Grammaire

Miestne predložky Predložky miesta samy osebe nijako nemenia tvar. Musíme si však zapamätať správne väzby predložiek s podstatným menom, ktoré po nich nasleduje. Z tohto pohľadu ich delíme na tieto dve kategórie: predložky v pravom zmysle slova
à v, na mestá, inštitúcie en v krajine
dans v obmedzenom priestore par cez
derrière za sous pod
devant pred sur na
Za týmito predložkami priamo nasleduje príslušné podstatné meno s členom, či už určitým, alebo neurčitým. To záleží od situácie. Il est où maintenant ? À la faculté ?Kde je teraz? Na fakulte? na určitej, o ktorú ide Descendez à la prochaine station.Vystúpte na nasledujúcej zastávke. takto určenej zastávke Derrière le pont, tu tournes à gauche.Za tým mostom zahneš doľava. dans un hôpitalv nemocnici neurčenej Il se trouve devant le théâtre.Je pred divadlom. hovoriacemu známym Miestne názvy sa po predložkách vyskytujú prevažne bez člena. en Belgiquev Belgicku, do Belgicka à Liègev Lutychu, do Lutychu par Nicecez Nice predložkové väzby
à côté de vedľa čoho en face de naproti čomu
au bout de na konci čoho à droite/gauche de napravo/naľavo od čoho
Tieto predložky (alebo presnejšie predložkové väzby) sa viažu s predložkou de. V tom prípade pri nich použijeme pravidlo o sťahovaní s určitým členom. À côté de l'église, il y a un cinéma.Vedľa kostola je kino. L'arrêt de tram se trouve en face du restaurant.Zastávka električky je oproti reštaurácii.
Výraz IL Y A - Est-qu'il y a un marché par ici ? - Il n'y a pas de marché dans ce quartier. Má hneď niekoľko využití, ale jeho najzákladnejší význam je miestny. Môžeme ho použiť, ak chceme povedať, že niečo sa nachádza na nejakom mieste. Podmet, o ktorom je reč, v tom prípade nestojí na začiatku vety, ale až po il y a. Est-ce qu'il y a un café dans la rue Renoir ?Je na rue Renoir nejaká kaviareň? Il y a des émissions intéressantes sur Radio 1 ?Sú na Rádiu 1 zajímavé programy? Dans ce quartier, il y a beaucoup de restaurants.V tejto štvrti je veľa reštaurácií. A pýtame sa takto na to, čo sa nachádza na konkrétnom mieste. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la rue ?Čo je na konci ulice? Je to teda podobný výraz, ktorý poznáme z iných jazykov: z angličtiny (there is), zo španielčiny (hay) alebo napríklad z nemčiny (es gibt). Za il y a zvyčajne nasleduje neurčitý člen. Spravidla totiž ide o bližšie neurčené objekty alebo osoby. Est-ce qu'il y a une station de métro par ici ?Je tu blízko stanica metra? nejaká Est-ce qu'il y a des étudiants grecs à votre faculté ?Sú na vašej fakulte grécki študenti? vôbec nejakí Známe a z kontextu jasne poznateľné predmety a osoby mávajú určitý člen, a tak sa pri nich tento výraz nepoužíva. Na začiatku vety stojí podmet a hneď za ním nasleduje sloveso, napr. être. La station de métro est à deux pas.Stanica metra je kúsok odtiaľto. jedna určitá Les étudiants grecs ne sont pas encore à la faculté.Grécki študenti ešte nie sú na fakulte. tí známi študenti
Stupňovanie Elle veux être plus gentille et moins arrogante. Prídavné mená a príslovky pri stupňovaní až na malé výnimky nemenia tvar. Je to teda celkom jednoduché. druhý stupeň (comparatif) Tvoríme ho pomocou prísloviek plus (viac) a moins (menej), ktoré dávame pred stupňovaný výraz bez ohľadu na jeho rod a číslo.
I. stupeň II. stupeň
content plus content
moins content
Non, ma copine est plus belle.Nie, moja priateľka je krajšia. Les poivrons sont un peu plus chers.Papriky sú trocha drahšie. Leurs filles ne sont pas plus arrogantes.Ich dcéry nie sú arogantnejšie. Je suis moins sportive.Nie som až tak športovo založená. Mais le tram est moins rapide.Električka je ale pomalšia. Stupňovanie pomocou moins je omnoho menej časté než s použitím plus. tretí stupeň (superlatif) Pred príslovky plus a moins dávame určitý člen v tvare závisiacom od rodu a čísla stupňovaného prídavného mena le, la, les.
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
content plus content le plus content
moins content le moins content
Elle est la moins bavarde.Je najmenej uvravená. Le métro est le plus rapide.Metro je najrýchlejšie. C'est la fille la plus heureuse.Je to to najšťastnejšie dievča.

Všimnite si, že (naj)menší môžeme preložiť dvoma spôsobmi: (le) plus petit alebo (menej často) (le) moins grand.

Časovanie slovesa CONNAÎTRE Tu connais sa copine ? Pri tomto slovese si môžeme všimnúť dve zvláštnosti. Jednak je to hláska î, ktorá sa vyskytuje pred t. A v množnom čísle vo všetkých osobách vidíme zdvojené ss, čím je zaistená výslovnosť s.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je connais ʒəkɔnε nous connaissons nukɔnεsɔ̃
2. os. tu connais tykɔnε vous connaissez vukɔnεse
3. os.il connaît ilkɔnε ils connaissent ilkɔnεs
elle connaît εlkɔnε elles connaissent εlkɔnεs
Časovanie slovesa PAYER Ils paient en espèces. Sloveso payer peje je pravidelné, rešpektuje ale pravidlo, podľa ktorého sa v jednotnom čísle a v 3. osobe mn. čísla v kmeni mení ay ej na ai ε.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je paie ʒəpε nous payons nupejɔ̃
2. os. tu paies typε vous payez vupeje
3. os. il paie ilpε / elle paie εlpε ils paient ilpε / elles paient εlpε
Rozkazovací spôsob. Paie !; Payons !; Payez !
Časovanie slovesa DESCENDRE On descend déjà ? Slovesá zakončené na -dre tvoria pomerne veľkú skupinu, pre ktorú platia tieto pravidlá.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je descends ʒədεsɑ̃ nous descendons nudεsɑ̃dɔ̃
2. os. tu descends tydεsɑ̃ vous descendez vudεsɑ̃de
3. os.il descend ildεsɑ̃ ils descendent ildεsɑ̃d
elle descend εldεsɑ̃ elles descendent εldεsɑ̃d
Rozkazovací spôsob. Descends !; Descendons !; Descendez ! Pozor! Sloveso prendre sem nepatrí, má totiž nepravidelný tvar 3. osoby množného čísla prennent. Časovanie slovesa PRENDRE v lekcii 6.