Vocabulaire

 • adorer adɔʀezbožňovať, milovať
 • beaucoup bokuveľa, veľmi
 • bienven|u/-ue bjε̃v(ə)nyvítaný
 • chanson f ʃɑ̃sɔ̃pieseň
 • chanteur m/chanteuse f ʃɑ̃tœʀ/ʃɑ̃tøzspevák/speváčka
 • console f kɔ̃sɔlkonzola
 • copain m/copine f kɔpε̃/kɔpinkamarát/kamarátka, priateľ/priateľka
 • à côté de qqch a kotevedľa čoho
 • dentiste m/f dɑ̃tistzubný lekár/zubná lekárka, zubár/zubárka
 • émission f emisjɔ̃program
 • encore ɑ̃kɔʀešte
 • enfant m ɑ̃fɑ̃dieťa
 • entraîneur m/entraîneuse f ɑ̃tʀεnœʀ/ɑ̃tʀεnøztréner/trénerka
 • famille f famijrodina
 • femme f famžena
 • fiche f fiʃformulár, karta v kartotéke ap.
 • fille f fijdcéra
 • fils m fissyn
 • frère m fʀεʀbrat
 • grec/grecque gʀεk/gʀεkgrécky
 • grillade f gʀijadgrilované mäso
 • guitare f gitaʀgitara
 • import|ant/-ante ε̃pɔʀtɑ̃dôležitý
 • instituteur m/institutrice f ε̃stitytœʀ/ε̃stitytʀisučiteľ/učiteľka
 • intérêt m ε̃teʀεzáujem
 • invité m/invitée f ε̃vite/ε̃vitehosť/hostka
 • mari m maʀimanžel
 • mère f mεʀmatka
 • message m mesaʒspráva, odkaz
 • musicien m/musicienne f myzisjε̃/myzisjεnhudobník/hudobníčka
 • nature f natyʀpríroda
 • ordinateur m ɔʀdinatœʀpočítač
 • ouais ˈwεhej áno
 • père m pεʀotec
 • personn|el/-elle pεʀsɔnεlosobný
 • pet|it/-ite p(ə)timalý
 • photo f fɔtofotka
 • pis pihoršie
 • plus plyviac
 • pourquoi puʀkwaprečo
 • prénom m pʀenɔ̃krstné meno
 • présentateur m/présentatrice f pʀezɑ̃tatœʀ/pʀesɑ̃tatʀismoderátor/moderátorka
 • proches m pl pʀɔʃblízki rodina, priatelia
 • radio f ʀadjorádio
 • réponse f ʀepɔ̃sodpoveď
 • sœur f sœʀsestra
 • sur qqch syʀna čom
 • tant tɑ̃tak, toľko
 • tuteur m tytœʀtútor
 • voilà vwalatu je, to je

Príslovka plus má dvojakú výslovnosť. Číta sa buď ako ply alebo ako plys. O tom však až neskôr.