Grammaire

Stiahnuté tvary predložiek à a de s určitým členom Tu vas au supermarché ? Predložky à a de, po ktorých má nasledovať určitý člen mužského rodu v jednotnom čísle le alebo určitý člen v množnom čísle les, sa s týmto členom spoja do tzv. stiahnutých tvarov. Stiahnuté tvary sa netýkajú člena ženského rodu la ani skráteného variantu člena l'.
DE À
stiahnuté tvary
j. č. mužský rod de + le → du à + le → au
mn. č. oba rody de + les → des à + les → aux
nestiahnuté tvary
j. č. oba rody de l' à l'
j. č. ženský rod de la à la
au supermarché, au chocolat, au jambon, au régime aux fruits du porc, du riz, du lait, du vin
Delivý člen Du riz u des pâtes ? Francúzština nerozlišuje iba určitý a neurčitý člen, ako angličtina, španielčina a i. Vyskytuje sa v nej tiež tzv. delivý člen (article partitif) a hojne sa používa. Delivý člen vzniká spojením predložky de a určitého člena. Platia pre neho tiež vyššie uvedené pravidlá o sťahovaní členov.
jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod elízia mužský a ženský rod
du dy de la də la de l' də l des de
Je prends du lait.Dám si mlieko. Elle prend de l'eau.Dá si vodu. Nous avons de la salade ?Máme šalát? Est-ce qu'ils ont encore des tomates ?Majú ešte paradajky? Delivý člen dávame pred podstatné mená, ak udávame ich neurčité množstvo. Il mange du pain.Je chlieb. jeden krajec? dva krajce? J'achète du vin.Kúpim víno. niečo vína Tu prends ça avec du riz ?Vezmeš si to s ryžou? dáš si jeden kopček? dva? celý tanier? Ak je nám jasné, že pôjde napr. o jednu šálku, nepoužijeme delivý člen, ale číslovku jeden (un, une). Tu prends un café ?Dáš si kávu? jednu šálku Ale: J'achète du café.Kúpim kávu. niečo kávy Je fais du café.Urobím kávu. pre viac osôb aimer, adorer, préférer, détester Po týchto slovesách vyjadrujúcich hodnotenie nasleduje vždy určitý člen. Ide totiž o trvalé a všeobecné hodnotenie. Tu n'aimes pas les pâtes ?Nemáš rád/rada cestoviny? J'adore le chocolat.Milujem čokoládu. Tu prends un café ou un thé? – Je préfère le thé.Dáš si kávu alebo čaj? – Dám si radšej čaj. Mes enfants détestent les légumes.Moje deti neznášajú zeleninu.
Člen v zápore Je ne prends pas de porc. Je n'aime pas la viande. Určitý člen sa v záporných vetách v postavení pred podstatnými menami v predmete (teda v postavení za slovesom, v slovenčine by to bol 4. pád) nijako nemení. Elle aime le vin. Elle n'aime pas la bière.Má rada víno. Nemá rada pivo. Zato neurčitý a delivý člen sa v zápore menia na de, (pred samohláskou alebo nemým h v tvare d'). Nous n'avons pas d'enfants.Nemáme deti. Mon père n'a pas de copains.Otec nemá žiadnych kamarátov. tzv. absolútny zápor Ton fils ne prend pas de salade ?Tvoj syn si nedá šalát? Je n'achète pas de jambon.Nekupujem šunku. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas de vin ?Prečo si nedáš víno?

Všeobecne povedané, v záporných vetách sa v predmete takmer vždy objaví de, pretože veľmi často hovoríme o bližšie neurčenom množstve alebo počte.

Si ! Kladná odpoveď na zápornú otázku Áno preložíme ako oui. Oui, je veux bien.Áno, rád(a) by som. Pozor! Ak je otázka položená v zápore, odpovedáme si. Tu n'as pas de frères et sœurs ? – Si.Ty nemáš súrodencov? – Mám. Vous ne voulez pas prendre de la salade, madame ? – Si.Vy si nechcete dať šalát? – Chcem.
Pravopisné zmeny v časovaní Niektoré francúzske pravidelné slovesá nás môžu prekvapiť istými nepravidelnosťami. Dochádza k nim kvôli výslovnosti. Stojí za nimi predovšetkým nutnosť zachovať výslovnosť slovného základu. manger V tomto slovese sa pred koncovkou vyskytuje ʒ. Presne tak sa vyslovuje g pred e. Pred samohláskou o, na ktorú sa začína koncovka 1. osoby mn. č. -ons, by to bylo g. Preto sa v tejto osobe píše ge.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je mange ʒəmɑ̃ʒ nous mangeons numɑ̃ʒɔ̃
2. os. tu manges tymɑ̃ʒ vous mangez vumɑ̃ʒe
3. os.il mange ilmɑ̃ʒ ils mangent ilmɑ̃ʒ
elle mange εlmɑ̃ʒ elles mangent εlmɑ̃ʒ
acheter, préférer Problematickou skupinou sú slovesá, ktoré majú v infinitíve nemé ə (písané e), alebo zatvorené e (písané ako é). V niektorých osobách by taká výslovnosť bola ťažká (aʃət, pʀefer), preto sa v nich objavuje è (otvorené e). Ide o všetky osoby j. č. a 3. osobu množ. č.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. j'achète ʒaʃεt nous achetons nuzaʃ(ə)tɔ̃
2. os. tu achètes tyaʃεt vous achetez vuzaʃ(ə)te
3. os.il achète ilaʃεt ils achètent ilzaʃεt
elle achète εlaʃεt elles achètent εlzaʃεt
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je préfère ʒəpʀefεʀ nous préférons nupʀefeʀɔ̃
2. os. tu préfères typʀefεʀ vous préférez vupʀefeʀe
3. os.il préfère ilpʀefεʀ ils préfèrent ilpʀefεʀ
elle préfère εlpʀefεʀ elles préfèrent εlpʀefεʀ
Časovanie slovesa VOULOIR Ils ne veulent pas venir ? Vouloir patrí medzi slovesá, ktoré majú odlišný koreň v jednotnom čísle a v 3. os. mn. čísla.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je veux ʒəvø nous voulons nuvulɔ̃
2. os. tu veux tyvø vous voulez vuvule
3. os. il veut ilvø / elle veut εlvø ils veulent ilvœl / elles veulent εlvœl
Hovorí sa, že iba kráľ môže povedať je veux. Ak teda chceme slušne o niečo požiadať, pridáme príslovku bien. Je veux bien un café.Ja by som si dal kávu.
Časovanie slovesa PRENDRE Vous ne prenez pas de grillades ?
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je prends ʒəpʀɑ̃ nous prenons nupʀənɔ̃
2. os. tu prends typʀɑ̃ vous prenez vupʀəne
3. os.il prend ilpʀɑ̃ ils prennent ilpʀεn
elle prend εlpʀɑ̃ elles prennent εlpʀεn