Matthieu:
Tu arrives toujours si tard. Qu'est-ce que tu fais le matin ?
Ty chodíš vždy neskoro. Čo robíš každé ráno?
Arnaud:
Bah plein de choses. Je me lève à six heures et demie. Je vais dans la salle de bains et je prends une douche.
No, plno vecí. Vstávam o pol siedmej. Idem do kúpeľne a dám si sprchu.
Matthieu:
Tu te douches chaque matin ?
Sprchuješ sa každé ráno?
Arnaud:
Oui. Je prends une douche pour me réveiller. Après, je prends le petit déjeuner. Je mange des céréales avec du lait.
Áno. Dám si sprchu, aby som sa prebudil. Potom raňajkujem. Jem cereálie s mliekom.
Matthieu:
Moi non. Je me lave et prends un café. C'est tout.
Ja nie. Ja sa umyjem a dám si kávu. To je všetko.
Arnaud:
Tu ne te brosses pas les dents ?
Ty si nečistíš zuby?
Matthieu:
Si ! Je me brosse les dents et je me peigne. Je suis normal !
Ale áno! Čistím si zuby a češem sa. Som normálny!
Arnaud:
Moi, je ne me peigne pas.
Ja sa nečešem.
Matthieu:
Évidemment. Tu n'as pas de cheveux ! Et à quelle heure est-ce que tu sors de la maison ?
Jasné. Ty nemáš vlasy! A o koľkej odchádzaš z domu?
Arnaud:
Je sors à huit heures moins le quart. Je suis à l'école à huit heures.
Odchádzam o tri štvrte na osem. V škole som o ôsmej.
Matthieu:
Et dans l'après-midi, tu fais aussi plein de choses ?
A odpoludnia robíš tiež plno vecí?
Arnaud:
Pas trop, je fais les courses, je prends le dîner, après, je me change et me repose.
Ani nie, nakúpim, navečeriam sa, potom sa prezlečiem a odpočívam.
Matthieu:
Tu n'aimes pas sortir ?
Nechodíš rád von?
Arnaud:
Pas du tout, je préfère rester chez moi.
Vôbec nie, radšej som doma.
Matthieu:
Moi, je sors chaque soir. Le lundi, j'ai un cours de danse, le mardi, je vais au club de gym, le mercredi, je vais à la piscine.
To ja každý večer niekam idem. V pondelok mám kurz tanca, v utorok chodím do posilňovne, v stredu na plaváreň.
Arnaud:
Tu es très sportif.
Si veľmi športovo založený.
Matthieu:
Oui, mais j'aime aussi la culture ! Le jeudi, je vais au cinéma, le samedi, je vais au théâtre.
Áno, ale mám rád aj kultúru! Vo štvrtok chodievam do kina, v sobotu do divadla.
Arnaud:
Mais tu te reposes de temps en temps, c'est ça ?
Ale občas si odpočinieš, že?
Matthieu:
Bien sûr. Le vendredi, je prends un verre avec mes amis. Et le dimanche, je fais une promenade en voiture avec ma copine.
Jasné. V piatok si zájdem s priateľmi na pohárik. V nedeľu ideme s priateľkou niekam autom.
Arnaud:
Tu sors avec quelqu'un ? Elle s'appelle comment ?
Chodíš s niekým? Ako sa volá?
Matthieu:
Elle s'appelle Sophie. Tu sors avec nous un jour ?
Volá sa Sophie. Nepôjdeš s nami niekedy von?
Arnaud:
Avec plaisir ! Quel jour ? Vous êtes libres demain soir ?
Rád! Ktorý deň? Máte čas zajtra večer?
Matthieu:
Oui. D'accord. Donc à demain soir !
Áno. Platí. Takže sa uvidíme zajtra večer!

L'agenda de Nicole

5 6 7 8 9
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09 dentiste faculté piscine Versailles
12 déjeuner avec Léna
16 cours d'anglais match de football
18 club de gym coiffeuse
20 concert d'Aline cinéma soirée de Jérôme théâtre

Vyberte nesprávne tvrdenia a opravte ich.

V texte podčiarknite časové údaje aj s predchádzajúcim členom alebo predložkou.