Cestovanie loďou

Cestovanie loďou

Voyage en bateau

V prístave

Dans le port
Ako sa dostaneme do trajektového prístavu?
Comment peut-on arriver au port des ferries ?
kɔmɑ̃ pøtɔ̃ aʀive o pɔʀ de feʀi ?
Ako často premávajú trajekty (do...)?
Combien de fois passent les ferries (pour...) ?
kɔ̃bjε̃ də fwa pɑs le feʀi (puʀ) ?
O koľkej odchádza ďalší trajekt?
À quelle heure part le prochain ferry ?
a kεl œʀ paʀ lə pʀɔʃε̃ fεʀi ?
Ako dlho pred vyplávaním sa treba registrovať?
Combien de temps avant le départ est-ce que je dois m'enregistrer ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ avɑ̃ lə depaʀ εs kə ʒə dwa mɑ̃ʀ(ə)ʒistʀe ?
Ako dlho trvá plavba?
Quelle est la durée du voyage ?
kεl ε la dyʀe dy vwajaʒ ?
Plavba trvá asi hodinu.
Le voyage dure environ une heure.
lə vwajaʒ dyʀ ɑ̃viʀɔ̃ yn œʀ
Trajekt už máme rezervovaný a zaplatený.
Nous avons réservé et payé d'avance notre ferry.
nuzavɔ̃ ʀezεʀve e peje davɑ̃s nɔtʀ fεʀi
Koľko sa platí za osobné auto plus dve osoby?
Quel est le prix pour une voiture et deux personnes ?
kεl ε lə pʀi puʀ yn vwatyʀ e dø pεʀsɔn ?
Platí sa aj za príves?
On paie aussi pour une remorque ?
ɔ̃ pε osi puʀ yn ʀ(ə)mɔʀk ?
registračný pult
guichet d'embarquement
giʃε dɑ̃baʀkəmɑ̃
nájazdová rampa
rampe d'accès
ʀɑ̃p daksε
prístavný mostík (pre peších)
passerelle (d'embarquement)
pɑsʀεl (dɑ̃baʀkəmɑ̃)

Na palube lode

À bord d'un navire
Môžete nám ukázať, kde je naša kajuta?
Pouvez-vous nous montrer où se trouve notre cabine ?
puvevu nu mɔ̃tʀe u sə tʀuv nɔtʀ kabin ?
Je na lodi bar/reštaurácia?
Est-ce qu'il y a un bar/restaurant à bord ?
εs kil i a œ̃ baʀ/ʀεstɔʀɑ̃ a bɔʀ ?
Kde sú tu záchody?
Où sont les toilettes ?
u sɔ̃ le twalεt ?
Mám morskú chorobu.
J'ai le mal de mer.
ʒe lə mal də mεʀ
Nemáte niečo proti morskej chorobe?
Vous avez quelque chose contre le mal de mer ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də mεʀ ?
Kde na lodi nájdem zmenáreň?
Où est le bureau de change à bord ?
u ε lə byʀo də ʃɑ̃ʒ a bɔʀ ?
Zmenáreň je hneď naproti informáciám.
Le bureau de change se trouve juste en face du bureau d'informations.
lə byʀo də ʃɑ̃ʒ sə tʀuv ʒyst ɑ̃ fas dy byʀo dε̃fɔʀmasjɔ̃
Môžeme ísť na hornú palubu?
On peut monter au pont supérieur ?
ɔ̃ pø mɔ̃te o pɔ̃ sypeʀjœʀ ?
Horná paluba je pre zlé počasie uzavretá.
Le pont supérieur est fermé à cause du mauvais temps.
lə pɔ̃ sypeʀjœʀ ε fεʀme a koz dy mɔvε tɑ̃
Aké sú bezpečnostné opatrenia?
Quelles sont les mesures de sécurité ?
kεl sɔ̃ le m(ə)zyʀ də sekyʀite ?
Kedy pristaneme?
On arrive quand ?
ɔ̃naʀiv kɑ̃ ?
paluba
pont
pɔ̃
dolná/stredná/horná paluba
pont inférieur/intermédiaire/supérieur
pɔ̃ ε̃feʀjœʀ/ε̃tεʀmedjεʀ/sypeʀjœʀ
krytá paluba
pont couvert
pɔ̃ kuvεʀ
otvorená paluba
pont ouvert
pɔ̃ uvεʀ

Vyhliadková plavba

Croisière
Odkiaľ odchádzajú vyhliadkové plavby?
Quel est le point de départ des croisières ?
kεl ε lə pwε̃ də depaʀ de kʀwazjεʀ ?
Môžem počas zastávky opustiť loď? (v prístavisku)
Est-ce que je peux quitter le navire lors de la croisière ?
εs kə ʒə pø kite lə naviʀ lɔʀ də la kʀwazjεʀ ?
Môžete vystúpiť a potom zasa nastúpiť v hociktorom prístavisku.
Vous pouvez débarquer et rembarquer dans n'importe quel port.
vu puve debaʀke e ʀɑ̃baʀke dɑ̃ nε̃pɔʀt kεl pɔʀ
Aké dlhé sú zastávky?
Quelle est la durée des arrêts ?
kεl ε la dyʀe dezaʀεt ?
Je na lodi nejaká možnosť občerstvenia?
On peut acheter quelque chose à manger et à boire à bord ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe e a bwaʀ a bɔʀ ?
V bare sa podávajú teplé aj studené nápoje, malinovky aj alkohol.
Dans le bar, on vend des boissons chaudes et froides, des limonades et des boissons alcooliques.
dɑ̃ lə baʀˌ ɔ̃ vɑ̃ de bwasɔ̃ ʃod e fʀwadˌ de limɔnad e de bwasɔ̃ alkɔlik
Kde sú na lodi toalety?
Où se trouvent les toilettes à bord ?
u sə tʀuv le twalεt a bɔʀ ?
Majú bezbariérový prístup?
Il y a un accès aux handicapés ?
ilja œ̃naksε ozˈɑ̃dikape ?
Poskytujete počas plavby nejaký výklad?
La visite est commentée ?
la vizit ε kɔmɑ̃te ?
Áno, k dispozícii je výklad v niekoľkých jazykoch.
Oui, le commentaire est disponible en plusieurs langues.
ˈwiˌ lə kɔmɑ̃tεʀ ε dispɔnibl ɑ̃ plyzjœʀ lɑ̃g
Ktorý jazyk by ste si želali?
Quelle langue désirez-vous ?
kεl lɑ̃g deziʀevu ?
Chceli by sme výklad v nemčine/francúzštine/španielčine.
Nous aimerions un commentaire en allemand/en français/en espagnol.
nuzεmʀjɔ̃ œ̃ kɔmɑ̃tεʀ ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃nεspaɲɔl
Máte aj prospekty v angličtine/nemčine/francúzštine/španielčine?
Vous avez des prospectus en anglais/en allemand/en français/en espagnol ?
vuzave de pʀɔspεktys ɑ̃nɑ̃glε/ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃nεspaɲɔl ?