Prononcez bien

Skupiny samohlások oi Vyslovujeme ako wa. Pri výslovnosti polospoluhlásky w pery našpúlime viac, než je zvykom v anglickej výslovnosti. bonsoir bɔ̃swaʀ; pourquoi puʀkwa; coiffeur kwafœʀ; moi mwa; trois tʀwa oin Po samohláske i tu nasleduje n, ktoré naznačuje nosovku. Nevyslovíme teda wa, ale wε̃, pretože kombinácia in sa číta vždy ako ε̃. moins mwε̃; Tourcoing tuʀkwε̃ eu Výslovnosť je podobná nemeckému ö. Rozdiel je v otvorenosti, teda v tom, do akej miery pri výslovnosti otvoríme ústa. Otvorené œ zaznie v slabike zakončenej na vyslovenú spoluhlásku okrem t a z. heure œʀ; coiffeur kwafœʀ; professeur pʀɔfεsœʀ Ale: heureuse øʀøz Zatvorené ø vyslovíme s perami našpúlenými na výrazné o, ale vyslovíme e. A to vtedy, ak na konci slabiky nie je vyslovená spoluhláska. jeu-di ʒødi; eu-ro øʀo; heu-reux øʀø mieux mjø; peu ; deux ; mon-sieur məsjø ui Samohlásku u čítame ako y, samohlásku i ako i. A podobne znie aj ich kombinácia. aujourd'hui oʒuʀdɥi; je suis ʒəsɥi ou Ak pred u stojí o, vyslovíme ich ako u cours kuʀ; nouveau nuvo oui Oui vyslovujeme, ako keby sme sa pripravovali vysloviť u, ale rýchlo prejdeme do ostrého i. Prepisujeme ako wi alebo ɥi. oui wi; Louis lɥi
Číslovka neuf Číslovka neuf sa končí na f. V časových údajoch však viažeme, takže pred slovom začínajúcim sa na samohlásku alebo nemé h zaznie v. dix-neuf heures disnœvœʀ; Ale: neuf euros nœf øʀo