Communication

Uvádzanie ceny Presným ekvivalentom slovenského slovesa stáť je francúzske coûter. Combien coûte un ticket ?Koľko stojí lístok? Deux litres de vin coûtent quatre euros quatre-vingts.Dva litre vína stoja štyri eurá osemdesiat. Môžeme sa však stretnúť aj s ďalšími slovesami vyjadrujúcimi cenu, napr. s faire v zmysle “robí to toľko a toľko”. Ça fait combien ?Koľko to robí? Ça fait trois euros.Robí to tri eurá. Môžeme tiež použiť, rovnako ako v slovenčine, sloveso être. C'est combien ?Koľko to je? Pre uvádzanie ceny za jednotku tovaru, za kilogram, za liter ap., existujú dva spôsoby. Za podstatné meno označujúce túto jednotku dávame predložku à a za ňu cenu. Une canette à un euro ? C'est bon marché !Plechovka po eure? To je lacné! Un litre à deux euros ? C'est un peu cher !Liter po dve eurá? To je trocha drahé! Les œufs sont à vingt centimes.Vajíčka sú po dvadsať centov. pri udávaní ceny sa nehovorí cent, ale centime Ak vo vete uvedieme cenu pred jednotkou množstva, použijeme určitý člen le, la, l', les. C'est six euros le litre.Liter je po šesť eur. Les pommes sont à un euro cinquante le kilo.Kilo jabĺk stojí euro päťdesiat.
du coin Podstatné meno coin znamená roh, a to ako v miestnosti, tak i na konci ulice. Tam v mestách často nájdeme nejaký obchodík alebo kaviareň. Takže du coin je doslova na rohu. Všeobecne tak Francúzi označujú podnik, ktorý sa nachádza neďaleko, v štvrti. café du coinkaviareň na rohu, miestna kaviareň