Cestovanie vlakom

Cestovanie vlakom

Voyage en train

Na stanici

À la gare
Kde je najbližšia železničná stanica?
Où est la gare la plus proche ?
u ε la gaʀ la ply pʀɔʃ ?
Kde sa dajú kúpiť lístky?
Où est-ce que je peux acheter des billets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de bijε ?
Koľko stojí (spiatočný) lístok do...?
Combien coûte un billet (aller-retour) pour... ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε (aleʀ(ə)tuʀ) puʀ... ?
Je lacnejšie kúpiť si hneď spiatočný lístok?
Un aller-retour est moins cher ?
œ̃naleʀ(ə)tuʀ ε mwε̃ ʃεʀ ?
Dva lístky do..., prosím.
Deux billets pour..., s'il vous plaît.
dø bijε puʀˌ sil vu plε
Koľko stojí polovičný (lístok)?
Combien coûte un billet demi-tarif ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε d(ə)mitaʀif ?
Môžem si kúpiť lístok vo vlaku?
Je peux acheter le billet dans le train ?
ʒə pø aʃ(ə)te lə bijε dɑ̃ lə tʀε̃ ?
Kde je úschovňa batožiny?
Où est la consigne ?
u ε la kɔ̃siɲ ?
Odkiaľ odchádza vlak do...?
D'où part le train pour... ?
du paʀ lə tʀε̃ puʀ... ?
Príde náš vlak presne?
Notre train arrive à temps ?
nɔtʀ tʀε̃ aʀiv a tɑ̃ ?
Kde je tretie/ôsme/desiate nástupište?
Où est le quai numéro trois/huit/dix ?
u ε lə ke nymeʀo tʀwɑ/ˈɥit/dis ?
Pomôžete mi otvoriť dvere?
Vous pouvez m'aider à ouvrir la porte ?
vu puve mede a uvʀiʀ la pɔʀt ?
Pomôžete mi hore s kufrom?
Vous m'aidez à monter la valise ?
vu mede a mɔ̃te la valiz ?

Hľadanie spojenia

Correspondances
Aké je najrýchlejšie/najlacnejšie spojenie do...?
Quelle est la correspondance la plus rapide/moins chère pour... ?
kεl ε la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s la ply ʀapid/mwε̃ ʃεʀ puʀ... ?
Zmeškal som prípoj.
J'ai raté ma correspondance.
ʒe ʀate ma kɔʀεspɔ̃dɑ̃s
Kedy ide ďalší vlak do...?
Quand part le prochain train pour... ?
kɑ̃ paʀ lə pʀɔʃε̃ tʀε̃ puʀ... ?
Koľko trvá cesta?
Il faut combien de temps pour y aller ?
il fo kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ i ale ?
Stojí ten vlak v...?
Est-ce que le train s'arrête à... ?
εs kə lə tʀε̃ saʀεt a... ?
Musím prestupovať?
Je dois changer de train ?
ʒə dwa ʃɑ̃ʒe də tʀε̃ ?
Z ktorého nástupišťa odchádza vlak do...?
De quel quai part le train pour... ?
də kεl ke paʀ lə tʀε̃ puʀ... ?
Môžete mi nájsť prípoj z...?
Vous pouvez me trouver la correspondance de... ?
vu puve mə tʀuve la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s də... ?
Ako dlho budem čakať na prípoj?
Combien de temps est-ce que je vais attendre la correspondance ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə ʒə vε atɑ̃dʀ la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s ?
O koľkej má vlak prísť do...?
À quelle heure arrive le train à... ?
a kεl œʀ aʀiv lə tʀε̃ a... ?

Pri pokladni

À la caisse
Kúpili by ste mi lístok do...?
Vous pouvez m'acheter un billet pour..., s'il vous plaît ?
vu puve maʃ(ə)te œ̃ bijε puʀˌ sil vu plε ?
Jeden (lístok) do..., prosím.
Un billet pour..., s'il vous plaît.
œ̃ bijε puʀˌ sil vu plε
Dva spiatočné/jednosmerné do...
Deux billets aller-retour/simples pour...
dø bijε aleʀ(ə)tuʀ/sε̃pl puʀ
Lístok do druhej/prvej triedy.
Un billet de deuxième/première classe.
œ̃ bijε də døzjεm/pʀəmjεʀ klɑs
Koľko stojí jednosmerný lístok do...?
Combien coûte un billet simple pour... ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε sε̃pl puʀ... ?
Máte nejaké zľavy pre deti/seniorov?
Est-ce qu'il y a des tarifs réduits pour les enfants/les seniors ?
εs kil i a de taʀif ʀedɥi puʀ lezɑ̃fɑ̃/le senjɔʀ ?
Jeden detský lístok.
Un billet enfant, s'il vous plaît.
œ̃ bijε ɑ̃fɑ̃ˌ sil vu plε
Chcem si rezervovať miestenku.
Je voudrais réserver une place.
ʒə vudʀε ʀezεʀve yn plas
Môžem dostať miesto pri okne?
Je peux avoir une place côté fenêtre ?
ʒə pø avwaʀ yn plas kote f(ə)nεtʀ ?
Nefajčiarske kupé, prosím.
Compartiment non-fumeurs, s'il vous plaît.
kɔ̃paʀtimɑ̃ nɔ̃fymœʀˌ sil vu plε
Je tam lôžkový vozeň?
Il y a une voiture-lit ?
ilja yn vwatyʀli ?

Vo vlaku

Dans le train
Je toto vlak do...?
C'est bien le train pour... ?
se bjε̃ lə tʀε̃ puʀ... ?
Hľadám sprievodcu.
Je cherche le contrôleur.
ʒə ʃεʀʃ lə kɔ̃tʀolœʀ
Kam ide tento vlak?
Quelle est la destination de ce train ?
kεl ε la dεstinasjɔ̃ də sə tʀε̃ ?
Ako dlho tu bude vlak stáť?
Le train s'arrête ici pour combien de temps ?
lə tʀε̃ saʀεt isi puʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Chcel by som si kúpiť lístok.
Je voudrais acheter un billet.
ʒə vudʀε aʃ(ə)te œ̃ bijε
Môžete mi ukázať moje miesto?
Vous pouvez me montrer ma place, s'il vous plaît ?
vu puve mə mɔ̃tʀe ma plasˌ sil vu plε ?
Kde je jedálny vozeň?
Où est le wagon-restaurant ?
u ε lə vagɔ̃ʀεstɔʀɑ̃ ?
Nemôžem otvoriť okno.
Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la f(ə)nεtʀ
Mohli by sme si vymeniť miesta?
Voulez-vous qu'on échange les places ?
vulevu kɔ̃neʃɑ̃ʒ le plas ?
Je toto miesto voľné/obsadené?
Est-ce que cette place est libre/occupée ?
εs kə sεt plas ε libʀ/ɔkype ?
Nebude vám prekážať, keď si sem sadnem?
Je m'assois là, si ça ne vous gêne pas.
ʒə maswa laˌ si sa nə vu ʒεn pɑ
Prepáčte, toto je moje miesto.
Excusez-moi, c'est ma place.
εkskyzemwaˌ se ma plas
Môžete mi ukázať svoju miestenku?
Je peux voir votre billet de réservation ?
ʒə pø vwaʀ vɔtʀ bijε də ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Kedy budeme v...?
Quand est-ce qu'on arrive à... ?
kɑ̃ εs kɔ̃naʀiv a... ?
Poviete mi, keď tam budeme?
Vous pouvez me dire quand on sera là ?
vu puve mə diʀ kɑ̃ ɔ̃ s(ə)ʀa la ?
Kde to sme? Čo je to za stanicu?
Où sommes-nous ? C'est quelle station ?
u sɔmnu ? se kεl stasjɔ̃ ?
Aká je nasledujúca stanica?
Quel est le nom de la prochaine (station) ?
kεl ε lə nɔ̃ də la pʀɔʃεn (stasjɔ̃) ?
Na ďalšej stanici vystupujeme.
On descend à la prochaine (station).
ɔ̃ desɑ̃ a la pʀɔʃεn (stasjɔ̃)
Nestihol som vystúpiť.
J'ai raté ma station.
ʒe ʀate ma stasjɔ̃
Tento vlak tu končí.
C'est le terminus.
se lə tεʀminys
Vlak má meškanie.
Le train a du retard.
lə tʀε̃ a dy ʀ(ə)taʀ