Číslovky

Číslovky

Adjectifs numéraux

Základné číslovky

Adjectifs numéraux cardinaux
nula
zéro m
zeʀo
jeden m, jedna f
un, une
œ̃ˌ yn
dva m, dve f
deux
tri
trois
tʀwɑ
štyri
quatre
katʀ
päť
cinq
sε̃k
šesť
six
sis
sedem
sept
sεt
osem
huit
ˈɥit
deväť
neuf
nœf
desať
dix
dis
jedenásť
onze
ˈɔ̃z
dvanásť
douze
duz
trinásť
treize
tʀεz
štrnásť
quatorze
katɔʀz
pätnásť
quinze
kε̃z
šestnásť
seize
sεz
sedemnásť
dix-sept
di(s)sεt
osemnásť
dix-huit
dizɥit
devätnásť
dix-neuf
diznœf
dvadsať
vingt
vε̃
dvadsaťjeden
vingt et un
vε̃te œ̃
dvadsaťdva
vingt-deux
vε̃dø
tridsať
trente
tʀɑ̃t
štyridsať
quarante
kaʀɑ̃t
päťdesiat
cinquante
sε̃kɑ̃t
šesťdesiat
soixante
swasɑ̃t
sedemdesiat
soixante-dix
swasɑ̃tdis
osemdesiat
quatre-vingts
katʀvε̃
deväťdesiat
quatre-vingt-dix
katʀəvε̃dis
sto
cent
sɑ̃
stodvadsať
cent vingt
sɑ̃ vε̃
dvesto
deux cents
dø sɑ̃
tisíc
mille
mil
dvetisíc
deux mille
dø mil
tisíc päťsto osemdesiattri
mille cinq cent quatre-vingt-trois
mil sε̃k sɑ̃ katʀəvε̃tʀwɑ
milión
million m
miljɔ̃

Radové číslovky

Adjectifs numéraux ordinaux
prvý
prem|ier/-ière
pʀəmje/jεʀ
druhý
deuxième, sec|ond/-onde
døzjεmˌ s(ə)gɔ̃/ɔ̃d
tretí
troisième
tʀwɑzjεm
štvrtý
quatrième
katʀijεm
piaty
cinquième
sε̃kjεm
šiesty
sixième
sizjεm
siedmy
septième
sεtjεm
ôsmy
huitième
ˈɥitjεm
deviaty
neuvième
nœvjεm
desiaty
dixième
dizjεm
dvadsiaty
vingtième
vε̃tjεm
tridsiaty
trentième
tʀɑ̃tjεm
stý
centième
sɑ̃tjεm

Zlomky

Fractions
pol, polovica
demi m
d(ə)mi
jeden a pol
un et demi
œ̃ e d(ə)mi
tretina
tiers m
tjεʀ
dve tretiny
deux tiers m pl
dø tjεʀ
štvrtina
quart m
kaʀ
tri štvrtiny
trois quarts m pl
tʀwɑ kaʀ
pätina
cinquième m
sε̃kjεm
šestina
sixième m
sizjεm
sedmina
septième m
sεtjεm
osmina
huitième m
ˈɥitjεm
devätina
neuvième m
nœvjεm
desatina
dixième m
dizjεm
stotina
centième m
sɑ̃tjεm