Prononcez bien

Výslovnosť en a ien Zatiaľ čo en čítame ako nosové ɑ̃, ien vyslovíme ako nosové jε̃. V modernej parížskej francúzštine tieto dve nosovky znejú takmer rovnako. Je však lepšie naučiť sa ich rozlišovať. en ɑ̃; encore ɑ̃kɔʀ; prendre pʀɑ̃dʀ bien bjε̃; combien kɔ̃bjε̃; italien italjε̃
Spoluhlásky na konci slova nevyslovené Pre francúzštinu je typické, že sa spoluhlásky na konci slov nečítajú. Niekedy ide dokonca o celé skupiny spoluhlások. riz ʀi; fruits fʀɥi; euros øʀo; regardez ʀ(ə)gaʀde; deux Nevyslovujeme najmä spoluhlásky v pozícii za samohláskou alebo nosovkou. Ide najčastejšie o koncovky množného čísla alebo osobné koncovky pri časovaní slovies. paquet pakε; quelques kεlk; donner dɔne; promotions pʀɔmɔsjɔ̃; je prends ʒəpʀɑ̃ vyslovené Niektoré spoluhlásky sa vyslovujú aj na konci slova. Ide napr. o l a f. mal mal; courriel kuʀjεl; football futbɔl; ale: gentil ʒɑ̃ti sportif spɔʀtif; soif swaf Väčšinou vyslovíme aj r (samozrejme po francúzsky, zadopodnebne, pomocou hornej časti jazyka). Odpadajú spoluhlásky za ním, samotné r zostáva. soir swaʀ; voir vwaʀ; ordinateur ɔʀdinatœʀ; ale: monsieur məsjø d'accord dakɔʀ; tard taʀ; porc pɔʀ Výnimkou je koncovka -(i)er. Tam zaznie zatvorené e, nie však spoluhláska r (a ani za ňou stojace spoluhlásky). regarder ʀ(ə)gaʀde; volontiers vɔlɔ̃tje; déjeuners deʒøne
Výslovnosť obťažnejších slov œuf Slovo œuf obsahuje zvláštnu samohlásku œ, ktorá tvorí jeden znak. Ak nemáte francúzsku klávesnicu, môžete napísať oe. Čítame ju ako ø alebo ako œ. Œuf teda vyslovíme ako œf. Pozor! V množnom čísle sa výslovnosť mení, odpadá f, a výslovnosť je teda zatvorená ø: les œufs lezø. haricot Francúzi spoluhlásku h nikdy nečítajú. Ani to nevedia. Slová, ktoré sa začínajú na h, preto čítajú a viažu, ako keby tam žiadna spoluhláska nebola. Ale pozor, rozlišujú nemé h, ktoré nebráni viazaniu, a aspirované h, ktoré sa naopak neviaže. To je aj prípad slova haricot. des haricots verts deaʀikovεʀ; quelques haricots verts kεlkəaʀikovεʀ Aspirované h tiež zabraňuje elízii, preto neodpadá predchádzajúce e v predložkách a zámenách. Napr. predložku de teda nepíšeme s apostrofom. un kilo de haricots vertskilogram zelených fazuliek

Všeobecne môžeme povedať, že slová prevzaté z germánskych jazykov majú aspirované h, kým napríklad pôvodom grécke slová nemé h. Nemusíme však študovať etymológiu jednotlivých slov, stačí sa pozrieť do nejakého dobrého slovníka, kde sa aspirované h označuje apostrofom (').