Vocabulaire

 • arrog|ant/-ante aʀɔgɑ̃arogantný
 • baccalauréat m bakalɔʀeamaturita
 • bav|ard/-arde bavaʀzhovorčivý, uvravený
 • bisou m bizupusa bozk
 • boutique f butikbutik, obchod
 • chef m ʃεfvedúci, šéf
 • cher/chère ʃεʀ/ʃεʀdrahý osoba aj tovar
 • chercher ʃεʀʃehľadať
 • colocataire m/f kɔlɔkatεʀspolubývajúci/spolubývajúca
 • coucou kukuahoj
 • compétence f kɔ̃petɑ̃sschopnosť
 • comptable m/f kɔ̃tablúčtovník/účtovníčka
 • contact m kɔ̃taktkontakt
 • cont|ent/-ente kɔ̃tɑ̃spokojný
 • désordonn|é/-ée dezɔʀdɔneneporiadny
 • droit m dʀwaprávo
 • en ɑ̃v
 • études f pl etydštúdium na škole
 • étudier etydještudovať
 • expérience f εkspeʀjɑ̃sskúsenosť
 • faculté f fakyltefakulta
 • fêtard m fεtaʀflamender, alkáč
 • formation f fɔʀmasjɔ̃vzdelanie
 • garçon m gaʀsɔ̃chlapec
 • homme m ɔm1 muž, 2 človek
 • informatique f ε̃fɔʀmatikinformatika
 • intéress|ant/-ante ε̃teʀesɑ̃zaujímavý
 • latam, tu
 • langue f lɑ̃gjazyk aj orgán
 • lentement lɑ̃tmɑ̃pomaly
 • lettres f pl lεtʀjazyk a literatúra odbor
 • marcher maʀʃefungovať
 • médecine f med(ə)sinlekárstvo, medicína odbor
 • mobile m mɔbilmobil, mobilný telefón
 • né/née ne/nenarodený/narodená
 • objet m ɔbʒεpredmet vec aj v správe
 • parler paʀlehovoriť
 • permis m de conduire pεʀmi də kɔ̃dɥiʀvodičský preukaz
 • plutôt plytoskôr, pomerne
 • prêt-à-porter m pʀεtapɔʀtekonfekcia
 • produit m pʀɔdɥivýrobok
 • professionn|el/-elle pʀɔfesjɔnεlprofesijný, profesionálny
 • répéter ʀepeteopakovať
 • résidence f universitaire ʀezidɑ̃s ynivεʀsitεʀinternát vysokoškolský
 • salon m salɔ̃1 salón, 2 obývacia izba
 • sciences f pl sjɑ̃sprírodné vedy
 • société f sɔsjetespoločnosť aj firma
 • timide timidhanblivý, nesmelý
 • tout tuvšetko
 • université f ynivεʀsiteuniverzita
 • vendeur m/vendeuse f vɑ̃dœʀ/vɑ̃døzpredavač/predavačka