Cestovanie autom

Cestovanie autom

Voyage en voiture
Potrebujem zviezť do mesta.
Il me faut aller en ville.
il mə fo ale ɑ̃ vil
Zveziete ma?
Vous pouvez m'emmener en voiture ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne ɑ̃ vwatyʀ ?
Zavezieš ma tam?
Tu peux me conduire/déposer là-bas ?
ty pø mə kɔ̃dɥiʀ/depoze labɑ ?
Vezmete ma tam?
Pouvez-vous m'emmener là-bas ?
puvevu mɑ̃m(ə)ne labɑ ?
Zobrali by ste ma tam?
Vous m'emmenez là-bas ?
vu mɑ̃m(ə)ne labɑ ?
Potrebujete zviezť/odvoz?
Voulez-vous que je vous emmène ?
vulevu kə ʒə vuzɑ̃mεn ?
Poďme (mojím) autom.
On va prendre (ma) voiture.
ɔ̃ va pʀɑ̃dʀ (ma) vwatyʀ
Nastúpte!
Montez !
mɔ̃te !
Môžem si sadnúť dozadu/dopredu?
Je peux monter à l'arrière/à l'avant ?
ʒə pø mɔ̃te a laʀjεʀ/a lavɑ̃ ?
Pripútajte sa.
Attachez/Mettez votre ceinture !
ataʃe/mεte vɔtʀ sε̃tyʀ !
Nejde mi zapnúť pás.
Je n'arrive pas à attacher ma ceinture.
ʒə naʀiv pɑ a ataʃe ma sε̃tyʀ
Mám šoférovať?
Je conduis ?
ʒə kɔ̃dɥi ?
Pri šoférovaní sa budeme striedať.
On va se relayer au volant.
ɔ̃ va sə ʀ(ə)leje o vɔlɑ̃
Ako sa tu radí spiatočka?
Comment je fais pour mettre la marche arrière ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ mεtʀ la maʀʃ aʀjεʀ ?
Ako sa zapína tempomat?
Comment on fait pour activer le régulateur de vitesse ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ fε puʀ aktive lə ʀegylatœʀ də vitεs ?
Môžem stiahnuť/otvoriť okno?
Je peux baisser la vitre ?
ʒə pø bese la vitʀ ?
Môžete zapnúť/stlmiť/vypnúť klimatizáciu?
Pouvez-vous allumer/baisser/éteindre l'air conditionné ?
puvevu alyme/bese/etε̃dʀ lεʀ kɔ̃disjɔne ?
Môžeme na chvíľku zastaviť?
On peut s'arrêter pour un instant ?
ɔ̃ pø saʀete puʀ œ̃nε̃stɑ̃ ?
Zastav (pri krajnici).
Arrête-toi sur le côté.
aʀεttwa syʀ lə kote
Potrebujem ísť/Treba mi na záchod.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
V aute mi/mu býva zle.
J'ai/Il a mal au cœur en voiture.
ʒe/il a mal o kœʀ ɑ̃ vwatyʀ
Máte niečo proti nevoľnosti pri cestovaní/kinetóze?
Vous avez quelque chose contre le mal de voiture/des transports ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də vwatyʀ/de tʀɑ̃spɔʀ ?
Potrebujem si natiahnuť nohy.
J'ai besoin de me dégourdir les jambes.
ʒe bəzwε̃ də mə deguʀdiʀ le ʒɑ̃b
Urobme si krátku pauzu.
On (se) fait une petite pause.
ɔ̃ (sə) fε yn p(ə)tit poz
Zastavím na pumpe/na odpočívadle.
Je m'arrête à la station-service/sur une aire de repos.
ʒə maʀεt a la stasjɔ̃sεʀvis/syʀ yn εʀ də ʀ(ə)po
Môžete ma/nás tu vysadiť?
Pouvez-vous me/nous déposer ici ?
puvevu mə/nu depoze isi ?
Chceli by sme sa zastaviť v...
Nous voudrions nous arrêter à...
nu vudʀjɔ̃ nuzaʀete a
Dostaneme sa tam autom?
On peut s'y rendre en voiture ?
ɔ̃ pø si ʀɑ̃dʀ ɑ̃ vwatyʀ ?
Povedzte mi, kde mám odbočiť.
Dites-moi où il faut tourner.
ditmwa u il fo tuʀne
Tu odbočte doľava/doprava.
Tournez à gauche/droite ici.
tuʀne a goʃ/dʀwat isi
Ide sa tadiaľto do...?
C'est bien la route pour aller à... ?
se bjε̃ la ʀut puʀ ale a... ?
Dá sa tu niekde zaparkovať?
On peut se garer par ici ?
ɔ̃ pø sə gaʀe paʀ isi ?
Môžem tu nechať auto?
Je peux laisser ma voiture ici ?
ʒə pø lese ma vwatyʀ isi ?
Kde je najbližšie parkovisko?
Où est le parking le plus proche ?
u ε lə paʀkiŋ lə ply pʀɔʃ ?
Platí sa tu za parkovanie?
Il faut payer pour le parking ici ?
il fo peje puʀ lə paʀkiŋ isi ?
Dochádza nám benzín.
On a très peu d'essence.
ɔ̃na tʀε pø desɑ̃s
Došiel nám benzín.
On est en panne d'essence.
ɔ̃nε ɑ̃ pan desɑ̃s
Potrebujem natankovať.
Il me faut prendre de l'essence.
il mə fo pʀɑ̃dʀ də lesɑ̃s
Je tu niekde blízko čerpacia stanica?
Il y a une station-service près d'ici ?
ilja yn stasjɔ̃sεʀvis pʀε disi ?
Mohli by ste ma zviezť k najbližšej pumpe?
Vous pouvez m'emmener à la station-service la plus proche ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne a la stasjɔ̃sεʀvis la ply pʀɔʃ ?
Plnú nádrž, prosím.
Le plein, s'il vous plaît.
lə plε̃ˌ sil vu plε
20 litrov Naturalu 95, prosím.
20 litres de l'essence sans plomb 95, s'il vous plaît.
vε̃ litʀ də lesɑ̃s sɑ̃ plɔ̃ katʀəvε̃kε̃zˌ sil vu plε
Potrebujem doplniť olej.
Il me faut refaire le plein d'huile.
il mə fo ʀ(ə)fεʀ lə plε̃ dɥil
Chcel by som dofúkať pneumatiky.
J'aimerais me faire gonfler les pneus.
ʒεmʀε mə fεʀ gɔ̃fle le pnø
Potrebujem automapu.
Il me faut une carte routière.
il mə fo yn kaʀt ʀutjεʀ
Aká je tu povolená rýchlosť?
Quelle est la vitesse (maximale) autorisée ici ?
kεl ε la vitεs (maksimal) ɔtɔʀize isi ?
Prekročili ste povolenú rýchlosť.
Vous avez dépassé la vitesse autorisée.
vuzave depɑse la vitεs ɔtɔʀize
Nevšimol som si tú dopravnú značku.
Je n'ai pas vu le panneau.
ʒə ne pɑ vy lə pano
Nevedel som, že je tu obmedzená rýchlosť.
Je ne savais pas qu'il y avait une limitation de vitesse.
ʒə nə savε pɑ kil i avε yn limitasjɔ̃ də vitεs
Môžem vidieť váš vodičský preukaz?
Je pourrais voir votre permis de conduire ?
ʒə puʀε vwaʀ vɔtʀ pεʀmi də kɔ̃dɥiʀ ?
Doklady mám v kufri.
Mes papiers sont dans le coffre.
me papje sɔ̃ dɑ̃ lə kɔfʀ
To auto je z požičovne.
C'est une voiture louée.
setyn vwatyʀ lwe
Môžem tu stopovať?
Je peux faire de l'auto-stop ici ?
ʒə pø fεʀ də lotostɔp isi ?
benzín
essence
esɑ̃s
nafta
gazole
gazɔl
motorový olej
huile (de) moteur
ɥil (də) mɔtœʀ
olej do prevodovky
huile de transmission
ɥil də tʀɑ̃smisjɔ̃
chladiaca kvapalina
liquide de refroidissement
likid də ʀ(ə)fʀwadismɑ̃
brzdová kvapalina
liquide de frein
likid də fʀε̃
náplň do ostrekovačov
liquide lave-glace
likid lavglas
výmena kolesa/pneumatiky
changement de roue/de pneu
ʃɑ̃ʒmɑ̃ də ʀu/də pnø
výmena oleja
changement d'huile
ʃɑ̃ʒmɑ̃ dɥil
defekt
pneu crevé
pnø kʀəve

Autodiely

Pièces auto
anténa
antenne
ɑ̃tεn
blatník
garde-boue
gaʀdbu
predný blatník
garde-boue avant
gaʀdbu avɑ̃
zadný blatník
garde-boue arrière
gaʀdbu aʀjεʀ
brzda
frein
fʀε̃
ručná brzda
frein à main
fʀε̃ a mε̃
parkovacia brzda
frein de stationnement
fʀε̃ də stasjɔnmɑ̃
brzdová hadička
tuyau de frein
tɥijo də fʀε̃
brzdové doštičky
plaquettes de frein
plakεt də fʀε̃
brzdové kotúče
disques de frein
disk də fʀε̃
brzdové svetlá
(feux) stops
(fø) stɔp
brzdový pedál
pédale de frein
pedal də fʀε̃
centrálne zamykanie
verrouillage central
veʀujaʒ sɑ̃tʀal
čelné sklo
pare-brise
paʀbʀiz
čerpadlo
pompe
pɔ̃p
olejové čerpadlo
pompe d'huile
pɔ̃p dɥil
palivové čerpadlo
pompe d'essence
pɔ̃p desɑ̃s
detská sedačka
siège-auto enfant
sjεʒoto ɑ̃fɑ̃
disk (kolesa)
disque (de la roue)
disk (də la ʀu)
duša (kolesa)
chambre à air
ʃɑ̃bʀ a εʀ
dvere
portière
pɔʀtjεʀ
predné/zadné dvere
portière avant/arrière
pɔʀtjεʀ avɑ̃/aʀjεʀ
dvere kufra
hayon
ˈεjɔ̃
dverová priehradka
vide-poche
vidpɔʃ
elektrika (rozvody)
installation électrique
ε̃stalasjɔ̃ elεktʀik
evidenčné číslo/ŠPZ (vozidla)
numéro d'immatriculation
nymeʀo dimatʀikylasjɔ̃
hever
cric
kʀik
hmlovky
antibrouillards
ɑ̃tibʀujaʀ
chladič
radiateur
ʀadjatœʀ
kapota
capot
kapo
karoséria
carrosserie
kaʀɔsʀi
katalyzátor
catalyseur
katalizœʀ
klaksón
klaxon
klaksɔn
klinový remeň
courroie de transmission
kuʀwa də tʀɑ̃smisjɔ̃
kľúče od auta
clés de voiture
kle də vwatyʀ
kľučka dverí
poignée de portière
pwaɲe də pɔʀtjεʀ
krížový kľúč (na koleso)
clé en croix
kle ɑ̃ kʀwa
kufor
coffre
kɔfʀ
kúrenie
chauffage
ʃofaʒ
mierka oleja
jauge d'huile
ʒoʒ dɥil
mriežka chladiča
grille de radiateur
gʀij də ʀadjatœʀ
nádrž
réservoir
ʀezεʀvwaʀ
nádržka na chladiacu kvapalinu
réservoir de liquide de refroidissement
ʀezεʀvwaʀ də likid də ʀ(ə)fʀwadismɑ̃
náprava
essieu
esjø
nárazník
pare-chocs
paʀʃɔk
nosič na bicykle
porte-vélos
pɔʀtvelo
objímka žiarovky
douille (d'une ampoule)
duj (dyn ɑ̃pul)
olejová nádrž
réservoir d'huile
ʀezεʀvwaʀ dɥil
olejová vaňa
cuve à huile
kyv a ɥil
os (nápravy)
essieu
esjø
ostrekovač (čelného skla)
lave-glace
lavglas
otáčkomer
compte-tours
kɔ̃ttuʀ
ovládač stieračov
commande d'essuie-glace
kɔmɑ̃d desɥiglas
páčka smerových svetiel
manette de clignotants
manεt də kliɲɔtɑ̃
palivomer
indicateur de niveau de carburant
ε̃dikatœʀ də nivo də kaʀbyʀɑ̃
palubná doska
tableau de bord
tablo də bɔʀ
(palubná) priehradka
boîte à gants
bwat a gɑ̃
pás (bezpečnostný)
ceinture
sε̃tyʀ
plynový pedál
pédale d'accélérateur
pedal dakseleʀatœʀ
pneumatika
pneu
pnø
podvozok
châssis
ʃɑsi
popolník
cendrier
sɑ̃dʀije
posilňovač (riadenia)
direction assistée
diʀεksjɔ̃ asiste
poznávacia značka
plaque d'immatriculation
plak dimatʀikylasjɔ̃
predné svetlo
phare
faʀ
predok (auta)
avant de la voiture
avɑ̃ də la vwatyʀ
prevodovka
boîte de vitesse
bwat də vitεs
manuálna prevodovka
boîte de vitesse manuelle
bwat də vitεs manɥεl
automatická prevodovka
boîte de vitesse automatique
bwat də vitεs ɔtɔmatik
puklica
enjoliveur
ɑ̃ʒɔlivœʀ
pumpa (na kolesá)
gonfleur, pompe
gɔ̃flœʀˌ pɔ̃p
radiaca páka
levier de vitesse
ləvje də vitεs
reflektory
phares
faʀ
rezerva
roue de rechange
ʀu də ʀ(ə)ʃɑ̃ʒ
dojazdová rezerva
roue de secours
ʀu də s(ə)kuʀ
plnohodnotná rezerva
roue de secours de taille normale
ʀu də s(ə)kuʀ də tɑj nɔʀmal
riadenie
conduite, direction
kɔ̃dɥitˌ diʀεksjɔ̃
rozdeľovač
distributeur
distʀibytœʀ
sedadlo
siège
sjεʒ
zadné sedadlá
sièges arrière
sjεʒ aʀjεʀ
sedadlo vodiča
siège conducteur
sjεʒ kɔ̃dyktœʀ
sedadlo spolujazdca
siège passager
sjεʒ pɑsaʒe
smerovka
clignotant
kliɲɔtɑ̃
snehové reťaze
chaînes (à neige)
ʃεn (a nεʒ)
spätné zrkadlo
rétroviseur
ʀetʀɔvizœʀ
spojka
embrayage
ɑ̃bʀεjaʒ
stierače (čelného skla)
essuie-glaces
esɥglas
strecha
toit
twa
strešné okno
toit m ouvrant
twa uvʀɑ̃
strešný nosič
galerie, porte-bagages
galʀiˌ pɔʀtbagaʒ
svetlá (predné)
phares
faʀ
diaľkové svetlá
feux de route
fø də ʀut
stretávacie svetlá
feux de croisement
fø də kʀwazmɑ̃
zadné svetlá
feux arrières
fø aʀjεʀ
škrabka na ľad
grattoir pare-brise
gʀatwaʀ paʀbʀiz
štartér
démarreur, starter
demaʀœʀˌ staʀtεʀ
štartovacie káble
câbles de démarrage
kɑbl də demaʀaʒ
tachometer
compteur, indicateur de vitesse
kɔ̃tœʀˌ ε̃dikatœʀ də vitεs
ťažné lano
câble de traction
kɑbl də tʀaksjɔ̃
ťažné zariadenie
attache remorque
ataʃ ʀ(ə)mɔʀk
tempomat
régulateur de vitesse, tempomat
ʀegylatœʀ də vitεsˌ tεmpoma
tlmič výfuku
pot d'échappement
po deʃapmɑ̃
tlmiče (pruženia)
amortisseurs
amɔʀtisœʀ
uzáver hrdla olejovej nádrže
bouchon du réservoir d'huile
buʃɔ̃ dy ʀezεʀvwaʀ dɥil
uzáver nádrže
bouchon du réservoir (d'essence)
buʃɔ̃ dy ʀezεʀvwaʀ (desɑ̃s)
ventilátor (chladiča)
ventilateur
vɑ̃tilatœʀ
volant
volant
vɔlɑ̃
vonkajšie zrkadlo
rétroviseur
ʀetʀɔvizœʀ
vstrekovač
injecteur
ε̃ʒεktœʀ
vstrekovanie
injection
ε̃ʒεksjɔ̃
výfuk
échappement
eʃapmɑ̃
výstražný trojuholník
triangle de signalisation
tʀijɑ̃gl də siɲalizasjɔ̃
zabezpečovací systém, zabezpečovacie zariadenie
antivol
ɑ̃tivɔl
zadné sklo
lunette arrière
lynεt aʀjεʀ
zadok (auta)
arrière
aʀjεʀ
zámok
serrure
seʀyʀ
zapaľovacia cievka
bobine d'allumage
bɔbin dalymaʒ
zapaľovanie
allumage
alymaʒ
zavesenie kolies
suspension de roues
syspɑ̃sjɔ̃ də ʀu
zdvihák (na auto)
cric
kʀik
žiarovka
ampoule
ɑ̃pul
žiarovka do svetlometov
ampoule de phare
ɑ̃pul də faʀ

Požičovňa áut

Location de voitures
Kde si môžem požičať auto?
Où est-ce que je peux louer une voiture ?
u εs kə ʒə pø lwe yn vwatyʀ ?
Chcel by som si požičať menšie úsporné auto.
Je voudrais louer une petite voiture économique.
ʒə vudʀε lwe yn p(ə)tit vwatyʀ ekɔnɔmik
Nemáte niečo menšie/väčšie?
Vous avez quelque chose de plus petit/grand ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz də ply p(ə)ti/gʀɑ̃ ?
Akú spotrebu má toto auto?
Combien consomme cette voiture ?
kɔ̃bjε̃ kɔ̃sɔm sεt vwatyʀ ?
Koľko to má koní?
Quelle est la puissance en chevaux ?
kεl ε la pɥisɑ̃s ɑ̃ ʃ(ə)vo ?
Aký objem má nádrž?
Quelle est la capacité du réservoir d'essence ?
kεl ε la kapasite dy ʀezεʀvwaʀ desɑ̃s ?
Ako sa otvára nádrž/kufor?
Comment je fais pour ouvrir le réservoir/le coffre ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ uvʀiʀ lə ʀezεʀvwaʀ/lə kɔfʀ ?
Ako sa radí jednotka/spiatočka?
Comment on met la première/la marche arrière ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ mε la pʀəmjεʀ/la maʀʃ aʀjεʀ ?
Má to klimatizáciu?
Il y a la clim ?
ilja la klim ?
Môžem si požičať aj príves?
Je peux louer aussi une remorque ?
ʒə pø lwe osi yn ʀ(ə)mɔʀk ?
Potreboval by som aj strešný nosič/nosič na bicykle.
Il me faut aussi un porte-bagages/un porte-vélos.
il mə fo osi œ̃ pɔʀtbagaʒ/œ̃ pɔʀtvelo
Chýba tu rezerva.
Il n'y a pas de roue de rechange.
ilnja pɑ də ʀu də ʀ(ə)ʃɑ̃ʒ
Kde nájdem hever?
Où est le cric ?
u ε lə kʀik ?
Pravá predná/zadná pneumatika je ojazdená.
Le pneu avant/arrière droit est usé.
lə pnø avɑ̃/aʀjεʀ dʀwa ε yze
Koľko stojí požičanie na deň?
Combien coûte la location par jour ?
kɔ̃bjε̃ kut la lɔkasjɔ̃ paʀ ʒuʀ ?
Je v cene povinné ručenie?
La responsabilité civile est comprise ?
la ʀεspɔ̃sabilite sivil ε kɔ̃pʀiz ?
Je v cene zahrnuté aj nejaké iné poistenie?
Une autre assurance est comprise ?
yn otʀ asyʀɑ̃s ε kɔ̃pʀiz ?
Čo zahŕňa to poistenie?
Qu'est-ce qui est couvert par cette assurance ?
kεs ki ε kuvεʀ paʀ sεt asyʀɑ̃s ?
Koľko by stálo dodatočné/rozšírené poistenie (na deň)?
Combien coûterait une assurance supplémentaire/étendue (par jour) ?
kɔ̃bjε̃ kut(ə)ʀε yn asyʀɑ̃s syplemɑ̃tεʀ/etɑ̃dy (paʀ ʒuʀ) ?
Aká je maximálna výška poistného plnenia?
Quelle est la limite de l'indemnité d'assurance ?
kεl ε la limit də lε̃dεmnite dasyʀɑ̃s ?
Koľko kilometrov je zahrnutých v cene?
Combien de kilomètres sont inclus dans le prix ?
kɔ̃bjε̃ də kilɔmεtʀ sɔ̃tε̃kly dɑ̃ lə pʀi ?
Je benzín v cene?
Est-ce que l'essence est comprise ?
εs kə lesɑ̃s ε kɔ̃pʀiz ?
Musím auto vrátiť sem?/s plnou nádržou?
Il faut rendre la voiture ici/avec le plein ?
il fo ʀɑ̃dʀ la vwatyʀ isi/avεk lə plε̃ ?
Môžem s tým autom opustiť štát?
Je peux quitter le pays avec cette voiture ?
ʒə pø kite lə pei avεk sεt vwatyʀ ?
Môžem auto nechať na inej vašej pobočke?
Je peux laisser la voiture dans une autre succursale ?
ʒə pø lese la vwatyʀ dɑ̃zyn otʀ sykyʀsal ?
Dokedy mám auto vrátiť?
Jusqu'à quand faut-il rendre la voiture ?
ʒyska kɑ̃ fotil ʀɑ̃dʀ la vwatyʀ ?
Na aké číslo mám zavolať v prípade nehody/poruchy/krádeže?
Quel numéro appeler en cas d'accident/de panne/de vol ?
kεl nymeʀo ap(ə)le ɑ̃ kɑ daksidɑ̃/də pan/də vɔl ?

Taxík

Taxi
Vezmeme si taxík?
On prend un taxi ?
ɔ̃ pʀɑ̃ œ̃ taksi ?
Sú tu drahé taxíky?
Les taxis sont chers ici ?
le taksi sɔ̃ ʃεʀ isi ?
Môžete mi zohnať taxík?
Vous pouvez me chercher un taxi ?
vu puve mə ʃεʀʃe œ̃ taksi ?
Aké číslo má taxislužba?
Quel est le numéro pour appeler un taxi ?
kεl ε lə nymeʀo puʀ ap(ə)le œ̃ taksi ?
Ste voľný?
Vous êtes libre ?
vuzεt libʀ ?
Mohli by ste otvoriť kufor?
Pouvez-vous ouvrir le coffre ?
puvevu uvʀiʀ lə kɔfʀ ?
Pomôžete mi naložiť batožinu?
Pouvez-vous m'aider à mettre les bagages ?
puvevu mede a mεtʀ le bagaʒ ?
Zavezte ma na železničnú stanicu.
À la gare, s'il vous plaît.
a la gaʀˌ sil vu plε
Ako dlho to bude trvať?
Ça va prendre combien de temps ?
sa va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Koľko si účtujete za kilometer?
Combien demandez-vous pour un kilomètre ?
kɔ̃bjε̃ d(ə)mɑ̃devu puʀ œ̃ kilɔmεtʀ ?
Koľko by to stálo na letisko?
Ça coûterait combien pour aller à l'aéroport ?
sa kut(ə)ʀε kɔ̃bjε̃ puʀ ale a laeʀɔpɔʀ ?
Zaviezli by ste nás do nejakej dobrej krčmy?
Pouvez-vous nous emmener dans un bon bar ?
puvevu nuzɑ̃m(ə)ne dɑ̃zœ̃ bɔ̃ baʀ ?
Mohli by ste nás trochu previezť po meste?
Pourriez-vous faire un petit tour de la ville ?
puʀjevu fεʀ œ̃ p(ə)ti tuʀ də la vil ?
Mohli by sme navštíviť nejaké miestne pamiatky?
On pourrait faire un tour et visiter des monuments locaux ?
ɔ̃ puʀε fεʀ œ̃ tuʀ e vizite de mɔnymɑ̃ lɔko ?
Choďte (ďalej), kým vám nepoviem.
Continuez, je vous dis après.
kɔ̃tinɥeˌ ʒə vu di apʀε
Tu odbočte doprava/doľava.
Tournez à droite/gauche ici.
tuʀne a dʀwat/goʃ isi
Môžete ísť rýchlejšie? Ponáhľam sa.
Vous pouvez aller plus vite ? Je suis pressé.
vu puve ale ply vit ? ʒə sɥi pʀese
Tu ma vysaďte.
Déposez-moi ici.
depozemwa isi
Koľko stojí minúta čakania?
Quel est le tarif d'attente ?
kεl ε lə taʀif datɑ̃t ?
Môžete tu chvíľu počkať?
Pouvez-vous attendre là un instant ?
puvevu atɑ̃dʀ la œ̃nε̃stɑ̃ ?
Môžete ma tu vyzdvihnúť o hodinu?
Pouvez-vous venir me chercher ici dans une heure ?
puvevu v(ə)niʀ mə ʃεʀʃe isi dɑ̃zyn œʀ ?
Pomôžete mi (hore) s batožinou?
Voulez-vous m'aider à monter les bagages ?
vulevu mede a mɔ̃te le bagaʒ ?
V kufri mi ešte zostala nejaká batožina.
J'ai d'autres bagages dans le coffre.
ʒe dotʀ bagaʒ dɑ̃ lə kɔfʀ
Nemáte zapnutý taxameter.
Vous n'avez pas déclenché le taximètre.
vu nave pɑ deklɑ̃ʃe lə taksimεtʀ
Koľko to stojí?
Ça fait combien ?, C'est combien ?
sa fε kɔ̃bjε̃ ?ˌ se kɔ̃bjε̃ ?
Nie je to trochu priveľa?
C'est un peu trop, non ?
se œ̃ pø tʀoˌ nɔ̃ ?
Menšiu bankovku nemám.
Je n'ai que ce billet.
ʒə ne kə sə bijε
Zle ste mi vydali.
Vous ne m'avez pas rendu assez.
vu nə mave pɑ ʀɑ̃dy ase
Zvyšok si nechajte.
Gardez la monnaie.
gaʀde la mɔnε