Formulár, osobné údaje

Formulár, osobné údaje

Remplir un formulaire
Vyplňte tento formulár.
Remplissez ce formulaire.
ʀɑ̃plise sə fɔʀmylεʀ
Píšte paličkovým písmom.
Écrivez en lettres capitales.
ekʀive ɑ̃ lεtʀ kapital
Čo ide sem?
Qu'est-ce qu'il faut mettre ici ?
kεs kil fo mεtʀ isi ?
Musím vyplniť všetky políčka?
Je dois remplir toutes les cases ?
ʒə dwa ʀɑ̃pliʀ tut le kɑz ?
Nepíše mi pero.
Mon stylo ne marche pas.
mɔ̃ stilo nə maʀʃ pɑ
Môžete mi požičať pero?
Vous pouvez me prêter un stylo ?
vu puve mə pʀete œ̃ stilo ?
Napísal som to zle.
J'ai fait une erreur.
ʒe fε yn eʀœʀ
Môžem to preškrtnúť?
Je peux le rayer ?
ʒə pø lə ʀeje ?
Môžem dostať nový formulár?
Je peux avoir un nouveau formulaire ?
ʒə pø avwaʀ œ̃ nuvo fɔʀmylεʀ ?
Kde to mám podpísať?
Où est-ce que je le signe ?
u εs kə ʒə lə siɲ ?
Prénom et nom
Meno a priezvisko
Nom de jeune fille
Rodné priezvisko
Date de naissance
Dátum narodenia
Âge
Vek
Lieu de naissance
Miesto narodenia
Sexe
Pohlavie
Homme
Muž
Femme
Žena
Domicile
Bydlisko
Adresse
Adresa
Adresse provisoire/permanente
Adresa prechodného/trvalého bydliska
Rue
Ulica
Numéro de maison
Číslo domu
Code postal
Poštové smerovacie číslo
Situation de famille
(Rodinný) stav
Célibataire
Slobodný, Slobodná
Marié, Mariée
Ženatý, Vydatá
Veuf, Veuve
Vdovec, Vdova
Divorcé, Divorcée
Rozvedený, Rozvedená
Concubin, Concubine
Druh, Družka
Personnes dépendantes
Závislé osoby
Nationalité
(Štátne) občianstvo, Štátna príslušnosť, Národnosť
Passeport No.
Číslo pasu
Carte d'identité No.
Číslo občianskeho preukazu
Permis de conduire No.
Číslo vodičského preukazu
Lieu de délivrance
Miesto vydania
Autorité
Vydal...
Date de délivrance
Deň vystavenia
Date d'expiration...
Platí do...
Signature
Podpis
Rayer les mentions inutiles.
Nehodiace sa prečiarknite.
Cadre réservé à l'administration.
Nevypĺňajte.