Communication

Opakovaná činnosť – každý... Francúzskym ekvivalentom slovenského zámena každý pred podstatným menom je prídavné meno chaque. Chaque matin, je me réveille à huit heures.Každé ráno sa prebúdzam o ôsmej. Mes fils vont à la piscine chaque vendredi.(Moji) Synovia chodia každý piatok na kúpalisko. Chaque étudiant n'est pas fêtard.Nie každý študent je flamender. Opakovanie činnosti môžeme vyjadriť použitím určitého člena pred názvami dní a ich častí. Le mardi après-midi, je vais au club de gym.Každý utorok odpoludnia chodím do posilňovne. Le samedi, nous allons à la campagne.Každú sobotu chodíme na vidiek. Ako už vieme, pre jednorazové akcie nepotrebujeme ani člen, ani predložku. Mardi après-midi, je vais au club de gym.V utorok odpoludnia idem do posilňovne. Pripomeňme si, že dnes ráno/večer vyjadríme pomocou ce. Tu vas où, ce soir ?Kam ideš dnes večer? Je vais très bien ce matin.Dnes ráno sa mám veľmi dobre.
Vyjadrenie dokonavosti Francúzština nerozlišuje dokonavý a nedokonavý vid. Ak chce Francúz výslovne odlíšiť jednorazovú akciu od opakovanej činnosti, musí na to použiť iný spôsob. Tak napr. zvratné slovesá se doucher a se promener môžu znamenať oboje (sprchovať sa alebo osprchovať sa; prechádzať sa alebo prejsť sa). Do slovenčiny ich dáme do príslušného vidu podľa kontextu. Je me promène encore.Ešte sa poprechádzam. Nous aimons nous promener dimanche après-midi.V nedeľu odpoludnia sa radi prechádzame. Véronique se douche à sept heures et demie.Véronique sa sprchuje o pol ôsmej. Ak chceme zdôrazniť jednorazovosť, môžeme využiť niektoré z mnohých slovných spojení tvorených všeobecným slovesom (faire, prendre, avoir ap.) a podstaným menom. prendre une douchevysprchovať sa faire une promenadeprejsť sa, povoziť sa (autom)
Sloveso sortir Francúzske slovesá mávajú viac významov než slovenské. Napríklad sloveso sortir prekladáme najmä ako vyjsť. Tu sors à quelle heure ?O koľkej vychádzaš? Môže však znamenať všeobecne ísť von, a to aj v zmysle ísť sa večer baviť. Ma sœur n'aime pas sortir.(Moja) Sestra chodí nerada von. Nous sortons le vendredi.Každý piatok chodíme von. A je to tiež ekivalent slovenského chodiť s niekým. Serge sort avec Jade ?Serge chodí s Jade ?
Predložky dans a à Obe prekladáme do slovenčiny ako v alebo do (francúzština v tomto zmysle smer nerozlišuje). Nemožno ich ale zamieňať. Kedy teda ktorú použiť? dans Táto predložka sa vzťahuje na uzavretý priestor. Les étudiants sont déjà dans la classe ?Študenti už sú v triede? Ils sont encore dans la piscine ?Ešte sú v bazéne? à Používa sa pri abstraktnejších významoch, ako napr. mená miest, Quand est-ce que tu vas à Vevey ?Kedy ideš do Vevey? alebo zariadenia či inštitúcie. Nemyslíme tým totiž pobyt v rámci budovy, ale v rámci organizácie. Ton fils est déjà à la faculté ?Tvoj syn je už na fakulte? Tu ne vas pas au club de gym ?Nejdeš do posilňovne? Leurs parents vont à la piscine chaque matin.Ich rodičia chodia každé ráno na kúpalisko. Nous dînons au restaurant.Navečeriame sa v reštaurácii. Ak chceme zdôrazniť, že ide o pobyt v budove tejto inštitúcie alebo ju nejako špecifikovať, napríklad prídavným menom, použijeme dans. Nous dînons dans un restaurant espagnol.Navečeriame sa v španielskej reštaurácii. v jednej konkrétnej španielskej reštaurácii