Grammaire

Zápor ne – non - Tu prends un café ? - Non, merci. Na položenú otázku odpovedáme záporne pomocou príslovky non. - Tu viens chez moi ce soir ?Stavíš sa dnes večer u mňa? - Non. Je vais à la soirée de Jean.Nie. Idem na Jeanov večierok. sloveso v zápore Je ne suis pas très sportif. Je n'aime pas le sport.
podmet záporka ne sloveso záporka pas
Je ne pars pas.
Thierry n' organise pas.
Tvorenie slovesného záporu je trocha zložitejšie. Má totiž dve zložky. Pred slovesom stojí záporka ne, za slovesom nasleduje druhá časť záporu. Najčastejšie je to pas, ak v slovenčine nepoužijeme žiadnu zápornú príslovku (ako nikdy, nikde ap.). Je ne suis pas heureux.Nie som šťastný. Tu ne travailles pas bien.Nepracuješ dobre. Nous ne jouons pas à la pétanque.Nehráme petang. Je ne suis pas libre ce soir.Dnes večer nemám čas. Pred samohláskami a nemým h sa záporka ne správa rovnako ako zámeno je. Nastane tzv. elízia, koncové e teda odpadá, je nahradené apostrofom. So slovesom sa vysloví ako jedno slovo. Je n'habite pas à Paris.Nebývam v Paríži. Tu n'es pas heureuse ?Ty nie si šťastná? Il n'aime pas regarder la télé.Nerád sa díva na televíziu. Vous n'êtes pas à la campagne ?Vy nie ste na vidieku? V hovorovej francúzštine sa záporka ne často vypúšťa. Ale druhá část záporu pas je povinná. J'habite pas à Paris.
Otázka Vo francúzštine tvoríme otázku hneď niekoľkými spôsobmi. intonáciou Najjednoduchšie je pýtať sa tak, že na poslednej slabike vety so zvyčajným slovosledom zdvihneme hlas. Výraznejšie než v slovenčine, Francúzi sa spevavej intonácie neboja! Tu prends un ca ?Dáš si kávu? Vous pouvez me donner votre adresse ?Môžete mi dať svoju adresu? Le professeur n'est pas gentil ?Profesor nie je milý? pomocou est-ce que Ak sa pýtame pomocou opytovacieho výrazu (combien, à quelle heure, , comment, qui, que/qu' ap.), dávame zaň v spisovnej francúzštine výraz est-ce que εsk. Slovosled sa v tom prípade nijako nemení. Combien est-ce que cela coûte ?Koľko to stojí? À quelle heure est-ce que vous partez ?O koľkej odchádzate? est-ce que tu habites ?Kde bývaš? Výraz est-ce que môžeme použiť aj v otázke bez opytovacieho zámena, ale tento spôsob nie je v bežnej reči až taký rozšírený. Je síce formálne správny, ale považuje sa za ťažkopádny. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse ?Môžete mi dať svoju adresu? Ak stojí que pred samohláskami, dochádza k tzv. elízii, rovnako ako v prípade zámena je a záporky ne. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir ? kεskεlfε s(ə)swaʀČo robí dnes večer? umiestnením opytovacieho výrazu na koniec vety Ako sme už spomenuli, výraz est-ce que nie je príliš populárny. V bežnej reči preto kladieme opytovací výraz na koniec vety. Nemusíme tak myslieť na slovosled a zároveň vetu zbytočne nepredlžujeme. Ça coûte combien ?Koľko to stojí? C'est combien ?Koľko to robí? Tu habites  ?Kde bývaš? Il est comment ?Aký je?
Časovanie slovesa ALLER - Tu ne vas pas chez Laure ? - Malheureusement non, je vais chez le médecin. Sloveso aller (ísť) je veľmi nepravidelné. Aj na neho sa však vzťahujú pravidlá výslovnosti vrátane viazania.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je vais ʒəvε nous allons nuzalɔ̃
2. os. tu vas tyva vous allez vuzale
3. os. il va ilva / elle va εlva ils vont ilvɔ̃ / elles vont εlvɔ̃
Používame ho aj vo význame mať sa. - Ça va ?Ide to?, Máš sa? - Ça va bien, merci.Mám sa dobre, ďakujem. - Comment allez-vous ?Ako sa máte? - Je vais bien.Mám sa dobre.