Žiadosti, príkazy a návrhy

Žiadosti, príkazy a návrhy

Demandes, ordres et suggestions
Môžete mi pomôcť?
Pouvez-vous m'aider ?
puvevu mede ?
Mohol by som (dostať)...?
Pourrais-je (avoir)... ?
puʀεʒə (avwaʀ) ?
Môžete mi povedať...?
Pouvez-vous me dire... ?
puvevu mə diʀ... ?
Urobili by ste mi láskavosť?
Pourriez-vous me rendre un service ?
puʀjevu mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?
Mohli by ste mi poradiť...?
Pourriez-vous me donner un conseil... ?
puʀjevu mə dɔne œ̃ kɔ̃sεj... ?
Môžete to zariadiť?
Pourriez-vous vous en occuper ?
puʀjevu vuzɑ̃nɔkype ?
Chcel by som...
J'aimerais..., Je voudrais...
ʒεmʀεˌ ʒə vudʀε
Chcel by som vás požiadať...
J'aimerais vous demander...
ʒεmʀε vu d(ə)mɑ̃de
Dalo by sa...?
Serait-il possible de... ?
seʀetil pɔsibl də... ?
Chcel by som hovoriť s...
Je voudrais parler à/avec...
ʒə vudʀε paʀle a/avεk
Chcel by som si dohodnúť stretnutie.
Je voudrais prendre un rendez-vous.
ʒə vudʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ ʀɑ̃devu
Mohli by sme sa stretnúť?
Pourrait-on se voir ?
puʀεtɔ̃ sə vwaʀ ?
Mohli by ste chvíľu počkať?
Pouvez-vous attendre un moment ?
puvevuzatɑ̃dʀ œ̃ mɔmɑ̃ ?
Môžem si to požičať?
Je pourrais l'emprunter ?
ʒə puʀε lɑ̃pʀœ̃te ?
Môžem sa k vám pridať?
Je peux vous joindre ?
ʒə pø vu ʒwε̃dʀ ?
Vyzdvihnete ma?
Vous viendrez me chercher ?
vu vjεndʀe mə ʃεʀʃe ?
Podali by ste mi...?
Pouvez-vous me passer... ?
puvevu mə pɑse... ?
Nech sa páči.
Voilà.
vwala
Chcel by som vedieť, či...
Je voudrais savoir si..., J'aimerais savoir si...
ʒə vudʀε savwaʀ siˌ ʒεmʀε savwaʀ si
Môžete (mi) to zistiť?
Vous pouvez vous renseigner là-dessus (pour moi) ?
vu puve vu ʀɑ̃seɲe lad(ə)sy (puʀ mwa) ?
Prepáčte, že obťažujem, ale...
Excusez-moi de vous déranger, mais...
εkskyzemwa də vu deʀɑ̃ʒeˌ mε
Prepáčte, potrebujem...
Excusez-moi, j'ai besoin de...
εkskyzemwaˌ ʒe bəzwε̃ də
Môžem vám pomôcť?
Je peux vous aider ?
ʒə pø vuzede ?
Hľadám...
Je cherche...
ʒə ʃεʀʃ
Zaviedli by ste ma tam?
Pouvez-vous m'y conduire ?
puvevu mi kɔ̃dɥiʀ ?
Najlepšie bude...
Il vaudra mieux...
il vodʀa mjø
Chceli by ste...?
Voulez-vous... ?
vulevu... ?
A čo tak...?
Et si... ?
e si... ?
Mohli by sme napríklad (ísť)...
Nous pourrions (aller) par exemple...
nu puʀjɔ̃ (ale) paʀ εgzɑ̃pl
Pridáte sa k nám?
Voulez-vous nous joindre ?
vulevu nu ʒwε̃dʀ ?
Ak vám to neprekáža.
Si ça ne vous gêne pas.
si sa nə vu ʒεn pɑ
Bude vám prekážať, ak...?
Ça vous gêne si... ?
sa vu ʒεn si... ?
Súhlasíte?
Vous êtes d'accord ?
vuzεt dakɔʀ ?
Zaujíma vás to?
Ça vous intéresse ?
sa vuzε̃teʀes ?
Chcete to vidieť?
Voulez-vous le voir ?
vulevu lə vwaʀ ?
Mám ho zavolať?
(Vous voulez que) Je l'appelle ?
(vu vule kə) ʒə lapεl ?
Viete to iste?
Vous en êtes sûr ?
vuzɑ̃nεt syʀ ?
Prečo nie?
Pourquoi pas ?
puʀkwa pɑ ?
Ako si želáte.
Comme vous (le) désirez.
kɔm vu (lə) deziʀe
Budete musieť...
Il vous faudra...
il vu fodʀa
Počkajte chvíľu, prosím.
(Attendez) un moment, s'il vous plaît.
(atɑ̃de) œ̃ mɔmɑ̃ˌ sil vu plε
Môžete vojsť.
Vous pouvez entrer.
vu puve ɑ̃tʀe
Vstúpte!, Ďalej!
Entrez !
ɑ̃tʀe !
Poďte ďalej!
Entrez !
ɑ̃tʀe !
Odložte si (veci).
Débarrassez-vous.
debaʀɑsevu
Sadnite si.
Asseyez-vous.
asejevu
Urobte si pohodlie.
Mettez-vous à l'aise.
mεtevu a lεz
Prevediem vás.
Je vais vous montrer la maison/l'appartement.
ʒə vε vu mɔ̃tʀe la mεzɔ̃/lapaʀtəmɑ̃
Čo vám môžem ponúknuť?
Qu'est-ce que je vous sers ?
kεs kə ʒə vu sεʀ ?
Dáte si niečo na pitie?
Voulez-vous quelque chose à boire ?
vulevu kεlk(ə) ʃoz a bwaʀ ?
Ponúknite sa.
Servez-vous., Prenez(-en).
sεʀvevuˌ pʀəne(ɑ̃)
Vezmi si (ešte).
(Res)sers-toi.
(ʀ(ə))sεʀtwa
Dáte si ešte?
Vous en voulez encore ?
vuzɑ̃ vule ɑ̃kɔʀ ?
Nechajte nás osamote.
Laissez-nous seuls.
lesenu sœl
Odíďte!
Allez-vous en !
alevuzɑ̃ !
Von!
Dehors !
dəɔʀ !
Zmizni!
Casse-toi., Dégage !, Fous le camp !
kɑstwaˌ degaʒ !ˌ fu lə kɑ̃ !