Peniaze

Peniaze

Argent
Koľko to stojí?
Ça coûte combien ?
sa kut kɔ̃bjε̃ ?
Je to príliš drahé.
C'est trop cher.
se tʀo ʃεʀ
Nemáte niečo lacnejšie?
Vous n'en avez pas un moins cher ?
vu nɑ̃nave pɑ œ̃ mwε̃ ʃεʀ ?
Potrebujem niečo lacnejšie.
Il me faut quelque chose de moins cher.
il mə fo kεlk(ə) ʃoz də mwε̃ ʃεʀ
Nemám dosť peňazí.
Je n'ai pas assez d'argent.
ʒə ne pɑ ase daʀʒɑ̃
Nemôžem si to dovoliť.
Je ne peux pas me le permettre.
ʒə nə pø pɑ mə lə pεʀmεtʀ
Nemôžem toľko minúť.
Je ne peux pas dépenser tant d'argent.
ʒə nə pø pɑ depɑ̃se tɑ̃ daʀʒɑ̃
Kde to mám zaplatiť?
Je paye où ?
ʒə pεj u ?
Kde je pokladňa?
Où est la caisse ?
u ε la kεs ?
Môžem platiť v hotovosti?
Je peux payer en liquide ?
ʒə pø peje ɑ̃ likid ?
Prijímate eurá/doláre/libry?
Acceptez-vous des euros/dollars/livres ?
aksεptevu de øʀo/dɔlaʀ/livʀ ?
Môžete mi rozmeniť päťdesiat eur?
Vous pouvez me changer un billet de cinquante euros ?
vu puve mə ʃɑ̃ʒe œ̃ bijε də sε̃kɑ̃t øʀo ?
Nemám drobné.
Je n'ai pas de monnaie.
ʒə ne pɑ də mɔnε
Potrebujem drobné (na telefón).
J'ai besoin de monnaie (pour le téléphone).
ʒe bəzwε̃ də mɔnε (puʀ lə telefɔn)
Prijímate tieto šeky?
Vous acceptez ces chèques ?
vuzaksεpte se ʃεk ?
Budem platiť kreditkou.
Je vais payer par carte.
ʒə vε peje paʀ kaʀt
Máte prečerpanú kartu.
Le plafond de votre carte est dépassé.
lə plafɔ̃ də vɔtʀ kaʀt ε depɑse
To nie je možné. Skúste to znovu.
Ce n'est pas possible. Veuillez réessayer.
sə nε pɑ pɔsibl vœje ʀeeseje
Niekto mi ukradol peňaženku.
On m'a volé le portefeuille.
ɔ̃ ma vɔle lə pɔʀtəfœj
Môžete mi požičať pár eur?
Vous pouvez me prêter quelques euros ?
vu puve mə pʀete kεlk(ə) øʀo ?
Môžete skontrolovať ten účet?
Vous pouvez vérifier cette note, s'il vous plaît ?
vu puve veʀifje sεt nɔtˌ sil vu plε ?
Obávam sa, že ste mi naúčtovali viac.
Je crois que vous me faites payer trop cher.
ʒə kʀwa kə vu mə fεt peje tʀo ʃεʀ
Kde si môžem nárokovať vrátenie DPH?
Où est-ce que je peux demander le remboursement de la T.V.A. ?
u εs kə ʒə pø d(ə)mɑ̃de lə ʀɑ̃buʀsəmɑ̃ də la teveɑ ?

Zmenáreň, bankomat

Bureau de change, Distributeur de billets
Hľadám zmenáreň.
Je cherche un bureau de change.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ byʀo də ʃɑ̃ʒ
Kde je najbližší bankomat?
Où est le distributeur de billets le plus proche ?
u ε lə distʀibytœʀ də bijε lə ply pʀɔʃ ?
Potrebujem vybrať nejaké peniaze.
Il me faut retirer de l'argent.
il mə fo ʀ(ə)tiʀe də laʀʒɑ̃
Bankomat odmieta moju kartu.
Le distributeur refuse ma carte.
lə distʀibytœʀ ʀ(ə)fyz ma kaʀt
Bankomat mi zhltol kartu.
Le distributeur a avalé ma carte.
lə distʀibytœʀ a avale ma kaʀt
Chcem si vymeniť nejaké peniaze.
Je veux changer de l'argent.
ʒə vø ʃɑ̃ʒe də laʀʒɑ̃
Aký je výmenný kurz?
Quel est le taux de change ?
kεl ε lə to də ʃɑ̃ʒ ?
Účtujete si poplatok?
Il y a une commission ?
ilja yn kɔmisjɔ̃ ?
Koľko si mám vymeniť peňazí?
Je change combien d'argent ?
ʒə ʃɑ̃ʒ kɔ̃bjε̃ daʀʒɑ̃ ?
Môžem to dostať v menších bankovkách?
Je peux avoir de petites coupures ?
ʒə pø avwaʀ də p(ə)tit kupyʀ ?
Môžete mi rozmeniť dvadsať eur?
Vous pouvez me donner la monnaie de vingt euros ?
vu puve mə dɔne la mɔnε də vε̃tøʀo ?
Môžem dostať potvrdenku?
Je peux avoir le reçu, s'il vous plaît ?
ʒə pø avwaʀ lə ʀ(ə)syˌ sil vu plε ?

Banka

Banque
Chcel by som si u vás založiť účet.
J'aimerais ouvrir un compte chez vous.
ʒεmʀε uvʀiʀ œ̃ kɔ̃t ʃe vu
Aké dokumenty budem potrebovať?
Il me faudra quels documents ?
il mə fodʀa kεl dɔkymɑ̃ ?
Aké máte číslo účtu?
Quel est votre numéro de compte ?
kεl ε vɔtʀ nymeʀo də kɔ̃t ?
Chcem si vybrať peniaze z účtu.
Je veux retirer de l'argent de mon compte.
ʒə vø ʀ(ə)tiʀe də laʀʒɑ̃ də mɔ̃ kɔ̃t
Koľko je minimálny/maximálny možný výber?
Quel est le montant du retrait minimal/maximal possible ?
kεl ε lə mɔ̃tɑ̃ dy ʀ(ə)tʀε minimal/maksimal pɔsibl ?
Mám u vás devízový účet.
J'ai un compte de devises dans votre banque.
ʒe œ̃ kɔ̃t də dəviz dɑ̃ vɔtʀ bɑ̃k
Aký mám zostatok na účte?
Quel est le solde de mon compte ?
kεl ε lə sɔld də mɔ̃ kɔ̃t ?
Chcel by som zaplatiť bankovým prevodom.
Je voudrais payer par virement bancaire.
ʒə vudʀε peje paʀ viʀmɑ̃ bɑ̃kεʀ
Ako dlho bude trvať prevod?
Le virement va prendre combien de temps ?
lə viʀmɑ̃ va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Ku ktorej priehradke mám ísť?
Je passe à quel guichet ?
ʒə pɑs a kεl giʃε ?
Prečerpal som účet., Som v mínuse.
J'ai mis mon compte à découvert.
ʒe mi mɔ̃ kɔ̃t a dekuvεʀ
Chcel by som zrušiť svoj účet vo vašej banke.
Je voudrais liquider mon compte dans votre banque.
ʒə vudʀε likide mɔ̃ kɔ̃t dɑ̃ vɔtʀ bɑ̃k
Vyplácate cestovné šeky?
Vous encaissez les chèques de voyages ?
vuzɑ̃kese le ʃεk də vwajaʒ ?
účtenka
note
nɔt
(bankový) účet
compte (bancaire)
kɔ̃t (bɑ̃kεʀ)
bežný účet
compte courant
kɔ̃t kuʀɑ̃
termínovaný účet
compte à terme
kɔ̃t a tεʀm
devízový účet
compte en devises
kɔ̃t ɑ̃ dəviz
pokladničná zloženka
mandat bancaire
mɑ̃da bɑ̃kεʀ
prevodný príkaz
ordre de virement (bancaire)
ɔʀdʀ də viʀmɑ̃ (bɑ̃kεʀ)
minca
(pièce de) monnaie
(pjεs də) mɔnε
bankovka
billet (de banque)
bijε (də bɑ̃k)
priehradka
guichet
giʃε
zostatok na účte
solde du compte
sɔld dy kɔ̃t
výber (z účtu)
retrait
ʀ(ə)tʀε
vklad
dépôt
depo
bankomat
distributeur (automatique) de billets
distʀibytœʀ (ɔtɔmatik) də bijε
priame inkaso
prélèvement automatique
pʀelεvmɑ̃ ɔtɔmatik