Domáce spotrebiče

Domáce spotrebiče

Appareils ménagers
Mám prikúriť? Nie je vám zima?
Je mets le chauffage plus fort ? Vous n'avez pas froid ?
ʒə mε lə ʃofaʒ ply fɔʀ ? vu nave pɑ fʀwa ?
Musím zapnúť/vypnúť kúrenie.
Il faut que je mette/j'arrête le chauffage.
il fo kə ʒə mεt/ʒaʀεt lə ʃofaʒ
Chcete zakúriť v kozube?
Vous voulez que j'allume dans la cheminée ?
vu vule kə ʒalym dɑ̃ la ʃ(ə)mine ?
Môžem stlmiť to kúrenie?
Je peux baisser le chauffage ?
ʒə pø bese lə ʃofaʒ ?
Kúrenie sa ovláda týmto kolieskom/tlačidlom.
Le chauffage est réglé par ce bouton.
lə ʃofaʒ ε ʀegle paʀ sə butɔ̃
Najprv treba zapnúť kotol.
Tout d'abord, il faut allumer la chaudière.
tu dabɔʀˌ il fo alyme la ʃodjεʀ
Klimatizácia nefunguje.
La clim est hors service.
la klim ε ˈɔʀ sεʀvis
Mám rozsvietiť?
J'allume ?
ʒalym ?
Zhasni, prosím ťa.
Éteins (la lumière), s'il te plaît !
etε̃ (la lymjεʀ)ˌ sil tə plε !
Kde je vypínač?
Où est l'interrupteur ?
u ε lε̃teʀyptœʀ ?
Kto tu nechal svietiť?
Qui n'a pas éteint (la lumière) ?
ki na pɑ etε̃ (la lymjεʀ) ?
Strč to do zásuvky.
Branche-le !
bʀɑ̃ʃlə !
Vytiahni to zo zásuvky.
Débranche-le !
debʀɑ̃ʃlə !
Používate úsporné žiarovky?
Vous utilisez des ampoules économiques ?
vuzytilize dezɑ̃pul ekɔnɔmik ?
Asi sa vypálila žiarovka
Il paraît que l'ampoule a grillé.
il paʀε kə lɑ̃pul a gʀije
Môžeš ju vymeniť?
Tu peux la changer ?
ty pø la ʃɑ̃ʒe ?
Tá mraznička zle mrazí.
Le congélateur marche mal.
lə kɔ̃ʒelatœʀ maʀʃ mal
Mal by si rozmraziť chladničku.
Tu devrais dégivrer le frigo.
ty dəvʀε deʒivʀe lə fʀigo
Daj riad do umývačky.
Mets la vaisselle dans le lave-vaisselle.
mε la vεsεl dɑ̃ lə lavvεsεl
Postav vodu (na čaj).
Fais bouillir de l'eau (pour le thé) !
fε bujiʀ də lo (puʀ lə te) !
Ohrejem ti to v mikrovlnke.
Je vais te le réchauffer dans le micro-ondes.
ʒə vε tə lə ʀeʃofe dɑ̃ lə mikʀoɔ̃d
Zapni rádio.
Mets la radio !
mε la ʀadjo !
Akú stanicu chceš (počúvať)?
Tu veux (écouter) quelle station ?
ty vø (ekute) kεl stasjɔ̃ ?
Chcete pozerať televíziu?
Vous voulez regarder la télé ?
vu vule ʀ(ə)gaʀde la tele ?
Môžem si zapnúť televíziu?
Je peux allumer/mettre la télé ?
ʒə pø alyme/mεtʀ la tele ?
Čo dávajú večer v televízii?
Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?
kεs kil i a a la tele sə swaʀ ?
Mám už ten televízor vypnúť?
J'éteints la télé ?
ʒetε̃ la tele ?
Prepni to na iný program.
Mets une autre chaîne !
mε yn otʀ ʃεn !
Daj to nahlas!
Mets-le plus fort !
mεlə ply fɔʀ !
Mohol by si to trochu stíšiť/stlmiť?
Tu pourrais le mettre un peu moins fort ?
ty puʀε lə mεtʀ œ̃ pø mwε̃ fɔʀ ?
Pustím ti nejaký film na DVD.
Je vais te passer un film sur le DVD.
ʒə vε tə pɑse œ̃ film syʀ lə devede
Vypadol prúd.
L'électricité est en panne., On a coupé le courant.
lelεktʀisite ε ɑ̃ panˌ ɔ̃na kupe lə kuʀɑ̃
Myslím, že nastal skrat.
Je crois qu'il y a eu un court-circuit.
ʒə kʀwa kil i a y œ̃ kuʀsiʀkɥi
Asi to vyrazilo poistky.
Je crois que ça a fait sauter les plombs.
ʒə kʀwa kə sa a fε sote le plɔ̃
Viete nahodiť istič?
Vous savez remettre le disjoncteur ?
vu save ʀ(ə)mεtʀ lə disʒɔ̃ktœʀ ?
Kde je poistková skriňa?
Où est la boîte à fusibles ?
u ε la bwat a fyzibl ?
chladnička
réfrigérateur, frigo
ʀefʀiʒeʀatœʀˌ fʀigo
mraznička
congélateur
kɔ̃ʒelatœʀ
plynový sporák
cuisinière à gaz
kɥizinjεʀ a gɑz
elektrický sporák
cuisinière électrique
kɥizinjεʀ elεktʀik
rúra na pečenie
four
fuʀ
mikrovlnná rúra
(four à) micro-ondes
(fuʀ a) mikʀoɔ̃d
umývačka riadu
lave vaisselle
lav vεsεl
drvič odpadu
broyeur à ordures
bʀwajœʀ a ɔʀdyʀ
kávovar
machine à café
maʃin a kafe
rýchlovarná kanvica
bouilloire électrique
bujwaʀ elεktʀik
kuchynský robot
robot de cuisine
ʀɔbo də kɥizin
mixér
mixeur
miksœʀ
šľahač
batteur
batœʀ
hriankovač
grille-pain
gʀijpε̃
sendvičovač
appareil à croque monsieur
apaʀεj a kʀɔk məsjø
jogurtovač
yaourtière
ˈjauʀtjεʀ
domáca pekáreň
machine à pain
maʃin a pε̃
práčka
machine à laver
maʃin a lave
sušička
sèche-linge
sεʃlε̃ʒ
(naparovacia) žehlička
fer à repasser (à vapeur)
fεʀ a ʀ(ə)pɑse (a vapœʀ)
fén
sèche-cheveux
sεʃʃ(ə)vø
kulma
fer à friser
fεʀ a fʀize
vysávač
aspirateur
aspiʀatœʀ
parný čistič (kobercov)
nettoyeur à vapeur
netwajœʀ a vapœʀ
televízor
téléviseur, télé(vision)
televizœʀˌ tele(vizjɔ̃)
obrazovka
écran
ekʀɑ̃
farebná obrazovka
écran couleur
ekʀɑ̃ kulœʀ
plazmová obrazovka
écran plasma
ekʀɑ̃ plasma
rádio
radio
ʀadjo
DVD prehrávač
lecteur DVD
lεktœʀ devede
hifi veža
chaîne hi-fi
ʃεn ˈifi
reproduktory
haut-parleurs
ˈopaʀlœʀ
zosilňovač
amplificateur
ɑ̃plifikatœʀ
satelitná anténa
antenne satellite
ɑ̃tεn satelit
diaľkové ovládanie
télécommande
telekɔmɑ̃d
svietidlo
luminaire, appareil d'éclairage
lyminεʀˌ apaʀεj deklεʀaʒ
lampa
lampe
lɑ̃p
luster
lustre
lystʀ
žiarovka
ampoule
ɑ̃pul
žiarivka
tube fluorescent, lampe fluorescente
tyb flyɔʀesɑ̃ˌ lɑ̃p flyɔʀesɑ̃t
vypínač
interrupteur
ε̃teʀyptœʀ
poistka
coupe-circuit, fusible
kupsiʀkɥiˌ fyzibl
výpadok prúdu
panne d'électricité
pan delεktʀisite
jednosmerný prúd
courant continu
kuʀɑ̃ kɔ̃tiny
striedavý prúd
courant alternatif
kuʀɑ̃ altεʀnatif
kúrenie
chauffage
ʃofaʒ
ústredné kúrenie
chauffage central
ʃofaʒ sɑ̃tʀal
podlahové kúrenie
plancher chauffant
plɑ̃ʃe ʃofɑ̃
radiátor
radiateur
ʀadjatœʀ
kozub
cheminée
ʃ(ə)mine
kotol
chaudière
ʃodjεʀ
bojler
chauffe-eau
ʃofo
klimatizácia
air conditionné, clim
εʀ kɔ̃disjɔneˌ klim
centrálny vysávač
aspirateur central
aspiʀatœʀ sɑ̃tʀal