Grammaire

Zvratné slovesá Je me peigne. Il ne se peigne pas. Zvratné zámená
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. me nous nu
2. os. te vous vu
3. os. se se
Ako vidno z tabuľky, francúzske zvratné slovesá sprevádza pestrejšia skupina zvratných zámen, než v našej materčine. Je to tým, že tieto zvratné zámená sa zhodujú s osobou. Takže zatiaľ čo v slovenčine o týchto tvaroch nemusíme premýšľať a použijeme zámeno sa/si, vo francúzštine je to trocha zložitejšie.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je me repose ʒəməʀəpɔz nous nous reposons nunuʀəpozɔ̃
2. os. tu te reposes tytəʀəpɔz vous vous reposez vuvuʀəpoze
3. os. il se repose ilsəʀəpɔz ils se reposent ilsəʀəpɔz
elle se repose εlsəʀəpɔz elles se reposent εlsəʀəpɔz
Je me peigne le matin.Češem sa každé ráno. Tu ne te laves pas ?Ty sa neumyješ? Le samedi, elle se réveille tard.V sobotu sa budí neskôr. Nous nous changeons après.Potom sa prezlečieme. Comment est-ce que vous vous appelez ?Ako sa voláte? Les enfants se brossent les dents.Deti si čistia zuby. Aj v infinitíve platí zhoda zvratného zámena s podmetom (ja, ty, on ap.). J'aime me promener.Rád/Rada sa prechádzam. Nous préférons nous changer.Radšej sa prezlečieme. Nie každé francúzske sloveso je zvratné aj v slovenčine. A naopak. Mes parents se lèvent à neuf heures.(Moji) Rodičia vstávajú o deviatej. Vous allez bien ?Máte sa dobre? Zápor V zápore dávame záporku ne priamo pred zvratné zámeno. Et demain, vous ne vous reposez pas ?A zajtra si neodpočiniete? Leurs enfants ne se lavent pas.Ich deti sa neumývajú. Je ne me change pas, je sors.Nebudem sa prezliekať, idem von. Otázka V otázke, ktorá obsahuje opytovacie zámeno (comment, pourquoi ap.) a v ktorej je podmet vyjadrený zámenom, sa aj v prípade zvratných slovies vyvarujte slovosledu prísudok – podmet... Je zbytočne zložitá a Francúz ju bežne nepoužije. Môžete použiť výraz est-ce que, vďaka ktorému zachováme zvyčajný slovosled. Pourquoi est-ce qu'elle ne se brosse pas les dents ?Prečo si nečistí zuby? Comment est-ce que vous vous appelez ?Ako sa voláte? À quelle heure est-ce que vos enfants se lèvent ?O koľkej vstávajú vaše deti? est-ce qu'elles se reposent ?Kde si odpočinú? Ako vidíte, aj v prípade výrazu est-ce que platia pravidlá tzv. elízie, teda odpadá koncové -e pred samohláskou alebo nemým h. V bežnej hovorenej francúzštine sa však tieto pravidlá nedodržiavajú, takže z pohľadu gramatiky je to síce chyba, prakticky ale nebudete počuť nič iné, než: Comment tu t'appelles ?Ako sa voláš? Comment vous vous appelez ?Ako sa voláte? Pourquoi tu ne te reposes pas ?Prečo si neodpočinieš? Opytovacie zámeno (s výnimkou pourquoi) môžete tiež dať až na koniec otázky. Tým neporušíte gramatické pravidlá a zároveň nebudete zbytočne formálni. Elle s'appelle comment ?Ako sa volá? Ils se lèvent quand ?Kedy vstávajú? Tu te promènes  ?Kde sa prechádzaš?
Pravopisné zmeny v časovaní Aj pri zvratných slovesách si môžeme všimnúť niektoré nepravidelnosti, ktoré má na svedomí výslovnosť. se changer Podobne ako manger a ďalšie slovesá, ktoré sa končia na -ger, kvôli zachovaniu ʒ pridáva e pred koncovku 1. os. mn. č.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je me change ʒəməʃɑ̃ʒ nous nous changeons nunuʃɑ̃ʒɔ̃
2. os. tu te changes tytəʃɑ̃ʒ vous vous changez vuvuʃɑ̃ʒe
3. os.il se change ilsəʃɑ̃ʒils se changent ilsəʃɑ̃ʒ
elle se change εlsəʃɑ̃ʒ elles se changent εlsəʃmɑ̃ʒ
se lever Ďalšie zvratné slovesá, ktoré majú v kmeni infinitívu nemé e, v jednotnom čísle a v 3.osobe mn. č. nemé ə nahradia otvorené ε.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je me lève ʒəməlεv nous nous levons nunul(ə)vɔ̃
2. os. tu te lèves tytəlεv vous vous levez vuvul(ə)ve
3. os.il se lève ilsəlεv ils se lèvent ilsəlεv
elle se lève εlsəlεv elles se lèvent εlsəlεv
Podobne sa časuje aj sloveso se promener prechádzať sa ap. s'appeler V prípade tohto slovesa sa výslovnosť ε dosiahne zdvojením -ll-.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je m'appelle ʒəmapεl nous nous appelons nunuzap(ə)lɔ̃
2. os. tu t'appelles tytapεl vous vous appelez vuvuzap(ə)le
3. os.il s'appelle ilsapεl ils s'appellent ilsapεl
elle s'appelle εlsapεl elles s'appellent εlsapεl
Časovanie slovies SORTIR a PARTIR Tieto dve slovesá tvoria podskupinu nepravidelných slovies. Časujú sa teda rovnako. sortir
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je sors ʒəsɔʀ nous sortons nusɔʀtɔ̃
2. os. tu sors tysɔʀ vous sortez vusɔʀte
3. os. il sort ilsɔʀ / elle sort εlsɔʀ ils sortent ilsɔʀt / elles sortent εlsɔʀt
partir
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je pars ʒəpaʀ nous partons nupaʀtɔ̃
2. os. tu pars typaʀ vous partez vupaʀte
3. os. il part ilpaʀ / elle part εlpaʀ ils partent ilpaʀt / elles partent εlpaʀt