À la radio

Le présentateur:
Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Ce soir, notre invitée est Mia Dugué, chanteuse. Bonsoir Mia.
bɔ̃swaʀ e bjε̃v(ə)ny dɑ̃ nɔtʀ emisjɔ̃ sə swaʀ, nɔtʀ ε̃vite ε mia dyge, ʃɑ̃tøz bɔ̃swaʀ mia
Dobrý večer a vitajte v našom programe. Dnes večer je našou hostkou speváčka Mia Dugué. Dobrý večer, Mia.
L'Invitée:
Bonsoir.
bɔ̃swaʀ
Dobrý večer.
Le présentateur:
Vous êtes musicienne. Vous chantez. Votre famille est très musicienne ?
vuzεt myzisjεn vu ʃɑ̃te vɔtʀ famij ε tʀε myzisjεn ?
Ste hudobníčka. Spievate. Vaša rodina je veľmi hudobne založená?
L'Invitée:
Pas du tout. Mon père est dentiste et ma mère travaille comme institutrice.
pɑ dy tu mɔ̃ pεʀ ε dɑ̃tist e ma mεʀ tʀavaj kɔm ε̃stitytʀis
Ale vôbec nie. Otec je zubný lekár a matka pracuje ako učiteľka.
Le présentateur:
Vous avez des frères et sœurs ?
vuzave de fʀεʀ e sœʀ ?
Máte súrodencov?
L'Invitée:
Oui. Mon frère est dentiste comme mon père. Ma sœur, elle est médecin.
ˈwi mɔ̃ fʀεʀ ε dɑ̃tist kɔm mɔ̃ pεʀ ma sœʀ, εl ε med(ə)sε̃
Áno. Brat je zubný lekár ako otec. Sestra je lekárka.
Le présentateur:
Et vos enfants ?
e vozɑ̃fɑ̃ ?
A Vaše deti?
L'Invitée:
J'ai trois enfants. Mes filles aiment les ordinateurs. De plus, elles sont très sportives.
ʒe tʀwɑzɑ̃fɑ̃ me fij εm lezɔʀdinatœʀ də ply, εl sɔ̃ tʀε spɔʀtiv
Mám tri deti. Dcéry milujú počítače. Okrem toho sú veľmi športovo založené.
Le présentateur:
Mais vous avez encore un fils, c'est ça ?
mε vuzave ɑ̃kɔʀ œ̃ fis, se sa ?
Ale máte ešte syna, však?

L'Invitée:
Oui, mon Romain. Mon fils est musicien, il joue de la guitare.
ˈwi, mɔ̃ ʀɔmε̃ mɔ̃ fis ε myzisjε̃, il ʒu də la gitaʀ
Áno, Romaina. Syn je hudobník, hrá na gitare.
Le présentateur:
Et votre mari ?
e vɔtʀ maʀi ?
A váš manžel?
L'Invitée:
Gégé est comme mes filles, il aime les ordinateurs, il est informaticien. Mais il aime mes chansons, ça oui.
ʒeʒe ε kɔm me fij, il εm lezɔʀdinatœʀ, il ε ε̃fɔʀmatisjε̃ mε il εm me ʃɑ̃sɔ̃, sa ˈwi
Gégé je rovnaký ako dcéry, miluje počítače. Je informatik. Ale má rád moje pesničky, to áno.
Le présentateur:
Merci beaucoup pour vos réponses.
mεʀsi boku puʀ vo ʀepɔ̃s
Ďakujem mnohokrát za vaše odpovede.

Pri poďakovaní sa používajú dve predložky s rovnakým významom, a to de alebo pour: Merci de ta réponse. / Merci pour ta réponse. = Vďaka za (tvoju) odpoveď.

Chez Monique

Thierry:
Tu as des photos de la soirée ?
ty ɑ de fɔto də la swaʀe ?
Thierry: Máš fotky z večierka?
Monique:
Oui, sur mon Facebook. Voilà.
ˈwi, syʀ mɔ̃ fεjsbuk vwala
Áno, na svojom Facebooku. Tu sú.
Thierry:
Merci. La fille à côté de Serge, c'est sa copine ?
mεʀsi la fij a kote də sεʀʒ, se sa kɔpin ?
Ďakujem. To dievča vedľa Sergea je jeho priateľka?
Monique:
Bah non, c'est son amie grecque Daphné. Elle est étudiante Erasmus et Serge est son tuteur.
ba nɔ̃, se sɔnami gʀεk dafne εl ε etydjɑ̃t eʀasmys e sεʀʒ ε sɔ̃ tytœʀ
To nie, to je jeho grécka kamarátka Daphné. Je tu v rámci Erazmu a Serge je jej tútor.
Thierry:
Mais il a une copine, non ? – Pardon, j'ai un message. C'est mon entraîneur.
mε il a yn kɔpin, nɔ̃ ? - paʀdɔ̃, ʒe œ̃ mesaʒ se mɔnɑ̃tʀεnœʀ
Ale má priateľku, nie? – Prepáč, prišla mi správa. To je môj tréner.
Monique:
Ton entraîneur ? Pourquoi ? Tu as un match ?
tɔnɑ̃tʀεnœʀ ? puʀkwa ? ty ɑ œ̃ matʃ ?
Tvoj tréner? Prečo? Máš zápas?
Thierry:
Ouais, dimanche après-midi. À cinq heures et demie.
ˈwε, dimɑ̃ʃ apʀεmidi a sε̃k œʀ e dəmi
Hej, v nedeľu odpoludnia. O pol šiestej.
Monique:
Ce dimanche ? C'est dommage, mes amis canadiens organisent une soirée grillades.
sə dimɑ̃ʃ ? se dɔmaʒ, mezami kanadjε̃ ɔʀganiz yn swaʀe gʀijad
V nedeľu? To je škoda, moji kanadskí priatelia robia grilovačku.
Thierry:
Tant pis. J'adore les grillades, mais le sport, c'est aussi important.
tɑ̃ pi ʒadɔʀ le gʀijad, mε lə spɔʀ, se osi ε̃pɔʀtɑ̃
Čo sa dá robiť. Milujem grilované mäso, ale šport je tiež dôležitý.

Nájdite v dialógoch všetky povolania.