Na golfovom ihrisku

Na golfovom ihrisku

Sur un terrain de golf
Chcel by som si zahrať golf.
J'aimerais jouer au golf.
ʒεmʀε ʒwe o gɔlf
Je tu v okolí nejaké 18-jamkové ihrisko?
Il y a un terrain de golf de 18 trous dans les environs ?
ilja œ̃ teʀε̃ də gɔlf də dizɥit tʀu dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Požičiavate golfové náradie?
Vous louez l'équipement de golf ?
vu lwe lekipmɑ̃ də gɔlf ?
Koľko stojí 50 loptičiek na cvičnom odpalisku?
Ça fait combien, 50 balles au practice ?
sa fε kɔ̃bjε̃ˌ sε̃kɑ̃t bal o pʀaktis ?
Musím mať oblečené tričko s golierikom?
Il me faut porter un polo ?
il mə fo pɔʀte œ̃ pɔlo ?
Môžeme si najať inštruktora?
On peut prendre des leçons avec un moniteur ?
ɔ̃ pø pʀɑ̃dʀ de l(ə)sɔ̃ avεk œ̃ mɔnitœʀ ?
Naučíte ma správne odpaľovať?
Vous allez m'apprendre à partir du tee correctement ?
vu ale mapʀɑ̃dʀ a paʀtiʀ dy ti kɔʀεktəmɑ̃ ?
Ktoré železo mám teraz použiť?
Quel fer il me faut prendre là ?
kεl fεʀ il mə fo pʀɑ̃dʀ la ?
Mám to zahrať šestkou alebo sedmičkou?
Je prends le 6 ou le 7 ?
ʒə pʀɑ̃ lə sis u lə sεt ?
Potrebujem si zlepšiť švih/krátku hru.
Je dois améliorer mon swing/petit jeu.
ʒə dwa ameljɔʀe mɔ̃ swiŋ/p(ə)ti ʒø
Patovanie zatiaľ veľmi nezvládam.
Pour le moment, je n'ai pas une bonne maîtrise du putting.
puʀ lə mɔmɑ̃ˌ ʒə ne pɑ yn bɔn metʀiz dy putink
Zahral si už niekedy jamku na jeden úder?
Vous avez déjà réussi un trou en un coup ?
vuzave deʒa ʀeysi œ̃ tʀu ɑ̃ œ̃ ku ?
golfové ihrisko
terrain de golf
teʀε̃ də gɔlf
odpalisko
tee, aire de départ
tiˌ εʀ də depaʀ
fervej, fairway
fairway, allée
fεʀwεˌ ale
green
green
gʀin
jamka
trou
tʀu
bunker
bunker, trappe de sable, fosse
bunkœʀˌ tʀap də sɑblˌ fos
vodná prekážka
eau
o
cvičné odpalisko
practice
pʀaktis
odpal
drive
dʀajv
švih
swing
swiŋ
palica
canne, club
kanˌ klœb
driver
driver
dʀive
železá
fers
fεʀ
palica na hru na piesku
sand-wedge
sɑ̃vedʒ
krátke železo 10
pitching-wedge
pitʃinvedʒ
putter
putter
pœtœʀ
loptička
balle
bal
týčko
tee
ti
golfový vozík
chariot de golf
ʃaʀjo də gɔlf