Communication

aller chercher Už sme videli, že ísť/skočiť po niečo sa vyjadrí pomocou slovies aller chercher (doslova ísť hľadať). Osoby netvoria výnimku, aj po ne sa chodí vo francúzštine takto. Je vais chercher ma mère à la station de métro.Idem po matku na stanicu metra.
prendre Sloveso prendre doslova znamená vziať, brať, dať si. Používa sa často aj v prenesenom zmysle a vyskytuje sa v mnohých ustálených slovných spojeniach. On prend le tram ?Pôjdeme električkou? Tu prends l'avenue...Pôjdeš po avenue..., Vydáš sa po avenue... Chaque matin, ils prennent une douche.Každé ráno sa sprchujú. Tu ne prends pas le petit déjeuner ?Ty sa nenaraňajkuješ?
je fais comment pour Príslovku ako zvyčajne prekladáme pomocou comment. Keď sa pýtame, ako sa čo robí, ako sa kam dostať ap., použijeme frázu je fais comment pour, po ktorej nasleduje infinitív. Je fais comment pour aller au club de gym ?Ako sa dostanem k posilňovne? On fait comment pour commander et payer ?Ako sa objednáva a platí? Comment môže stáť na začiatku vety, vtedy by sme ale mali použiť est-ce que alebo inverziu. Ako sme si však už povedali, Francúzi to ignorujú a pýtajú sa často: Comment je fais pour sortir de la ville ?Ako sa dá vyjsť z mesta?
jusqu'à Predložku jusqu'à prekladáme ako až do, až po, až k. Môžeme ju použiť nielen miestne, ale tiež časovo. Vous continuez jusqu'à l'église Saint-Martin.Pôjdete ďalej až ku kostolu svätého Martina. On va rester jusqu'à mardi.Zostaneme až do utorka. Jusqu'à quand ? – Jusqu'à ce soir.Dokedy? – Do dnešného večera. V prípade, že má podstatné meno určitý člen, platí aj tu pravidlo o sťahovaní predložky à. Tu vas jusqu'au supermarché, après, tu tournes à gauche.Pôjdeš až k supermarketu, potom zabočíš doľava.
Francúzska zdvorilosť Francúzi si zakladajú na slušnom správaní. Mali by sme teda vedieť, ako pozdraviť, ako sa rozlúčiť, ako sa ospravedlniť ap. Bonjour monsieur., Bonsoir madame. Nie je to celkom nutné, ale Francúzi k pozdravu alebo osloveniu radi pridávajú pane, pani. Dovidenia sa preloží ako Au revoir. Ak však dotyčného nepoznáme, je slušnejšie mu zaželať Bonne journée., Bonne soirée. Ak prosíme o odpustenie, vyhýbame sa jednoduchému Excusez-moi.. Je to rozkazovací spôsob a preto nepôsobí pekne. Opravedlňujeme sa celou vetou Je vous prie de m'excuser, príp. ešte úctivejšie Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ak chceme osloviť okoloidúceho ap., povieme Pardon madame/monsieur (v zmysle Prepáčte, prosím...). Ale stačí aj Bonjour madame/monsieur.
Slovesné väzby s'adresser à qqn obrátiť sa na koho Tu t'adresses au directeur ?Obrátiš sa na riaditeľa? remercier qqn poďakovať komu Allez remercier votre maman !Choďte sa poďakovať mamičke!