Úvod

Ako sa učiť cudzí jazyk Neverte tomu, že nemáte talent na jazyky alebo že ste na ne už starí. S nami zvládnete viac než len základy. Prinášame zoznam častých problémov a ponúkame riešenia, ako ich možno prekonať. 1.Už ste sa cudzí jazyk učili a nepodarilo sa? Nevzdávajte to a vytýčte si reálne ciele.
 • Uvedomte si, prečo sa jazyk učíte. Ak sa len chystáte na dovolenku, nemusíte poznať všetky gramatické pravidlá, zamerajte sa najmä na tematickú slovnú zásobu. Potrebujete písať a čítať alebo skôr rozprávať a pochopiť hovorené slovo?
 • Neučte sa jazyk ako zložitý systém, učte sa s nami skrátka HOVORIŤ JAZYKOM.
 • Snažte sa jazyk učiť priebežne, najlepšie každý deň, kedykoľvek a kdekoľvek je to možné.
2.Bojíte sa rozprávať?
 • Pripravili sme pre vás modelové situácie nahovorené rodenými hovoriacimi tak, aby ste sa mohli pripraviť.
 • Rozprávajte sa nahlas sami so sebou. Zvyknete si tak na to, že váš hlas znie v cudzom jazyku inak.
 • Zamerajte sa na počúvanie, aby ste dostali cudzí jazyk do uší. Podprahovo tak vnímate veľa ďalších javov, okrem iného aj gramatické zákonitosti.
 • Používajte jazyk čo najviac aktívne. Píšte a hovorte (aj keby ste mali len opakovať text z rádia, pesničiek ap.)
3.Nemáte na slovíčka hlavu? Vyskúšajte rôzne metódy.
 • Vypočujte si slovíčka a vyslovujte ich nahlas, pomôže Vám to zafixovať si ich výslovnosť.
 • Učte sa slovíčka v širšom kontexte.
 • Slovo použité v konkrétnej vete či slovnom spojení si vždy zapamätáte ľahšie.
 • Nevynechajte ani tradičné časté opakovanie.
 • Slovíčka si zapisujte - niekomu pomáhajú kartičky - z jednej strany slovenčina, z druhej preklad. Učiť sa budete už len tým, že si kartičky sami napíšete.
 • Ťažké slovíčka si nalepte doma tak, aby ste ich mali neustále na očiach.
 • Jeden gramatický tvar sa učte zároveň s ostatnými tvarmi daného slovíčka. Slovesá sa pokúste ihneď použiť vo vete - skúšajte ich časovať v rôznych osobách (učím sa, učíš sa...) a prepojiť s kontextom, ktorý sa nachádza v učebnici alebo v slovníkoch.
 • Zatrieďujte si slovíčka do tzv. jazykových hniezd podľa toho, ako spolu súvisia (napr. učiteľ, učiteľka, učiť sa ap.). Môžete skúsiť vytvárať aj myšlienkové mapy.
4.Zabúdate? To je úplne normálne. Ak sa k slovíčkam, frázam či ustáleným spojeniam nebudete vracať, začnete ich zabúdať. Zabráňte tomu tak, že sa obklopíte cudzím jazykom.
 • Čítajte v cudzom jazyku, najlepšie nahlas, prípadne využite audioknihy a vybrané vety čo najviac opakujte. Z novín a časopisov sa najskôr zamerajte na reklamy alebo krátke texty.
 • Sledujte filmy a seriály v origináli. Zapnite si titulky, ideálne v jazyku originálu.
 • K obľúbeným filmom sa vracajte. Sami sa presvedčíte, že im budete rozumieť oveľa lepšie.
 • Počúvajte online rádia, na začiatok sú dobré napr. zjednodušené správy, pri ktorých môržete sledovať aj cudzojazyčný text.
 • Prehrajte si obľúbenú pieseň, ku ktorej si nájdete na internete text, preložte si kľúčové slová, aby ste pochopili zmysel.
 • Počúvajte rodených hovoriacich vždy, keď máte príležitosť. Sústreďte sa pritom nielen na porozumenie, ale aj na ich výslovnosť.
5.Bojíte sa, že urobíte chybu?
 • Najčastejšie chyby vznikajú pri použití slova v nesprávnom význame v nesprávnej situácii. Nemá význam snažiť sa naučiť celý slovník alebo memorovať gramatické pravidlá či tabuľky. Oveľa užitočnejšie je učiť sa celé vety s jasným kontextom. Z nich potom možno spätne odvodiť aj gramatické pravidlo alebo ho nahradiť inými slovíčkami.
 • Majte poruke dobrý aktuálny slovník, prípadne využívajte kvalitné online slovníky, ktoré ponúkajú aj audionahrávky výslovnosti.
6.Je pre vás učenie jazyka nuda?
 • Osvojovanie cudzieho jazyka dnes rozhodne nie je len o sedení nad knihami či riešení cvičení na online portáli. Využite mobilné aplikácie, online slovníky alebo iné dostupné internetové zdroje.
 • Nájdite si napríklad na YouTube cudzojazyčné videá. Čítajte online diskusie a blogy, ktoré sa venujú aktuálnym témam.
 • Snažte sa skrátka urobiť si z učenia zábavu. Budete prekvapení, ako ľahko a prirodzene si potom nové vedomosti osvojíte.
Ako na francúzštinu Na francúzštine je najťažšia výslovnosť a porozumenie. Od začiatku je preto potrebné klásť dôraz na to, aby sme zrozumiteľne vyslovovali a dokázali rozpoznať, čo sa frankofónny hovoriaci snaží povedať. Používajte v maximálnej miere nahrávky. Púšťajte si ich opakovane a pokúste sa v spleti zvukov rozoznať známe slová, neskôr ich sami opakujte. Slovíčka si precvičujte nahlas, najlepšie pred zrkadlom, aby ste mohli skontrolovať, v akej polohe úst je vaša výslovnosť najpresnejšia. Výslovnosť nepodceňujte. Ovplyvňuje totiž viaceré gramatické pravidlá, pravopisné zmeny v časovaní slovies ap. Postupne sa snažte osvojiť si zásady čítania francúzskych slov, uľahčí vám to ďalšie štúdium. Výslovnosť sa učte nielen na slovách, ktoré nájdete v učebnici. Pokúste sa vyslovovať aj mená slávnych osobností či názvov miest frankofónneho sveta. Slovíčka sa učte so všetkými informáciami, ktoré uvádzame v slovníčku. Podstatné mená teda aj s rodom, nahlas si ich opakujte rovno s členom (najlepšie s neurčitým členom un homme, une femme). Prídavné mená sa učte v mužskom a ženskom rode, aby ste si dobre zapamätali ich koncovky a overili si na nich pravidlá výslovnosti. Slovesá majú často svoju predložku, t. j. slovesnú väzbu. Je dôležitá pri tvorbe viet. Nepravidelné slovesá sa učte vo všetkých osobách, ich tvary sa môžu od infinitívu značne líšiť. Aby ste mohli písať francúzske znaky, nainštalujte si francúzsku klávesnicu - najlepšie kanadskú, ktorá je rozmiestnením špecifických znakov blízka slovenskej a anglickej.
Sprievodca učebnicou Učebnica je určená začiatočníkom a mierne pokročilým, poslúži však aj tzv. večným začiatočníkom alebo tým, ktorí si chcú cudzí jazyk rýchlo oprášiť. Cieľom učebnice je poskytnúť používateľovi v čo najprehľadnejšej a zrozumiteľnej podobe všetko potrebné k tomu, aby bol schopný na základnej úrovni porozumieť písanému i hovorenému jazyku, dorozumieť sa v bežných každodenných situáciách na ulici, v práci či pri cestovaní v zahraničí. Učebnica zodpovedá úrovni A1-A2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Dôraz sa kladie na praktický prístup k osvojovaniu cudzieho jazyka bez zbytočnej teórie. Všetky výklady sú doplnené množstvom jasných praktických príkladov so slovenským prekladom, aby ste problematike ľahko porozumeli. Učebnica sa člení na 20 lekcií. Každá piata je vždy opakovacia - zahŕňa síce novú slovnú zásobu, ale slúži na opakovanie už zvládnutej látky, nenájdete v nej žiadnu novú gramatiku. Záverečná kapitola obsahuje prehľad všetkého podstatného z prebranej gramatiky.
Ako s učebnicou pracovať Nasledujúci postup nepovažujte za jediný možný. Samoštúdium cudzieho jazyka je veľmi individuálna záležitosť a je potrebné, aby si každý používateľ vyskúšal, aký postup mu vyhovuje. 1.Prečítajte si kapitolu o výslovnosti na začiatku učebnice. Majte však na pamäti, že jej zmyslom nie je, aby ste sa pravidlá naučili naspamäť. Výslovnosť sa učte na slovíčkach, ktoré nájdete v jednotlivých lekciách, a k tejto kapitole sa vracajte, ak budete mať pochybnosti. 2.Predtým, než sa začnete učiť slovíčka a frázy, prehrajte si nahrávku úvodného textu, pokúste sa mu porozumieť, najlepšie len počúvaním. Až následne si prečítajte text a zoznámte sa so slovnou zásobou (frázy za článkami a jednotlivé slovíčka na konci lekcie). Úvodné texty si môžete napísať aj ako diktát, nové slovíčka a frázy si lepšie zapamätáte. 3.Slovnú zásobu (slovíčka a frázy) sa učte postupne a vždy ich opakujte nahlas. Následne si slovíčka vypíšte, ideálne v použitých vetách či spojeniach. Ak vám napriek tomu budú niektoré slovíčka chýbať, môžete použiť slovníky, konverzácie a hovorníky vydávané vydavateľstvom Lingea. 4.Sústreďte sa na otázky za úvodným textom na sivom pozadí. Overíte si tak, či ste textu porozumeli. Riešenie týchto úloh nájdete v priloženom kľúči. 5.Prejdite k výkladu gramatiky. Myslite však na to, že zmyslom štúdia jazyka nie je naučiť sa pravidlá naspamäť. Praktický význam poučiek i slovíčok sa najlepšie naučíte v kontexte konkrétnych viet. Rozhodne nezúfajte, ak urobíte chybu. Gramatiku sa môžete učiť postupne a vracať sa k nej. Keď zabudnete, v ktorej lekcii sa daný gramatický jav preberal, nazrite do podrobného registra. 6.Na záver sa pustite do cvičení. Prvé cvičenia venujeme porozumeniu textu, prípadne hovorenej reči či písaniu. Nechýbajú ani cvičenia zamerané na výslovnosť. Nasleduje precvičovanie preberaných gramatických javov a slovnej zásoby. Riešenie všetkých cvičení nájdete v priloženom kľúči. Na rozdiel od mnohých iných učebníc uvádzame vždy správne riešenie, a to aj v prípade úloh na tvorenie viet. 7.Hneď ako sa naučíte všetky slovíčka a zvládnete všetky cvičenia danej lekcie bez toho, aby ste nazerali do riešenia v kľúči, môžete smelo pokročiť do nasledujúcej lekcie a postupovať spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. 8.Nezabúdajte sa pravidelne vracať k predchádzajúcim lekciám, aby sa vám gramatika a slovíčka udržali v pamäti. Príkladové vety z predchádzajúcich lekcií môžete navyše obmeňovať pomocou novej slovnej zásoby. Želáme vám veľa úspechov a zábavy pri štúdiu s novou učebnicou.