuellement au chômage.
ʒə sɥi aktyεlmɑ̃ o ʃomaʒ
Som (už) na dôchodku.
J'ai (déjà) pris ma retraite.
ʒe (deʒa) pʀi ma ʀ(ə)tʀεt

Pracovný pomer

Emploi, Salariat
Našiel som si novú prácu.
J'ai trouvé un nouveau travail.
ʒe tʀuve œ̃ nuvo tʀavaj
Podpísal som pracovnú zmluvu s...
J'ai signé un contrat de travail avec...
ʒe siɲe œ̃ kɔ̃tʀa də tʀavaj avεk
Pracujem na plný/čiastočný úväzok.
Je travaille à temps plein/partiel.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ plε̃/paʀsjεl
Som v skúšobnej lehote.
Je suis en période d'essai.
ʒə sɥi ɑ̃ peʀjɔd desε
Bol som povýšený na miesto...
J'ai été promu (au poste de)...
ʒe ete pʀɔmy (o pɔst də)
Zvýšili mi plat.
J'ai été augmenté.
ʒe ete ɔgmɑ̃te
Rozhodol som sa odísť zo zamestnania.
J'ai décidé de quitter mon travail.
ʒe deside də kite mɔ̃ tʀavaj
Dal som výpoveď.
J'ai donné ma démission., J'ai quitté mon travail.
ʒe dɔne ma demisjɔ̃ˌ ʒe kite mɔ̃ tʀavaj
Rozviazal som pracovný pomer pre...
J'ai résilié le contrat de travail pour...
ʒe ʀezilje lə kɔ̃tʀa də tʀavaj puʀ
Prepustili ma., Bol som prepustený.
J'ai été licencié.
ʒe ete lisɑ̃sje
Stratil som prácu.
J'ai perdu mon travail.
ʒe pεʀdy mɔ̃ tʀavaj
Bol s ním rozviazaný/ukončený pracovný pomer.
Son contrat de travail a été rompu/résilié.
sɔ̃ kɔ̃tʀa də tʀavaj a ete ʀɔ̃py/ʀezilje
zamestnanie
emploi
ɑ̃plwa
zamestnať koho
embaucher, employer qqn
ɑ̃boʃeˌ ɑ̃plwaje
pracovná zmluva
contrat de travail
kɔ̃tʀa də tʀavaj
pracovná zmluva na určitý/neurčitý čas
contrat à durée déterminée/indéterminée, CDD/CDI
kɔ̃tʀa a dyʀe detεʀmine/ε̃detεʀmineˌ sedede/sedei
výpoveď
congé, démission
kɔ̃ʒeˌ demisjɔ̃
výpovedná lehota
délai de préavis
delε də pʀeavi
výpoveď dohodou
accord de résiliation
akɔʀ də ʀeziljasjɔ̃
výpoveď zo strany zamestnávateľa
congé de la part de l'employeur
kɔ̃ʒe də la paʀ də lɑ̃plwajœʀ
výpoveď zo strany zamestnanca
congé de la part de l'employé
kɔ̃ʒe də la paʀ də lɑ̃plwaje
okamžitá výpoveď (z pracovného pomeru)
licenciement immédiat
lisɑ̃simɑ̃ imedja
mzda
salaire, paye
salεʀˌ pεj
hodinová mzda
salaire horaire
salεʀ ɔʀεʀ
mesačný plat
salaire mensuel
salεʀ mɑ̃sɥεl
platové podmienky
conditions salariales
kɔ̃disjɔ̃ salaʀjal
hrubý príjem
revenu brut
ʀ(ə)vəny bʀyt
čistý príjem
revenu net
ʀ(ə)vəny nεt
zamestnanecké výhody
avantages accordés aux employés
avɑ̃taʒ akɔʀde ozɑ̃plwaje
mimoplatové/sociálne výhody
avantages annexes/sociaux
avɑ̃taʒ anεks/sɔsjo
výplatná páska
bulletin de salaire
byltε̃ də salεʀ
výplatný šek
chèque de paie
ʃεk də pε
zvýšenie platu
augmentation du salaire
ɔgmɑ̃tasjɔ̃ dy salεʀ
(výkonnostná) prémia
prime au mérite
pʀim o meʀit
zrážka z platu
déduction/retenue sur le salaire
dedyksjɔ̃/ʀ(ə)təny syʀ lə salεʀ

V práci

Au travail
O koľkej začínaš pracovať?
À quelle heures tu commences à travailler ?
a kεl œʀ ty kɔmɑ̃s a tʀavaje ?
Pracujem od ôsmej do piatej.
Je travaille de huit à cinq heures.
ʒə tʀavaj də ˈɥit a sε̃k œʀ
Často pracujem viac ako 50 hodín týždenne.
Souvent, je fais plus de 50 heures de travail par semaine.
suvɑ̃ˌ ʒə fε plys də sε̃kɑ̃t œʀ də tʀavaj paʀ s(ə)mεn
Máme pružný pracovný čas.
On a un horaire flexible.
ɔ̃na œ̃nɔʀεʀ flεksibl
Pracujete na zmeny?
Vous travaillez par relais ?
vu tʀavaje paʀ ʀ(ə)lε ?
Mám nočnú.
Je suis de nuit.
ʒə sɥi də nɥi
Vyplácajú sa (tu) nadčasy?
Les suppléments de travail sont payés (ici) ?
le syplemɑ̃ də tʀavaj sɔ̃ peje (isi) ?
Kedy je prestávka na obed?
C'est quand la pause déjeuner ?
se kɑ̃ la poz deʒœne ?
Na koľko dní dovolenky mám nárok?
J'ai droit à combien de jours de congé ?
ʒe dʀwa a kɔ̃bjε̃ də ʒuʀ də kɔ̃ʒe ?
Vezmem si dovolenku.
Je vais prendre mon congé.
ʒə vε pʀɑ̃dʀ mɔ̃ kɔ̃ʒe
Momentálne je na dovolenke.
Il est en vacances en ce moment.
il ε ɑ̃ vakɑ̃s ɑ̃ sə mɔmɑ̃
Vezmem si deň voľna.
Je prendrai un jour de congé.
ʒə pʀɑ̃dʀe œ̃ ʒuʀ də kɔ̃ʒe
Dostal som deň voľna.
J'ai eu un jour de congé.
ʒe y œ̃ ʒuʀ də kɔ̃ʒe
Mohol by som si zobrať neplatené voľno?
Je pourrais prendre un congé non payé ?
ʒə puʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ kɔ̃ʒe nɔ̃ peje ?
Chcel by som si zobrať náhradné voľno.
Je voudrais prendre un congé compensateur.
ʒə vudʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ kɔ̃ʒe kɔ̃pɑ̃satœʀ
Idem na služobnú cestu do Nemecka.
Je vais en voyage d'affaires en Allemagne.
ʒə vε ɑ̃ vwajaʒ dafεʀ ɑ̃naləmaɲ
Dostal som k dispozícii služobné auto.
J'ai une voiture de fonction à ma disposition.
ʒe yn vwatyʀ də fɔ̃ksjɔ̃ a ma dispozisjɔ̃
Doktor ma poslal na týždeň na péenku.
Le médecin m'a prescrit un avis d'arrêt de travail d'une semaine.
lə med(ə)sε̃ ma pʀεskʀi œ̃navi daʀε də tʀavaj dyn s(ə)mεn
Som na péenke.
Je suis en congé maladie.
ʒə sɥi ɑ̃ kɔ̃ʒe maladi
Išiel som na péenku.
J'ai pris un congé de maladie.
ʒe pʀi œ̃ kɔ̃ʒe də maladi
Som práceneschopný.
Je suis en arrêt de travail.
ʒə sɥi ɑ̃naʀε də tʀavaj
Dnes potrebujem odísť skôr.
Il faut que je parte plus tôt aujourd'hui.
il fo kə ʒə paʀt ply to oʒuʀdɥi
Zajtra (si) to nadpracujem.
Je récupérerai demain.
ʒə ʀekypeʀəʀe d(ə)mε̃
Padla!, Fajront!, Ide sa domov!
La journée est finie !, On rentre à la maison !
la ʒuʀne ε fini !ˌ ɔ̃ ʀɑ̃tʀ a la mεzɔ̃ !
zmena
équipe
ekip
ranná zmena
équipe du matin
ekip dy matε̃
poobedňajšia zmena
équipe de l'après-midi
ekip də lapʀεmidi
nočná zmena
équipe de nuit
ekip də nɥi
práca nadčas
heures supplémentaires
œʀ syplemɑ̃tεʀ
príplatok za nadčas
rémunération des heures supplémentaires
ʀemyneʀasjɔ̃ dezœʀ syplemɑ̃tεʀ
neprítomnosť na pracovisku
absence au lieu de travail
apsɑ̃s o ljø də tʀavaj
péenka, doklad o pracovnej neschopnosti
avis d'arrêt de travail, feuille de maladie
avi daʀε də tʀavajˌ fœj də maladi
nemocenské dávky
prestations maladie
pʀεstasjɔ̃ maladi
maródka (voľno)
indemnité journalière de maladie
ε̃dεmnite ʒuʀnaljεʀ də maladi
dovolenka
congé, vacances
kɔ̃ʒeˌ vakɑ̃s
zdravotná dovolenka
arrêt (de travail pour) maladie
aʀε (də tʀavaj puʀ) maladi
stravné lístky
tickets/chèques restaurant, tickets repas
tikε/ʃεk ʀεstɔʀɑ̃ˌ tikε ʀ(ə)pɑ
služobné auto
voiture de fonction/service
vwatyʀ də fɔ̃ksjɔ̃/sεʀvis
služobný mobil
portable de fonction
pɔʀtabl də fɔ̃ksjɔ̃
práca na plný úväzok
travail à plein temps
tʀavaj a plε̃ tɑ̃
práca na čiastočný/polovičný úväzok
travail à temps partiel/mi-temps
tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl/mitɑ̃
pracovný deň
journée de travail, jour ouvrable
ʒuʀne də tʀavajˌ ʒuʀ uvʀabl
pracovný čas
durée/temps/heures de travail
dyʀe/tɑ̃/œʀ də tʀavaj
chodiť do práce
aller au travail
ale o tʀavaj

Brigáda

Petit boulot
Hľadám (si) brigádu na prázdniny.
Je cherche un boulot pour les vacances.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ bulo puʀ le vakɑ̃s
Popri štúdiu brigádujem.
J'ai un petit boulot d'étudiant.
ʒe œ̃ p(ə)ti bulo detydjɑ̃
Som tu na (letnej) brigáde.
Je suis venu pour un boulot d'étudiant.
ʒə sɥi v(ə)ny puʀ œ̃ bulo detydjɑ̃
Našiel som si brigádu v zahraničí.
J'ai trouvé un petit boulot à l'étranger.
ʒe tʀuve œ̃ p(ə)ti bulo a letʀɑ̃ʒe
Mohol by som pracovať na polovičný/celý úväzok.
Je pourrais travailler à mi-temps/à plein temps.
ʒə puʀε tʀavaje a mitɑ̃/a plε̃ tɑ̃
Mám čas popoludní a cez víkendy.
Je suis libre les après-midi et les week-ends.
ʒə sɥi libʀ lezapʀεmidi e le wikɑ̃d
Koľko to hodí?, Koľko sa tým dá zarobiť?
Combien ça va faire/donner ?
kɔ̃bjε̃ sa va fεʀ/dɔne ?
Čo presne by tá práca zahŕňala?
En quoi consisterait le travail exactement ?
ɑ̃ kwa kɔ̃sist(ə)ʀε lə tʀavaj εgzaktəmɑ̃ ?
Vyžadujete nejakú kvalifikáciu?
Vous demandez une qualification particulière ?
vu d(ə)mɑ̃de yn kalifikasjɔ̃ paʀtikyljεʀ ?
Myslím, že by som to zvládol.
Je pense que je serais capable de le faire.
ʒə pɑ̃s kə ʒə s(ə)ʀε kapabl də lə fεʀ
Kedy by som mohol začať?
Je pourrais commencer à travailler quand ?
ʒə puʀε kɔmɑ̃se a tʀavaje kɑ̃ ?
Mohol by mi niekto ukázať, čo presne mám robiť?
Quelqu'un pourrait me montrer quoi faire exactement ?
kεlkœ̃ puʀε mə mɔ̃tʀe kwa fεʀ εgzaktəmɑ̃ ?
Zarobil som si nejaké peniaze na brigáde.
J'ai gagné des sous en faisant un petit boulot.
ʒe gaɲe de su ɑ̃ fəzɑ̃ œ̃ p(ə)ti bulo
práca pre študentov, práca popri štúdiu
travail/petit boulot d'étudiant
tʀavaj/p(ə)ti bulo detydjɑ̃
letná brigáda
travail d'été
tʀavaj dete
brigádnik
travailleur temporaire
tʀavajœʀ tɑ̃pɔʀεʀ
pomocná sila
auxiliaire
ɔksiljεʀ
nájsť si brigádu
trouver un petit boulot
tʀuve œ̃ p(ə)ti bulo
mať brigádu
avoir un petit boulot
avwaʀ œ̃ p(ə)ti bulo