Vocabulaire

 • adresse f adʀεsadresa
 • alors alɔʀteda
 • après apʀεpotom, po
 • après-midi apʀεmidiodpoludnia
 • vous avez vu avemáte
 • bibliothèque f biblijɔtεkknižnica
 • café m kafe1 káva, 2 kaviareň
 • campagne f kɑ̃paɲvidiek
 • chez qqn ʃeu koho, ku komu
 • coiffeur m/coiffeuse f kwafœʀ/kwaføzkaderník/kaderníčka, holič/holička
 • combien kɔ̃bjε̃koľko
 • commander kɔmɑ̃deobjednať (si)
 • commencer kɔmɑ̃sezačať
 • convenir kɔ̃vniʀvyhovovať
 • coûter combien kutestáť koľko
 • demie f dəmipol pri udávaní času
 • désirer deziʀeželať si
 • donc dɔ̃kteda
 • donner dɔnedať
 • football m futbolfutbal
 • heure f œʀhodina
 • jeudi m ʒødištvrtok
 • libre libʀvoľný, slobodný
 • match m matʃzápas
 • matin m matε̃ráno, dopoludnie
 • mercredi m mεʀkʀədistreda
 • minute f minytminúta
 • moins mwε̃menej
 • ne nie záporka stojaca pred slovesom
 • organiser ɔʀganizeorganizovať, usporiadať
 • ou ualebo
 • pardon paʀdɔ̃prepáčte
 • parents m pl paʀɑ̃rodičia
 • pizza f pidzapizza
 • place f plas1 miesto, 2 námestie
 • proch|ain/-aine pʀɔʃε̃budúci
 • quand kɑ̃kedy
 • quart m kaʀštvrtina
 • qu'est-ce que kεskəčo
 • ukde, kam
 • rester ʀεstezostať
 • rien ʀjε̃nič
 • rue f ʀyulica
 • ses sejeho/jej
 • soirée f swaʀevečierok
 • sûr/sûre syʀ/syʀistý
 • tard taʀneskoro
 • téléphone m telefɔntelefón
 • thé m tečaj
 • tôt toskoro
 • vétérinaire m veteʀinεʀveterinár
 • venir v(ə)niʀprísť