Communication

Bienvenu Vitajte sa vo francúzštine vyjadruje pomocou prídavného mena bienvenu (vítaný). Preto sa jeho tvar mení v závislosti od počtu a pohlavia vítaných osôb. Bienvenu monsieur le professeur.Vitajte, pán profesor. Bienvenues mes filles.Dievčatá, buďte vítané. Pri vykaní a v množnom čísle sa často pred prídavné meno bienvenu/bienvenue/bienvenus/bienvenues dáva soyez le/la/les (buďte). Soyez le bienvenu monsieur le professeur.; Soyez les bienvenues, mes filles. Tvar bienvenue, ktorý sa nemení v závislosti od rodu (pretože v tomto prípade ide o podstatné meno), sa používa vo vetách, v ktorých je uvedené miesto, kde je človek vítaný. Bienvenue en France !Vitajte vo Francúzsku!
Copain S podstatným menom copain/copine je rovnaký problém ako so slovenským priateľ/priateľka. S privlastňovacím zámenom v jednotnom čísle sa chápe ako partner, nie ako kamarát. Il est poli, ton copain.Ten tvoj priateľ je zdvorilý. Sa copine est infirmière.Jeho priateľka je zdravotná sestra. Ak sa chcete vyhnúť problémom, o kamáratke hovorte ako o une copine à moi, o priateľke ako o petite amie (dosl. “malá priateľka”). Je pars avec un copain à moi.Odchádzam s jedným (svojím) kamarátom. Son petit ami est économiste.Jej priateľ je ekonóm. Vzhľadom na prevažujúcu monogamiu sa slovom copain/copine v množnom čísle myslí výhradne kamarátsky vzťah. Je pars avec mes copains.Odchádzam s(o) (svojimi) kamarátmi.
Mari Slovo mari (manžel) nemá obdobu v ženskom rode. Preto sa bežne používa slovo femme (žena, manželka). Laurent et sa femme organisent une soirée.Laurent so ženou robia večierok.
Jouer Sloveso jouer (hrať) sa môže spájať buď s predložkou à (športy, hry), alebo s predložkou de (na hudobné nástroje). Mes fils jouent à la console du matin au soir.(Moji) Synovia hrajú hry na konzole od rána do večera. Je ne joue pas de la guitare.Nehrám na gitare.
Voilà Toto slovo budete počuť od rodených hovoriacich francúzštiny veľmi často. Mnohokrát má funkciu výplnku v zmysle “a tak dajako” ap. Jeho základný význam je však ukazovací: “tu je/sú”. Cinq euros ? Voilà.Päť eur? Tu sú. Voilà mon fils.To je môj syn. Voilà mes amies russes.Toto sú moje ruské kamarátky.