Verejné nápisy

Verejné nápisy

Inscriptions publiques
À conserver au froid
Uchovávajte v chlade
À consommer de préférence avant..., À consommer jusqu'au...
Minimálna trvanlivosť do...
À louer
Na prenájom
À vendre
Na predaj
Accès à la plage
Prístup na pláž
Accès aux Quais
K vlakom
Accotements non stabilisés
Nespevnená krajnica
Aéroport
Letisko
Agence de voyages
Cestovná kancelária
Air conditionné
Klimatizácia
Aire de pique-nique
Miesto na piknik
Aire de repos
Odpočívadlo (pri ceste)
Animaux interdits
Zvieratá nie sú povolené
Annulé
Zrušené (let ap.)
Appuyer (sur le bouton)
Stlačte (tlačidlo)
Arrêt de bus
Zastávka autobusu
Arrêt et stationnement interdits
Zákaz zastavenia
Arrêter
Stáť, Zastavte
Arrivées
Príchody, Prílety
Ascenseur
Výťah
Attachez vos ceintures
Pripútajte sa
Attention !
Pozor!
Attention à la marche
Pozor, schod
Attention à la tête
Pozor na hlavu
Attention aux pickpockets/voleurs
Pozor na vreckárov
Attention travaux
Cesta sa opravuje
Attention, chien méchant
Pozor, zlý pes
Autoroute
Diaľnica
Avertissement !
Upozornenie!
Baignade interdite
Zákaz kúpania
Banque
Banka
Billets
Vstupenky, Lístky
Billetterie
Predaj lístkov/vstupeniek
Boulevard Périphérique
Mestský okruh
Brasserie
Krčma
Bureau de change
Zmenáreň
Buvette
Občerstvenie
Caisse
Pokladňa (v kine ap.)
Cédez le passage
Daj prednosť v jazde
Centre commercial
Nákupné centrum
Centre d'accueil de visiteurs
Návštevnícke centrum
Chambre à louer
Izba na prenájom
Chambre avec petit déjeuner
Nocľah s raňajkami
Chambres libres
Voľné izby
Chantier
Stavba, Stavenisko
Chaussée glissante
Klzká vozovka
Coiffeur
Holičstvo
Complet
Obsadené (v moteli ap.), Vypredané
Consigne
Úschovňa batožín
Consigne automatique
Úschovné skrinky (na stanici)
Contrôle des passeports
Pasová kontrola
Contrôle-radar
Meraný úsek (radarom)
Coupez le moteur
Vypnite motor
Courant dangereux
Nebezpečný prúd
Dames
Dámy (toalety)
Danger
Nebezpečenstvo
Danger d'incendie
Nebezpečenstvo požiaru
Danger de mort
Životunebezpečné
Date de consommation, Date d'expiration
Dátum spotreby
Débarquement
Vystupovanie, Vylodenie
Décharge interdite
Zákaz skládky (odpadu)
Défense d'entrer
Zákaz vstupu (na pozemok)
Défense d'entrer sous peine de poursuites
Porušenie zákazu (vstupu) sa trestá
Défense de fumer
Zákaz fajčenia
Défense de photographier
Zákaz fotografovania
Défense de traverser
Zákaz prechádzania
Départs
Odchody, Odlety
Déviation
Obchádzka
Douane
Colnica
Eau chaude
Horúca (voda)
Eau froide
Studená (voda)
Eau non potable
Úžitková voda
Eau potable
Pitná voda
Embarquement
Nastupovanie (na palubu), Nalodenie
Embouteillage
Kolóna
En panne
Mimo prevádzky
Enlèvement de véhicules gênants
Zákaz parkovania, vozidlá budú odtiahnuté
Enregistrement
Odbavenie, Registrácia
Enregistrement des bagages
Príjem batožín
Entrée
Vchod, Vstup, Vjazd
Entrée (payante)
Vstupné
Entrée interdite
Vstup zakázaný, Vjazd zakázaný
Entrée interdite au public
Nepovolaným vstup zakázaný
Entrée libre
Vstup zdarma
Épuisé
Vypredané
Escalade interdite
Zákaz lezenia
Escalier
Schodisko
Espace à langer
Prebaľovací kútik
Espace bébé
Miestnosť pre matky s deťmi (WC)
Espace enfants
Detský kútik
Fermé
Zatvorené
Fermez la porte
Zatvárajte dvere
Feu interdit
Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, Zákaz zakladania ohňa
Frappez
Klopte
Frein de secours
Záchranná brzda
Fumeurs
Fajčiari
Gare ferroviaire
Železničná stanica
Gare routière
Autobusová stanica
Guichet
Priehradka
Guichet des bagages
Výdaj batožín
Hall d'aéroport
Letisková hala
Hall d'arrivée
Príletová hala
Hall de départ
Odletová hala
Haut voltage
Vysoké napätie
Heure d'embarquement
Čas nástupu do lietadla
Heures d'ouverture
Otváracie hodiny
Heures de réception
Úradné hodiny, Ordinačné hodiny
Hommes
Páni (toalety)
Hôpital
Nemocnica
Horaire
Cestovný/Letový poriadok, Cestovný poriadok
Hors service
Mimo prevádzky
Impasse
Slepá ulica
Informations
Informácie
Insérer la carte
Vložte kartu
Insérer la monnaie
Vhoďte mincu
Interdiction de dépasser
Zákaz predbiehania
Interdiction de faire demi-tour
Zákaz otáčania
Interdiction de tourner à gauche/droite
Zákaz odbočenia vľavo/vpravo
Interdit à toute personne étrangère au service
Nepovolaným vstup zakázaný, Len pre personál
Interdit aux animaux
Zákaz vstupu so zvieratami
Interdit aux piétons
Zákaz vstupu chodcov
Issue de secours
Úniková cesta
Jour de fermeture
Zatvárací deň
Libre
Voľný
Limitation de vitesse
Obmedzenie rýchlosti
Liquidation (des stocks)
Totálny výpredaj
Livraison des bagages
Výdaj batožín
Location de voitures
Požičovňa áut
Manucure
Manikúra
Marché
Trh
Marche/Arrêt
Zapnuté/Vypnuté
Messieurs
Páni (toalety)
Métro
Metro
Ne pas déranger
Nerušiť
Ne pas entrer
Nevstupovať
Ne pas fumer
Nefajčite
Ne pas se pencher par les fenêtres
Nevykláňajte sa z okien
Ne pas toucher
Nedotýkať sa
Ne pas traverser
Neprechádzajte
Ne pas ouvrir
Neotvárať
Non-fumeurs
Nefajčiari
Objets trouvés
Straty a nálezy
Occupé
Obsadené
Offre spéciale
Špeciálna ponuka
Ouvert
Otvorené
Parc relais, P+R
Záchytné parkovisko
Parking
Parkovisko
Parking interdit
Zákaz parkovania, Neparkovať
Parking libre
Parkovanie zdarma
Parking payant
Platené parkovanie
Parking surveillé
Strážené parkovisko
Passage interdit
Chodník uzavretý
Passage pour piétons, Passage clouté
Priechod pre chodcov
Passage souterrain
Podjazd, Podchod
Passage supérieur
Nadjazd
Péage
Mýto, Diaľničný poplatok, Terminál na výber mýta
Pêche interdite
Zákaz lovu rýb
Pédicure
Pedikúra
Peinture fraîche
Čerstvo natreté
Petites annonces
Inzercia, Inzeráty
Pharmacie
Lekáreň
Piste cyclable
Cyklistický chodník
Plage
Pláž
Plongeon interdit
Zákaz skákania do vody
Point de vente de tickets
Predajňa lístkov
Poison
Jed
Poste
Pošta
Poste de police
Policajná stanica
Poubelle
Odpadky
Pour cause de mauvais temps...
Pre nepriazeň počasia...
Poussez
Tlačiť, Tam
Premiers secours
Prvá pomoc
Promotion
Akcia (zľava)
Propriété privée
Súkromný majetok/pozemok
Quai No. ...
Nástupište č. ...
Radars fréquents
Úsek s častým meraním rýchlosti
Ralentisseur
Spomaľovací prah
Ralentissez
Spomaľte
Rangez-vous à gauche/droite
Zaraďte sa do ľavého/pravého pruhu
Renseignements touristiques
Turistické informácie
Réservé
Rezervované
Réservé au covoiturage
Len pre vozidlá s viacerými pasažiermi (pruh)
Réservé aux piétons
Len pre peších
Respectez la propreté
Udržujte čistotu
Respectez la propreté des lieux
Neodhadzujte odpadky
Ressac dangereux
Nebezpečné príbojové vlny
Restaurant
Reštaurácia
Retard
Meškanie (letu ap.)
Risque de verglas
Nebezpečenstvo poľadovice
Rond-point
Kruhový objazd
Roulez avec prudence
Jazdite opatrne
Route barrée
Ulica uzavretá
Rue sans issue
Slepá ulica
Salle d'attente
Čakáreň
Salon de coiffure
Kaderníctvo
SAMU
Rýchla zdravotnícka pomoc
Section à péage
Platený úsek diaľnice
Sens interdit
Zákaz vjazdu
Sens unique
Jednosmerná premávka
Serrez à gauche/droite
Držte sa vľavo/vpravo
Signal d'alarme
Záchranná brzda
Silence !
Ticho!
Sol mouillé
Pozor, vlhká podlaha
Solde
Zľava
Soldes
Výpredaj
Sortie
Východ, Výjazd
Sortie (d'autoroute) fermée
Výjazd z diaľnice uzavretý
Sortie de secours
Núdzový východ
Sortie de voitures, ne pas stationner
Vjazd, neparkovať!
Station de taxi
Stanovište taxíkov
Stationnement interdit
Zákaz státia, Zákaz parkovania
Surf interdit
Zákaz surfovania
Téléphone
Telefón
Terminus
Konečná (stanica)
Tickets
Lístky
Tirez
Ťahať, Sem
Toilettes
Toalety
Toilettes et lavabos
Umyváreň
Toilettes publiques
Verejné toalety
Tout abus sera puni
Zneužitie sa trestá
Toute infraction sera punie
Porušenie zákazu sa trestá
Transit
Tranzitná doprava
Travaux sur la route
Práce na ceste
Traversez
Prechádzajte (na priechode)
Urgences (médicales)
Pohotovosť (lekárska)
Vagues de ressac
Príbojové vlny
Vagues hautes
Vysoký príboj
Vente à emporter
Predaj hotového jedla (ktoré si zákazník odnesie so sebou)
Vestiaire
Šatňa
Vitesse maximale autorisée
Maximálna povolená rýchlosť
Voie No. ...
Koľaj č. ...
Vol No. ...
Let č. ...
Voleurs seront poursuivis en justice
Krádež sa trestá
Vous entrez à vos risques et périls
Vstup na vlastné nebezpečenstvo
Zone fumeurs
Oddelenie pre fajčiarov
Zone piétonne
Pešia zóna