Prononcez bien

Spoluhláska s Spoluhlásku s čítame hneď niekoľkými spôsobmi. Nevyslovuje sa, ak stojí na konci slova, ktoré neviažeme. enfants ɑ̃fɑ̃; vous êtes vuzεt; tu travailles tytʀavaj; invités ε̃vite; importants ε̃pɔʀtɑ̃; après apʀε Sú však slová, často prevzaté z iných jazykov, ktorých koncové -s vyslovíme. fils fis; tennis tenis; Funès fynεs V prípade osobných zámen, čísloviek, členov alebo prídavných mien môže s zaznieť pri viazaní, ale ako z. trois amis tʀwazami; les Italiens lezitaljε̃; mes enfants mezɑ̃fɑ̃ vous avez vuzave; Ale: vous savez vusave (víte) Na začiatku slova alebo vedľa spoluhlásky či nosovky ho čítame ako s. Sébastien sebastjε̃; soirée swaʀe; sportif spɔʀtif; son sɔ̃ réponse ʀepɔ̃s; bonsoir bɔ̃swaʀ restaurant ʀεstɔʀɑ̃; dentiste dɑ̃tist Medzi samohláskami ho vyslovíme ako z. malheureusement maløʀøzmɑ̃; il organise ilɔʀganiz; musique myzik Vyslovená hláska s Okrem vyššie uvedeného sa ako s vyslovuje aj zdvojené ss, spoluhláska ç, a tiež c pred samohláskami e a i. adresse adʀεs; émission emisjɔ̃; professeur pʀɔfεsœʀ ça sa; françaises fʀɑ̃sεz directrice diʀεktʀis; cela s(ə)la; musicienne myzisjεn; ici isi Vyslovené s sa výnimočne môže zapísať aj ako x. six sis; dix dis; Bruxelles bʀysεl Pozor na viazanie: six amies sizami; dix euros dizøʀo
Spoluhláska l Čítame ju ako l. Väčšinou sa číta aj na konci slova. espagnol εspaɲɔl; quel kεl; Ale: gentil ʒɑ̃ti l vyslovíme, aj keď je zdvojené ll. football futbɔl; aller ale; j'appelle ʒapεl; intelligent ε̃tεliʒɑ̃ Jedinou výnimkou je prípad, keď pred zdvojeným ll stojí samohláska i. Potom zaznie j. fille fij; grillades gʀijad; tu travailles tytʀavaj; gentille ʒɑ̃tij