Prononcez bien

Tri e Ak neberieme do úvahy nosovky, má francúzština tri typy samohlásky e. Naučiť sa ich rozlišovať a tiež vyslovovať nie je smrteľne nutné, napriek tomu vám to vrelo odporúčame, aby ste hovorili peknou francúzštinou. zatvorené e Najčastejšie sa zapisuje ako é. Vyskytuje sa tiež na konci slov, ktorých posledná spoluhláska d, r, rs, z alebo s sa nečíta, ako sú infinitívy, členy ap. réserver ʀezεʀve; pané pane; apéritif apeʀitif aller ale; vous avez vuzave; les enfants lezɑ̃fɑ̃ otvorené ε Nájdeme ho v slabikách zakončených na vyslovenú spoluhlásku, ale aj v koncových slabikách uzavretých inou nevyslovenou spoluhláskou, než sú vyššie uvedené. A tiež tam, kde sa píše è. réserver ʀezεʀve; personne pεʀsɔn; adresse adʀεs filet filε cuillère kɥijεʀ; près pʀε neznelé ə Vyslovujeme tak koncové e, ale vyskytuje sa tiež v neprízvučných slabikách (teda nie koncových), ktoré sa nekončia na spoluhlásku. le problème ləpʀɔblεm devant dəvɑ̃; chemin ʃəmε̃ Väčšinou je až tak neznelé, že sa vlastne vôbec nevysloví: devant dvɑ̃, chemin ʃmε̃.
Výslovnosť obťažnejších slov plus Príslovka plus má dvojakú výslovnosť. Sama osebe sa číta ako plys. de plus dəplysnavyše encore plus pɑ̃kɔʀplysešte viac Koncové s však odpadá v pozícii pred podstatným menom v porovnaní. plus petit plyptimenší plus grand plygʀɑ̃väčší V každom prípade nesmieme zabúdať na viazanie. plus intéressant plyzε̃teʀesɑ̃zaujímavejší plus encore plyzɑ̃kɔʀešte viac oignon Ako vieme, francúzske oi sa vyslovuje wa. V prípade cibule to však neplatí. Slovo oignon prečítame ako ɔɲɔ̃.