Prononcez bien

Polospoluhlásky Polospoluhlásky (ak chcete, polosamohlásky,) sú hlásky, ktoré nevyslovujeme naplno. Susedia s niektorou samohláskou, s ktorou tvoria jeden celok, jednu slabiku. wa Pery našpúlime, ako keby sme chceli vysloviť u, rýchlo však prejdeme do a. Zaznie teda polospoluhláska podobná anglickému w. Zapisuje sa ako oi, menej často ako oy. soir swaʀ; moi mwa; voivwala wε̃ V tomto prípade po w nasleduje otvorené nosové ε̃. Píšeme totiž oin a ako vieme, in sa vysloví ako ε̃. loin lwε̃; moins mwε̃; coin kwε̃ ɥi Tu zaznie temné y prechádzajúce do ostrého i. V písanej podobe je to ui, prípadne uy. je suis ʒəsɥi; aujourd'hui oʒuʀdɥi; cuisse kɥis; huit ɥit; Vuitton vɥitɔ̃ Nemýľte si ui s oui. U oui zaznie wi, (ou je totiž u). A pripomíname, že ui, ktoré nasleduje po spoluhláske g, je iba pravopisná záležitosť slúžiaca na zachovanie hlásky g: Guillaume gijɔm. j Polospoluhlásku i alebo y, za ktorou nasleduje samohláska alebo nosovka, čítame ako j. quartier kaʀtje; derrre dεʀjεʀ; direction diʀεksjɔ̃; nationalité nasjɔnalite; étudiant etydjɑ̃ Rovnaké pravidlá platia aj v prípade rytmických celkov, teda významovo súvisiacich slov, ktoré vyslovíme naraz. Nemusíte sa báť, mnoho ich vo francúzštine nenájdeme. il y a ilja