Vocabulaire

 • à av, do
 • aller aleísť
 • aujourd'hui oʒuʀdɥidnes
 • aussi ositiež
 • bien bjε̃dobre
 • bientôt bjε̃toskoro, čoskoro
 • bon/bonne bɔ̃/bɔndobrý
 • bonjour bɔ̃ʒuʀdobrý deň
 • bonsoir bɔ̃swaʀdobrý večer
 • ça, cela sa, s(ə)lato
 • ce/cette sə/sεttento/táto
 • comme kɔmako
 • comment kɔmɑ̃ako
 • de od, z
 • déjà deʒa
 • désol|é/-ée dezɔleľutujem, je mi ľúto
 • dommage m dɔmaʒškoda
 • enchant|é/-ée ɑ̃ʃɑ̃teteší ma
 • être εtʀbyť
 • et ea
 • euro m øʀoeuro
 • faire fεʀrobiť, urobiť
 • fatigu|é/-ée fatigeunavený
 • fille f fijdievča
 • franç|ais/-aise fʀɑ̃sεfrancúzsky
 • grave gʀavvážny
 • heur|eux/-euse øʀøšťastný
 • jour m ʒuʀdeň 24 hodín
 • journée f ʒuʀnedeň jeho priebeh
 • les leurčitý člen pre množné číslo
 • madame f madampani oslovenie
 • mais ale
 • mal malzle
 • malheureusement maløʀøzmɑ̃bohužiaľ
 • même mεmrovnaký
 • merci mεʀsiďakujem
 • monsieur m məsjøpán
 • numéro m nymeʀočíslo
 • oui ˈwiáno
 • partir paʀtiʀodísť
 • pas nie záporka stojaca za slovesom
 • peu málo
 • portable m pɔʀtablmobil
 • pour puʀpre
 • prendre pʀɑ̃dʀvziať, brať
 • présenter pʀezɑ̃tepredstaviť
 • rav|i/-ie ʀavinadšený
 • salut salyahoj
 • sans sɑ̃bez
 • soir m swaʀvečer časť dňa
 • soirée f swaʀevečer jeho priebeh
 • te tebe, teba
 • ticket m tikεlístok, vstupenka
 • très tʀεveľmi, hodne
 • un/une œ̃/ynjeden/jedna
 • verre m vεʀpohár, pohárik
 • volontiers vɔlɔ̃tjerád, s radosťou
 • votre vɔtʀváš/vaša