Expressions utiles

adresse e-mail
[adʀεs imεl]
emailová adresa
centres d'intérêts
[sɑ̃tʀ dε̃teʀε]
záujmy v životopise
Il fait des études de droit.
[il fε dezetyd də dʀwa]
Študuje právo.
Mathéo fait médecine.
[mateo fε med(ə)sin]
Mathéo študuje medicínu.
étudiant en sciences
[etydjɑ̃ ɑ̃ sjɑ̃s]
študent prírodných vied
Comment vont tes études ?
[kɔmɑ̃ vɔ̃ tezetyd ?]
Ako (ti) ide štúdium?
Tout va bien.
[tu va bjε̃]
Všetko ide dobre.
Ça marche bien.
[sa maʀʃ bjε̃]
Ide to dobre., Funguje to dobre.
Quelles langues est-ce que vous parlez ?
[kεl lɑ̃g εs kə vu paʀle ?]
Akými jazykmi hovoríte?
Parlez-vous français ?
[paʀlevu fʀɑ̃sε ?]
Hovoríte (po) francúzsky?
Je ne parle pas néerlandais.
[ʒə nə paʀl pɑ neεʀlɑ̃dε]
Nehovorím (po) holandsky.
Je ne parle pas bien (le) français.
[ʒə nə paʀl pɑ bjε̃ (lə) fʀɑ̃sε]
Nehovorím dobre (po) francúzsky.
un petit peu
[œ̃ p(ə)ti pø]
troška
Suis-je bien chez Serge ?
[sɥiʒə bjε̃ ʃe sεʀʒ ?]
Som správne u Sergea?
parler plus lentement
[paʀle ply lɑ̃tmɑ̃]
hovoriť pomalšie
Vous avez dit ?
[vuzave di ?]
Čo ste hovorili?
Vous pouvez répéter ?
[vu puve ʀepete ?]
Môžete to zopakovať?
Je n'ai pas compris.
[ʒə ne pɑ kɔ̃pʀi]
Nerozumel som.
Serge est là ?
[sεʀʒ ε la ?]
Je tu Serge?
Serge n'est pas là.
[sεʀʒ nε pɑ la]
Serge tu nie je.

Vous avez dit ? Je n'ai pas compris. Ako môžete vidieť, minulý čas sa vo francúzštine tvorí inak ako minulý čas v slovenčine. So zámenom sa zhoduje pomocné sloveso (väčšinou avoir) a po ňom nasleduje prítomné príčastie (dit, compris ap.). O tom však neskôr.