Grammaire

Ženský rod Merci, vous êtes très gentille. Désolée, je suis fatiguée. Ženský rod podstatných a prídavných mien sa vo francúzštine tvorí pridaním koncovky -e k tvaru mužského rodu.
joli jolie désolé désolée
français française anglais anglaise
blond blonde brun brune
Podstatné a prídavné mená zakončené v mužskom rode na -e ďalšie -e nepriberajú.
un collègue une collègue un Russe une Russe
V nasledujúcich prípadoch dochádza k týmto zmenám:
koncovka
mužského rodu ženského rodu príklad
-en -enne italien → italienne
-er -ère infirmier → infirmière
-teur -trice directeur → directrice
-eux -euse heureux → heureuse
-if -ive sportif → sportive
-il -ille gentil → gentille
Celkom nepravidelne sa tvorí ženský rod prídavných mien beau a nouveau. un beau Suisse œ̃bosɥiskrásny Švajčiar une belle étudiante ynbεletydjɑ̃tkrásna študentka le nouveau directeur lənuvodiʀεktœʀnový riaditeľ la nouvelle infirmière lanuvεlε̃fiʀmjεʀnová zdravotná sestra množné číslo ženského rodu Tvorí sa veľmi jednoducho, za koncovku -e pridáme -s. Ani jednu z týchto hlások nečítame. Allemandes; Espagnoles; directrices; jolies
Nesamostatné osobné zámená Ako už vieme, francúzske sloveso musí mať vyjadrený podmet. Ak nepoužijeme podstatné meno, musíme ho nahradiť osobným zámenom.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je ʒə nous nu
2. os. tu ty vous vu
3. os. il il / elle εl ils il / elles εl
Zámená 1. a 2. osoby zahŕňajú oba rody, mužský rod od ženského rozoznáme iba v 3. osobe. Zámeno il/ils vyjadruje mužský rod. Všimnite si, že zámeno ženského rodu elle/elles sa končí na typicky ženskú koncovku -e. Michel travaille avec vous ? – Non, il travaille avec Hélène.Michel pracuje s vami? – Nie, pracuje s Hélène. Hélène joue avec vous ? – Non, elle joue avec Michel.Hélène sa hrá s vami? – Nie, hrá sa s Michelom. Michel et Nico travaillent avec vous ? – Non, ils travaillent avec Hélène.Michel a Nico pracujú s vami? – Nie, pracujú s Hélène. Hélène et Jeanne jouent avec vous ? – Non, elles jouent avec Michel.Hélène a Jeanne sa hrajú s vami? – Nie, hrajú sa s Michelom. Podmet vety tvorený viacerými podstatnými menami (napr. viac ľudí), z ktorých aspoň jedno je mužského rodu, nahradíme zámenom ils. Hélène et Nico jouent avec vous ? – Non, ils jouent avec Michel. výslovnosť Nesamostatné zámeno tvorí spolu so slovesom jeden rytmický celok, ktorý vyslovíme na jeden výdych.
je chante ʒəʃɑ̃t nous jouons nuʒuɔ̃
tu pars typaʀ vous travaillez vutʀavaje
elle habite εlabit ils regardent ilʀəgaʀd
V rámci jedného rytmického celku inak nevyslovované koncové spoluhlásky nadväzujú na ďalšie slovo, ktoré sa začína na samohlásku alebo nemé h. To platí aj pre zámená, ktoré vždy viažeme, koncové -s sa oživí ako z. nous aimons nuzemɔ̃ vous allez vuzale ils habitent ilzabit elles aiment εlzεm
Elízia Jav, ktorý nazývame elízia, nastáva v prípade, keď sa stretne zámeno končiace sa na -e, napr. je, so slovesom, ktoré sa začína na samohlásku alebo nemé h. Zámeno sa skráti, napr. na j', a spojí sa priamo so slovesom. j'aime, j'habite Elízia umožňuje ľahšiu výslovnosť, nevznikajú ťažkosti s nemým ə, na ktoré sa končí zámeno je. Naproti tomu zámeno elle sa na nemé ə nekončí, takže v jeho prípade elízia nie je nutná. je fais ʒəfε; j'aime ʒεm; j'habite ʒabit elle fait εlfε; elle aime εlεm; elle habite εlabit
Nepravidelné množné číslo Množné číslo tvoríme pomocou koncovky -s. Existujú však výnimky, napr. podstatné a prídavné mená zakončené na -eau priberajú koncovku množného čísla -x. le beau payskrásná krajina les beaux payskrásne krajiny Tvar ženského rodu prídavného mena beau je belle, takže za koncové -e pridáme pravidelnú koncovku -s. les belles filleskrásne dievčatá
Časovanie pravidelných slovies Pravidelné slovesá (nazývané aj slovesá I. triedy) poznáme podľa koncovky -er v infinitíve. Časujeme ich tak, že namiesto infinitívneho -er ku kmeňu pridávame jednotlivé koncovky podľa príslušnej osoby a príslušného čísla.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je travaille ʒətʀavaj nous travaillons nutʀavajɔ̃
2. os. tu travailles tytʀavaj vous travaillez vutʀavaje
3. os.il travaille iltʀavaj ils travaillent iltʀavaj
elle travaille εltʀavaj elles travaillent εltʀavaj
Vyslovujeme len koncovky 1. a 2. osoby množ. čísla -ons (ɔ̃) a ez (e).
j'habite ʒabit nous présentons nupʀezɑ̃tɔ̃
tu regardes tyʀəgaʀd vous aimez vuzeme
il joue ilʒu elles chantent εlʃɑ̃t
Časovanie slovesa ÊTRE Moi, je suis français. Toi, tu es belge. Vous, vous êtes canadiens. Sloveso être (byť) je veľmi nepravidelné. Aj na neho sa však vzťahujú pravidlá výslovnosti vrátane viazania.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je suis ʒəsɥi nous sommes nusɔm
2. os. tu es tyε vous êtes vuzεt
3. os. il est ilε / elle est εlε ils sont ilsɔ̃ / elles sont εlsɔ̃