Prononcez bien

Rytmické celky Ako už vieme, francúzska veta sa člení na jednotlivé rytmické celky, teda skupiny vzájomne súvisiacich slov, ktoré vyslovíme na jeden výdych. Platí to napr. pre sloveso a zámená vo funkcii podmetu, ktoré mu predchádzajú. ça va sava; nous aimons nuzemɔ̃; ils vont ilvɔ̃; elles parlent εlpaʀl Osobné zámeno je sa končí na nemé ə. To v bežnej reči často mizne a vyslovené j (ʒ) sa niekedy blíži spoluhláske ʃ. je préfère ʒəpʀefεʀ; j'préfère ʃpʀefεʀ je suis ʒəsɥi; j'suis ʃɥi Všetko naraz vyslovíme aj v prípade, že je sloveso v zápore. je ne préfère pas ʒənpʀefεʀpa tu ne prends pas tynpʀɑ̃pa nous ne sortons pas nunsɔʀtɔ̃pa Vyslovenie záporky ne je znakom starostlivej výslovnosti. V bežnej reči sa zvyčajne vynecháva. Takže zaznie: je préfère pas ʃpʀefεʀpa tu prends pas typʀɑ̃pa nous sortons pas nusɔʀtɔ̃pa Rytmický celok tvoria aj zvratné slovesá, a to aj v zápore. je me lève ʒəməlεv tu te reposes tytəʀ(ə)poz elle se douche εlsəduʃ je ne me lève pas ʒənməlεvpa vous ne vous peignez pas vunvupεɲepa
Évidemment Tento výraz je príslovka, čo poznáme podľa koncovky -ment. Vzhľadom na to, že základný tvar évident (evidentný) sa končí na ɑ̃ (evidɑ̃), aj v prípade príslovky zaznie a. évidemment evidamɑ̃