Expressions utiles

Rien de prévu.
[ʀjε̃ də pʀevy]
Nemám nič v pláne.
chez moi
[ʃe mwa]
(u mňa) doma
à la campagne
[a la kɑ̃paɲ]
na vidieku, na vidiek
dans l'après-midi
[dɑ̃ lapʀεmidi]
odpoludnia
être libre
[εtʀ libʀ]
mať čas
À quelle heure ?
[a kεl œʀ ?]
O koľkej (hodine)?
Elle habite au 17, rue Georges Bizet.
[εl abit o disεt, ʀy ʒɔʀʒ bizε]
Býva na rue Georges Bizet 17.
D'accord.
[dakɔʀ]
Dobre., Súhlasím.
Donc à ce soir.
[dɔ̃k a sə swaʀ]
Tak teda ahoj dnes večer.
Tu viens chez moi ?
[ty vjε̃ ʃe mwa ?]
Prídeš ku mne?, Zájdeš ku mne (na návštevu)?
Je vais chez le coiffeur.
[ʒə vε ʃe lə kwafœʀ]
Idem ku kaderníkovi.
Ça te convient ?
[sa tə kɔ̃vjε̃ ?]
Vyhovuje ti to tak?
match de football
[matʃ də futbol]
futbalový zápas
Tu as l'heure ?
[ty ɑ lœʀ ?]
Nevieš, koľko je hodín?
À jeudi.
[a ʒødi]
Dovidenia vo štvrtok., Ahoj vo štvrtok.
Vous désirez ?
[vu deziʀe ?]
Čo si želáte?
Je voudrais...
[ʒə vudʀε]
Chcel by som...
Et avec ça ?
[e avεk sa ?]
A k tomu?
bien sûr
[bjε̃ syʀ]
samozrejme, pravdaže
Vous pouvez me donner... ?
[vu puve mə dɔne... ?]
Môžete mi dať...?
numéro de téléphone
[nymeʀo də telefɔn]
telefónne číslo
Ça fait combien ?
[sa fε kɔ̃bjε̃ ?]
Koľko to robí?, Čo to stojí?
Ça fait...
[sa fε]
Robí to...
merci à vous
[mεʀsi a vu]
(to) ja ďakujem