Vocabulaire

 • s'adresser sadʀeseobrátiť sa, osloviť
 • arrêt m aʀεzastávka
 • avenue f av(ə)nytrieda ulica
 • bout m bukoniec ulice, chodby ap.
 • bus m bysautobus
 • carnet m kaʀnεblok trhací ap.
 • chance f ʃɑ̃sšťastie
 • changer ʃɑ̃ʒe1 prestúpiť, 2 zmeniť
 • carrefour m kaʀfuʀkrižovatka
 • carte f kaʀtkarta kreditná ap.
 • chemin m ʃ(ə)mε̃cesta
 • compliqu|é/-ée kɔ̃plikezložitý, komplikovaný
 • connaître kɔnεtʀpoznať
 • continuer kɔ̃tinɥepokračovať
 • demander d(ə)mɑ̃despýtať sa, požiadať
 • derrière qqch dεʀjεʀza čím
 • descendre desɑ̃dʀvystúpiť z metra ap.
 • devant qqch d(ə)vɑ̃pred čím
 • dire diʀpovedať
 • direction f diʀεksjɔ̃smer
 • droit/droite dʀwa/dʀwatrovný, priamy
 • à droite a dʀwatdoprava, vpravo
 • écologique ekɔlɔʒikekologický
 • église f eglizkostol
 • employé m/employée f ɑ̃plwaje/?Pzamestnanec/zamestnankyňa
 • excuser εkskyzeprepáčiť
 • en face de qqch ɑ̃ fasoproti čomu
 • gare f gaʀstanica železničná
 • à gauche a goʃdoľava, vľavo
 • grand/grande gʀɑ̃/gʀɑ̃dveľký
 • hôpital m ɔpitalnemocnica
 • jusqu'à qqch ʒyskaaž po čo
 • ligne f liɲlinka metra ap.
 • loin lwε̃ďaleko
 • métro m metʀometro
 • passant m pɑsɑ̃okoloidúci
 • payer pejeplatiť
 • perd|u/-ue pεʀdystratený
 • plan m plɑ̃plán
 • pont m pɔ̃most
 • porte f pɔʀtdvere, brána
 • proch|ain/-aine pʀɔʃε̃budúci
 • quartier m kaʀtještvrť mestská
 • rapide ʀapidrýchly
 • remercier ʀ(ə)mεʀsjepoďakovať
 • simple sε̃pljednoduchý, prostý
 • sinon sinɔ̃inak, ak nie
 • sous supod
 • station f stasjɔ̃stanica metra ap.
 • taxi m taksitaxík
 • tourner tuʀnezahnúť, zabočiť, odbočiť
 • tram m tʀamelektrička
 • traverser tʀavεʀseprejsť
 • se trouver sə tʀuvenachádzať sa
 • ville f vilmesto