Prononcez bien

Koncové e Temné e na konci slova nečítame. Táto nevyslovená samohláska: neovplyvňuje výslovnosť ak nasleduje po samohláske alebo po spoluhláske, ktorú vyslovujeme enchanté ɑ̃ʃɑ̃te; enchantée ɑ̃ʃɑ̃te désolé dezole; désolée dezole espagnol εspaɲɔl; espagnole εspaɲɔl ovplyvňuje výslovnosť ak nasleduje po spoluhláske, ktorú inak nečítame gentil ʒɑ̃ti; gentille ʒɑ̃tij néerlandais neʀlɑ̃dε; néerlandaise neʀlɑ̃dεz intelligent ε̃teliʒɑ̃; intelligente ε̃teliʒɑ̃t allemand almɑ̃; allemande almɑ̃d
Viazanie a nadväzovanie nadväzovanie Francúzština neznie sekano. Významovo súvisiace rytmické celky vyslovujeme na jeden výdych. Naraz vyslovíme napr. člen/číslovku/zámeno + podstatné meno une collègue ynkɔ(l)lεg; la blonde lablɔ̃d trois filles tʀwafij; cinq Françaises sε̃fʀɑ̃sεz votre nom vɔtʀnɔ̃ člen/číslovku/zámeno + prídavné meno + podstatné meno une jolie fille ynʒɔlifij osobné zámeno + sloveso je suis ʒ(ə)sɥi; elles chantent εlʃɑ̃t príslovku + prídavné meno/príslovku/sloveso très joli tʀεʒɔli; très bien tʀεbjε̃; comme médecin kɔmmedsε̃ viazanie Pred slovami, ktoré sa začínajú na samohlásku alebo nemé h, sa oživujú koncové spoluhlásky, ktoré by sme inak nečítali. Hovoríme o viazaní (liaison). Majte pritom na pamäti, že: koncové s a x sa vysloví ako z vous êtes vuzεt; les amies lezami; six euros sizøʀo vyslovíme aj koncové n po nosovke un ami œ̃nami; un économiste œ̃nekɔnɔmist Viac v kapitole v lekcii 5.
Skupina ier/ière Samohlásku i tu čítame ako j. V koncovke -er je zatvorené e, v koncovke ère otvorené. infirmier ε̃fiʀmje; infirmière ε̃fiʀmjεʀ