Prononcez bien

Skupiny samohlások ai Skupinu ai vyslovujeme v zásade ako otvorené e. Ústa teda doširoka roztvoríme a zaznie krátke ε. je vais ʒəvε; lait ; parfait paʀfε; tu fais tyfε; Claire klεʀ aim, ain V prípade, že po ai nasleduje m alebo n na konci slova alebo pred spoluhláskou, vyslovujeme toto otvorené e nosovo ako ε̃. faim fε̃; maintenant mε̃tnɑ̃; pain pε̃ Nosovka sa neobjavuje, ak za m alebo n nasleduje samohláska. V tom prípade platí výslovnosť otvoreného ε. il aime ilεm; nous aimons nuzεmɔ̃; elles aiment εlzεm
Nosovky in a en V modernej francúzštine sa nosové samohlásky ε̃ a ɑ̃ vyslovujú natoľko podobne, že sa môže zdať, že splývajú. Je to tým, že nosové e sa vyslovuje veľmi otvorene. Už kvôli rozlíšeniu slov líšiacich sa iba touto nosovkou je dobré odlišnú výslovnosť zachovať. maintenant mε̃tnɑ̃ ε̃ Pri tejto nosovke kútiky roztvoríme do šírky ako pri klasickom e. Vzduch pri jej vyslovení vypustíme čiastočne nosom. Zapísaná môže byť mnohými spôsobmi: in, ain, ein, oin, aim, im, yn, ym, ien. Vyskytuje sa na konci slova alebo pred spoluhláskou. vin vε̃; pain pε̃; faim fε̃; moins mwε̃; italien italjε̃ ɑ̃ Ústa pripravíme na a, len časť vzduchu vychádza nosom, čím vzniká nosová výslovnosť. Kútiky nie sú roztvorené tak doširoka, ako pri ε̃. Nosové a sa zapisuje ako an, am, en, em. Rovnako ako pri všetkých nosovkách, po n a m nenasleduje samohláska. dans dɑ̃; maman mamɑ̃; jambon ʒɑ̃bɔ̃; prends pʀɑ̃; enchanɑ̃ʃɑ̃te