Vocabulaire

 • aimer ememať rád
 • ami m/amie f ami/amikamarát/kamarátka, priateľ/priateľka
 • assistant m/assistante f asistɑ̃/asistɑ̃tasistent/asistentka
 • avec avεks
 • drôle dʀolzábavný, smiešny
 • beau/belle bo/bεlkrásny, pekný
 • belge bεlʒbelgický
 • blond/blonde blɔ̃/blɔ̃dblonďavý, plavovlasý
 • chanter ʃɑ̃tespievať
 • classe f klɑstrieda
 • collègue m/f kɔlεgkolega/kolegyňa
 • cours m kuʀkurz
 • dans dɑ̃v vnútri
 • directeur m/directrice f diʀεktœʀ/diʀεktʀisriaditeľ/riaditeľka
 • économiste m/f ekɔnɔmistekonóm/ekonómka
 • elle εlona
 • étudiant m/étudiante f etydjɑ̃/etydjɑ̃tštudent/študentka
 • français m fʀɑ̃sεfrancúzština
 • gent|il/-ille ʒɑ̃timilý
 • habiter abitebývať
 • ici isitu
 • il ilon
 • infirmier m/infirmière f ε̃fiʀmje/ε̃fiʀmjεʀošetrovateľ/zdravotná sestra
 • informaticien m/informaticienne f ε̃fɔʀmatisjε̃/ε̃fɔʀmatisjεninformatik/informatička
 • intellig|ent/-ente ε̃teliʒɑ̃chytrý, dôvtipný, inteligentný
 • jol|i/-ie ʒɔlipekný
 • jouer ʒwe1 hrať, 2 hrať sa
 • le/la lə/laurčitý člen
 • ma mamoja
 • médecin m med(ə)sε̃lekár/lekárka
 • nom m nɔ̃meno
 • nationalité f nasjɔnalitenárodnosť
 • non nɔ̃nie
 • nous numy
 • nouv|eau/-elle nuvonový
 • pays m peikrajina
 • pétanque f petɑ̃kpetang
 • pol|i/-ie pɔlizdvorilý
 • professeur m/professeure f pʀɔfesœʀ/pʀɔfεsœʀprofesor/profesorka
 • profession f pʀɔfesjɔ̃povolanie
 • quel/quelle kεl/kεlktorý, aký
 • qui kikto
 • regarder ʀ(ə)gaʀdedívať sa
 • sport m spɔʀšport
 • sport|if/-ive spɔʀtifšportovo založený
 • suisse sɥisšvajčiarsky
 • technicien m/technicienne f tεknisjε̃/tεknisjεntechnik/technička
 • télé f teletelevízia, televízor
 • travailler tʀavajepracovať
 • trop tʀopríliš
 • vous vuvy