Porucha auta

Porucha auta

Panne
Mám problém s autom.
J'ai un problème avec ma voiture.
ʒe œ̃ pʀɔblεm avεk ma vwatyʀ
Môžete mi pomôcť odtlačiť auto nabok?
Vous pouvez m'aider à pousser la voiture sur le bas-côté ?
vu puve mede a puse la vwatyʀ syʀ lə bɑkote ?
Môžete ma roztlačiť?
Vous pouvez me pousser pour démarrer ?
vu puve mə puse puʀ demaʀe ?
Došiel mi benzín.
Je suis en panne d'essence.
ʒə sɥi ɑ̃ pan desɑ̃s
Môžete ma zaviezť na čerpaciu stanicu?
Vous pouvez me conduire à la station de service ?
vu puve mə kɔ̃dɥiʀ a la stasjɔ̃ də sεʀvis ?
Nemáte náhodou so sebou kanister na benzín?
Vous n'auriez pas un bidon (à essence) par hasard ?
vu nɔʀje pɑ œ̃ bidɔ̃ (a esɑ̃s) paʀ ˈazaʀ ?
Pokazil sa nám motor.
Le moteur est cassé.
lə mɔtœʀ ε kɑse
Zavaril/Zadrel som motor.
J'ai fait surchauffer/J'ai grippé le moteur.
ʒe fε syʀʃofe/ʒe gʀipe lə mɔtœʀ
Motor nechce naštartovať.
Le moteur ne veut pas démarrer.
lə mɔtœʀ nə vø pɑ demaʀe
Asi mám vybitú batériu.
Ma batterie semble déchargée.
ma batʀi sɑ̃bl deʃaʀʒe
Nemáte (so sebou) štartovacie káble?
Vous avez des câbles de démarrage ?
vuzave de kɑbl də demaʀaʒ ?
Odišla mi elektrika.
Il y a une panne d'électricité.
ilja yn pan delεktʀisite
Niečo je s prevodovkou.
J'ai un problème avec la boîte de vitesse.
ʒe œ̃ pʀɔblεm avεk la bwat də vitεs
Nemôžem (za)radiť.
Je n'arrive pas à passer la vitesse.
ʒə naʀiv pɑ a pɑse la vitεs
Praskol klinový remeň.
La courroie de transmission a lâché.
la kuʀwa də tʀɑ̃smisjɔ̃ a lɑʃe
Mám prasknutú hadicu chladiča.
La durit de radiateur est crevée.
la dyʀit də ʀadjatœʀ ε kʀəve
Dostal som defekt.
J'ai (un pneu) crevé.
ʒe (œ̃ pnø) kʀəve
Je tu (v okolí) niekto, kto by mi to pomohol opraviť?
Il y a quelqu'un (près d'ici) qui m'aiderait à le réparer ?
ilja kεlkœ̃ (pʀε disi) ki med(ə)ʀε a lə ʀepaʀe ?
Kde je najbližší servis?
Où est le garage le plus proche ?
u ε lə gaʀaʒ lə ply pʀɔʃ ?

Odťahová služba

Enlèvement de voiture
Mám nepojazdné auto.
Ma voiture ne marche pas.
ma vwatyʀ nə maʀʃ pɑ
Môžete zavolať niekoho, aby ma odtiahol?
Vous pouvez appeler quelqu'un pour me remorquer ?
vu puve ap(ə)le kεlkœ̃ puʀ mə ʀ(ə)mɔʀke ?
Aké číslo má odťahová služba?
Quel est le numéro du service de dépannage ?
kεl ε lə nymeʀo dy sεʀvis də depanaʒ ?
Som na ceste č... asi... kilometrov od mesta...
Je suis sur la route No ... environ à... kilomètres de la ville...
ʒə sɥi syʀ la ʀut nymeʀo ... ɑ̃viʀɔ̃ a... kilɔmεtʀ də la vil
Môžete ma odtiahnuť do najbližšieho mesta/servisu?
Vous pouvez me remorquer à la ville la plus proche/au garage le plus proche ?
vu puve mə ʀ(ə)mɔʀke a la vil la ply pʀɔʃ/o gaʀaʒ lə ply pʀɔʃ ?
Mám si nechať svoje veci v aute?
Je laisse mes affaires dans la voiture ?
ʒə lεs mezafεʀ dɑ̃ la vwatyʀ ?
Kam presne to auto odtiahnete?
Vous allez mettre la voiture où exactement ?
vuzale mεtʀ la vwatyʀ u εgzaktəmɑ̃ ?
Koľko to bude stáť?
Ça va coûter combien ?
sa va kute kɔ̃bjε̃ ?
To auto je z požičovne.
C'est une voiture louée.
setyn vwatyʀ lwe
Platí odtiahnutie auta požičovňa/poisťovňa?
Le remorquage est aux frais de la location/compagnie d'assurance ?
lə ʀ(ə)mɔʀkaʒ ε o fʀε də la lɔkasjɔ̃/kɔ̃paɲi dasyʀɑ̃s ?
Zaveziete ma do mesta?
Vous pouvez m'emmener en ville ?
vu puve mɑ̃m(ə)ne ɑ̃ vil ?
Môžem si tu niekde požičať iné auto?
Je peux louer une autre voiture près d'ici ?
ʒə pø lwe yn otʀ vwatyʀ pʀε disi ?

V servise

Au service de dépannage
Opravíte mi prederavenú pneumatiku?
Vous pouvez réparer mon pneu crevé ?
vu puve ʀepaʀe mɔ̃ pnø kʀəve ?
Mám problém s prevodovkou/motorom/riadením/brzdami.
J'ai des problèmes avec la boîte de vitesse/le moteur/la direction/les freins.
ʒe de pʀɔblεm avεk la bwat də vitεs/lə mɔtœʀ/la diʀεksjɔ̃/le fʀε̃
Môžete sa na to pozrieť?
Vous pouvez y jetez un coup d'œil ?
vu puve i ʒ(ə)te œ̃ ku dœj ?
Máte tieto súčiastky?
Vous avez ces pièces détachées ?
vuzave se pjεs detaʃe ?
Motor sa prehrieva.
Le moteur surchauffe.
lə mɔtœʀ syʀʃof
Tečie mi olej.
J'ai une fuite d'huile.
ʒe yn fɥit dɥil
Potrebujem doliať olej.
J'ai besoin de remplir l'huile.
ʒe bəzwε̃ də ʀɑ̃pliʀ lɥil
Potrebujem vodu do chladiča.
Il me faut de l'eau pour le radiateur.
il mə fo də lo puʀ lə ʀadjatœʀ
Auto zle brzdí.
La voiture freine mal.
la vwatyʀ fʀεn mal
Riadenie ťahá doľava/doprava.
La direction tire à gauche/droite.
la diʀεksjɔ̃ tiʀ a goʃ/dʀwat
Motor v nízkych otáčkach klepe.
Le moteur cogne à bas régime.
lə mɔtœʀ kɔɲ a bɑ ʀeʒim
Motor na neutrále zhasína.
Le moteur s'arrête au point mort.
lə mɔtœʀ saʀεt o pwε̃ mɔʀ
Môžete mi dobiť batériu?
Vous pouvez me recharger la batterie ?
vu puve mə ʀ(ə)ʃaʀʒe la batʀi ?
Ako dlho to potrvá?
Ça va prendre combien de temps ?
sa va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Koľko by stála nová (batéria)?
Une nouvelle (batterie) coûterait combien ?
yn nuvεl (batʀi) kut(ə)ʀε kɔ̃bjε̃ ?
Nefunguje (mi) klimatizácia.
La clim ne marche pas.
la klim nə maʀʃ pɑ
Nesvietia mi predné/zadné svetlá.
Mes feux avant/arrière ne marchent pas.
me fø avɑ̃/aʀjεʀ nə maʀʃ pɑ
Niečo je s posilňovačom riadenia.
La direction assistée ne marche pas bien.
la diʀεksjɔ̃ asiste nə maʀʃ pɑ bjε̃
Nemôžem povoliť ručnú brzdu.
Je n'arrive pas à relâcher/débloquer le frein à main.
ʒə naʀiv pɑ a ʀ(ə)lɑʃe/deblɔke lə fʀε̃ a mε̃
Nemôžem otvoriť batožinový priestor.
Je n'arrive pas à ouvrir le coffre/le compartiment à bagages.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ lə kɔfʀ/lə kɔ̃paʀtimɑ̃ a bagaʒ
Nedajú sa zamkýnať dvere.
Je n'arrive pas à fermer la portière à clé.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme la pɔʀtjεʀ a kle
Ako rýchlo to môžete opraviť?
Il vous faudra combien de temps pour le réparer ?
il vu fodʀa kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ lə ʀepaʀe ?
Koľko to bude asi stáť?
Ça devrait coûter combien ?
sa dəvʀε kute kɔ̃bjε̃ ?
To sa mi zdá trochu pridrahé.
Ça me semble trop/plutôt cher.
sa mə sɑ̃bl tʀo/plyto ʃεʀ
Môžete mi dať podrobný účet?
Je peux avoir une note détaillée ?
ʒə pø avwaʀ yn nɔt detaje ?
Môžeme sa v ňom previezť, aby sme zistili, či je to v poriadku?
On peut faire un essai sur route pour voir si c'est OK ?
ɔ̃ pø fεʀ œ̃nesε syʀ ʀut puʀ vwaʀ si se oke ?