Prononcez bien

Viazanie Ako už vieme, francúzska veta môže pôsobiť ako plynulý sled slabík, a to bez ohľadu na počet slov. Čiastočne za to môže aj viazanie. To sa považuje za doklad starostlivej výslovnosti a v niektorých prípadoch je dokonca povinné: člen + podstatné meno des études dezetyd; les enfants lezɑ̃fɑ̃ privlastňovacie zámeno + podstatné meno tes expériences tezεkspeʀjɑ̃s; leurs enfants lœʀzɑ̃fɑ̃; mes amis mezami prídavné meno + podstatné meno son petit ami sɔ̃p(ə)titami; mes chers étudiants meʃεʀzetydjɑ̃ osobné zámeno + sloveso nous habitons nuzabitɔ̃; vous êtes vuzεt; ils ont ilzɔ̃ príslovka + prídavné meno très heureuse tʀεzøʀøz predložka + neurčitý člen alebo podstatné meno dans une résidence dɑ̃zynʀezidɑ̃s; en italien ɑ̃nitaljε̃ c'est + neurčitý člen alebo prídavné meno c'est un garçon poli setœ̃gaʀsɔ̃ pɔli A pozor: nikdy neviažeme spojku et! Bisous et à bientôt ! bizu eabjε̃to O viazaní sme sa zmienili už v lekcii 2.