Cestovanie lietadlom

Cestovanie lietadlom

Voyage en avion

Na letisku

À l'aéroport
Ako sa dostanem na letisko?
Comment je fais pour aller à l'aéroport ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ ale a laeʀɔpɔʀ ?
Koľko to trvá (taxíkom) na letisko?
Ça prend combien de temps pour aller à l'aéroport (en taxi) ?
sa pʀɑ̃ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ ale a laeʀɔpɔʀ (ɑ̃ taksi) ?
Ako dlho pred odletom mám byť na letisku?
Il faut être à l'aéroport combien de temps avant le départ ?
il fo εtʀ a laeʀɔpɔʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ avɑ̃ lə depaʀ ?
Dostavte sa na letisko dve hodiny pred odletom.
Arrivez à l'aéroport deux heures avant le départ.
aʀive a laeʀɔpɔʀ døzœʀ avɑ̃ lə depaʀ
Kde si môžem dať zabaliť batožinu (do fólie)?
Où est le service d'emballage des bagages ?
u ε lə sεʀvis dɑ̃balaʒ de bagaʒ ?
Kde sa mám zaregistrovať?
Où est le guichet d'enregistrement ?
u ε lə giʃε dɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃ ?
Môžem si vziať toto na palubu?
Je peux le prendre à bord ?
ʒə pø lə pʀɑ̃dʀ a bɔʀ ?
Aká je maximálna hmotnosť batožiny na osobu?
Quel est le poids maximum autorisé pour les bagages par personne ?
kεl ε lə pwɑ maksimɔm ɔtɔʀize puʀ le bagaʒ paʀ pεʀsɔn ?
Koľko sa platí za nadváhu (batožiny)?
Combien est-ce qu'on paie pour les bagages supplémentaires ?
kɔ̃bjε̃ εs kɔ̃ pε puʀ le bagaʒ syplemɑ̃tεʀ ?
Už môžem ísť na palubu?
Je peux monter à bord ?
ʒə pø mɔ̃te a bɔʀ ?
Stratil som palubný lístok.
J'ai perdu ma carte d'embarquement.
ʒe pεʀdy ma kaʀt dɑ̃baʀkəmɑ̃
Kde si môžem vyzdvihnúť batožinu?
Où est-ce que je peux récupérer mes bagages ?
u εs kə ʒə pø ʀekypeʀe me bagaʒ ?
letový poriadok
horaire de vols/d'avions
ɔʀεʀ də vɔl/davjɔ̃
let
vol
vɔl
prílety
arrivées
aʀive
odlety
départs
depaʀ
podľa plánu
sur l'horaire
syʀ lɔʀεʀ
zrušený
annulé
anyle
pre zlé počasie
pour cause de mauvais temps
puʀ koz də mɔvε tɑ̃
meškanie
retard
ʀ(ə)taʀ
predpokladané meškanie
retard prévu
ʀ(ə)taʀ pʀevy
odbavenie batožiny
enregistrement des bagages
ɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃ de bagaʒ
odletová hala
salle d'embarquement
sal dɑ̃baʀkəmɑ̃
výdaj batožín
(zone de) livraison des bagages
(zon də) livʀεzɔ̃ de bagaʒ
tranzitný priestor
salles de transit, (zone) transit
sal də tʀɑ̃zitˌ (zon) tʀɑ̃zit
registrácia
guichet d'enregistrement
giʃε dɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃
pristávacia plocha
piste d'atterrissage
pist dateʀisaʒ
príručná batožina
bagage à main
bagaʒ a mε̃
letenka
billet d'avion
bijε davjɔ̃
palubný lístok
carte d'embarquement
kaʀt dɑ̃baʀkəmɑ̃
letuška
hôtesse de l'air
otεs də lεʀ
núdzové pristátie
atterrissage forcé
ateʀisaʒ fɔʀse
bezpečnostný pás
ceinture de sécurité
sε̃tyʀ də sekyʀite

Rezervácia letenky

Réservation d'un billet d'avion
Chcel by som si rezervovať letenku do...
Je voudrais réserver un billet (d'avion) pour...
ʒə vudʀε ʀezεʀve œ̃ bijε (davjɔ̃) puʀ
Koľko stojí letenka do turistickej/prvej triedy?
Combien coûte un billet (d'avion) en première classe/classe touriste ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε (davjɔ̃) ɑ̃ pʀəmjεʀ klɑs/klɑs tuʀist ?
Máte na dnes ešte niečo voľné?
Est-ce qu'il y a encore des places (libres) pour aujourd'hui ?
εs kil i a ɑ̃kɔʀ de plas (libʀ) puʀ oʒuʀdɥi ?
Je to priamy let?
C'est un vol direct ?
setœ̃ vɔl diʀεkt ?
Je tento let s medzipristátím?
C'est un vol avec escale ?
setœ̃ vɔl avεk εskal ?
O koľkej odlieta moje lietadlo?
À quelle heure part mon avion ?
a kεl œʀ paʀ mɔnavjɔ̃ ?
Let má (hodinu) meškanie.
Le vol est retardé (d'une heure).
lə vɔl ε ʀ(ə)taʀde (dyn œʀ)
Váš let bol zrušený.
Votre vol est annulé.
vɔtʀ vɔl ε anyle
Kedy letí ďalšie lietadlo do...?
À quelle heure est le prochain vol pour... ?
a kεl œʀ ε lə pʀɔʃε̃ vɔl puʀ... ?
Môžem stornovať letenku/rezerváciu?
Je peux annuler mon billet/ma réservation ?
ʒə pø anyle mɔ̃ bijε/ma ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Koľko je stornovací poplatok?
Combien font les frais d'annulation ?
kɔ̃bjε̃ fɔ̃ le fʀε danylasjɔ̃ ?
Môžem použiť letenku na ďalší let?
Je peux utiliser le billet pour le prochain vol ?
ʒə pø ytilize lə bijε puʀ lə pʀɔʃε̃ vɔl ?

V lietadle

À bord d'un avion
O koľkej pristaneme?
On atterrit à quelle heure ?
ɔ̃nateʀi a kεl œʀ ?
Kedy bude prvé medzipristátie?
C'est quand la première escale ?
se kɑ̃ la pʀəmjεʀ εskal ?
Nemôžem otvoriť/zatvoriť priehradku na batožinu.
Je n'arrive pas à ouvrir/fermer le coffre à bagages.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ/fεʀme lə kɔfʀ a bagaʒ
Nemôžem si zapnúť bezpečnostný pás.
Je n'arrive pas à attacher ma ceinture.
ʒə naʀiv pɑ a ataʃe ma sε̃tyʀ
Môžete mi pomôcť sklopiť sedadlo?
Vous pouvez m'aider à baisser le siège ?
vu puve mede a bese lə sjεʒ ?
Mohli by ste si, prosím, zdvihnúť sedadlo?
Vous pouvez relever votre siège, s'il vous plaît ?
vu puve ʀ(ə)ləve vɔtʀ sjεʒˌ sil vu plε ?
Rád by som použil (sklápací) stolík.
Je voudrais utiliser ma tablette.
ʒə vudʀε ytilize ma tablεt
Nefunguje mi svetlo na čítanie.
Ma liseuse ne marche pas.
ma lizøz nə maʀʃ pɑ
Je mi zle (od žalúdka).
J'ai mal au cœur.
ʒe mal o kœʀ
Môžem dostať niečo proti nevoľnosti?
Je pourrais avoir quelque chose contre le mal de l'air ?
ʒə puʀε avwaʀ kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də lεʀ ?
Musím ísť na záchod.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
Kde je vrecko (na vracanie)?
Où est le sac ?
u ε lə sak ?
Môžem tu fajčiť?
Je peux fumer ici ?
ʒə pø fyme isi ?
Mohol by som dostať deku?
Je peux avoir une couverture ?
ʒə pø avwaʀ yn kuvεʀtyʀ ?
Čo si želáte na pitie?
Qu'est-ce que vous voulez boire ?
kεs kə vu vule bwaʀ ?
Sú nápoje v cene (letenky)?
Les boissons sont comprises ?
le bwasɔ̃ sɔ̃ kɔ̃pʀiz ?
Môžem dostať ešte jednu?
Je peux en avoir encore un ?
ʒə pø ɑ̃ avwaʀ ɑ̃kɔʀ œ̃ ?
Môžete mi to dať bez ľadu?
Je peux l'avoir sans glace ?
ʒə pø lavwaʀ sɑ̃ glas ?

Stratená batožina

Bagages perdus
Kde môžem oznámiť stratu batožiny?
Où signaler la perte de bagages ?
u siɲale la pεʀt də bagaʒ ?
Obávam sa, že ste mi stratili batožinu.
Il paraît que vous avez perdu mes bagages.
il paʀε kə vuzave pεʀdy me bagaʒ
Priletel som letom č. ... z ...
J'étais dans le vol No. ... de ...
ʒetε dɑ̃ lə vɔl nymeʀo ... də
Na výdaji batožín som svoju nenašiel.
Je n'ai pas trouvé mes bagages au tapis roulant.
ʒə ne pɑ tʀuve me bagaʒ o tapi ʀulɑ̃
Mal som dva/tri kusy batožiny.
J'avais deux/trois bagages.
ʒavε dø/tʀwɑ bagaʒ
Dorazil iba jeden kus mojej batožiny.
Un seul bagage est arrivé.
œ̃ sœl bagaʒ εtaʀive
Boli to dva modré/čierne kufre.
C'était deux valises bleues/noires.
setε dø valiz blø/nwaʀ
Mám na nich menovky.
J'ai un porte-adresse dessus.
ʒe œ̃ pɔʀtadʀεs d(ə)sy
Tie kufre nutne potrebujem.
J'ai vraiment besoin de mes bagages.
ʒe vʀεmɑ̃ bəzwε̃ də me bagaʒ
Môžete mi, prosím, zistiť, kde sú?
Vous pouvez trouver où ils sont, s'il vous plaît ?
vu puve tʀuve u il sɔ̃ˌ sil vu plε ?
Dajte mi, prosím, vedieť na toto číslo.
Contactez-moi à ce numéro-là, s'il vous plaît.
kɔ̃taktemwa a sə nymeʀolaˌ sil vu plε
Dnes by som si ich ešte mohol prísť vyzdvihnúť.
Je pourrais venir les chercher aujourd'hui même.
ʒə puʀε v(ə)niʀ le ʃεʀʃe oʒuʀdɥi mεm
Zajtra už musím byť niekde inde.
Demain il faut que je sois ailleurs.
d(ə)mε̃ il fo kə ʒə swa ajœʀ
Bolo by možné poslať ich potom za mnou do...?
Vous pouvez me les faire parvenir à... ?
vu puve mə le fεʀ paʀvəniʀ a... ?
Ako dlho asi potrvá, kým ich nájdete?
Combien de temps ça va vous prendre de les trouver ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ sa va vu pʀɑ̃dʀ də le tʀuve ?
Kedy môžem očakávať, že ich dostanem späť?
Je peux m'attendre à les avoir quand ?
ʒə pø matɑ̃dʀ a lezavwaʀ kɑ̃ ?
Kde môžem požadovať náhradu za stratenú batožinu?
Où demander l'indemnisation pour bagages perdus ?
u d(ə)mɑ̃de lε̃dεmnizasjɔ̃ puʀ bagaʒ pεʀdy ?