Grammaire

Výrazy množstva Za podstatné mená alebo príslovky vyjadrujúce určité množstvo kladieme predložku de (ako je v slovenčine genitív, “čoho”). Pozor! Táto predložka je bež člena, množstvo je určené podstatným menom, delivý člen by tu nebol na mieste.
un litre de jus liter džúsu
un demi-kilo de tomates pol kila paradajok
un kilo d'oranges kilo pomarančov
Kilogram sa bežne vyjadrí skráteným slovom kilo. Výraz kilogramme je považovaný za veľmi technický.
beaucoup de viande veľa mäsa
un peu de pain trocha chleba
une bouteille de vin fľaša vína
une canette de bière plechovka piva
un morceau de fromage kúsok syra
un paquet de riz balíček ryže
un sachet de pâtes vrecko cestovín
une tasse de thé šálka čaju
un verre d'eau pohár vody
Ako si môžete všimnúť, po výraze množstva je podstatné meno buď v množnom čísle, ak je počítateľné (banány, zemiaky ap.), alebo v jednotnom, ak je nepočítateľné (mlieko, šunka ap.). Je to teda rovnaké ako v slovenčine. Ak je jednotiek označovaných výrazom množstva viac, použijeme tento výraz v množnom čísle. To však nemá vplyv na podstatné meno za predložkou de, rovnako ako v slovenčine. Il prend deux morceaux de fromage.Vezme si dva kúsky syra. J'achète quelques canettes de jus.Kúpim niekoľko plechoviek džúsu.
Rozkazovací spôsob Jednoduchšie už to vo francúzštine snáď ani nejde. Na vytvorenie rozkazu stačí poznať základné tvary oznamovacieho spôsobu. Osobné zámená odpadajú.
prendre sortir
2. os. j. č. prends ! sors !
1. os. mn. č. prenons ! sortons !
2. os. mn. č. prenez ! sortez !
Sortez, s'il vous plaît !Choďte, prosím, von! Prenons un peu de camembert.Vezmime si trocha camembertu. K jedinej zmene dochádza pri slovesách, ktoré sa končia na -er, kde v jednotnom čísle odpadá -s.
acheter manger
2. os. j. č. achète ! mange !
1. os. mn. č. achetons ! mangeons !
2. os. mn. č. achetez ! mangez !
Parlons français !Hovorme po francúzsky! Chante !(Za)spievaj! Toto platí aj pre sloveso aller.
aller
2. os. j. č. va !
1. os. mn. č. allons !
2. os. mn. č. allez !
Va chez le médecin !Choď k lekárovi! Allons au cinéma !Poďme do kina! zápor Nelíši sa od oznamovacieho spôsobu. Pred sloveso dávame záporku ne, za ním nasleduje pas. Jedinou zmenou je aj v tomto prípade absencia osobného zámena. Ne partez pas encore !Ešte neodchádzajte! N'allez pas chez Thierry !Nechoďte k Thierrovi!
Zámeno ON Ici, on parle français. Medzi osobné zámená patrí aj často používané francúzske on. Sloveso za ním je síce v tvare 3. osoby j. č., s treťou osobou však nemá nič spoločné. Ide o tzv. neurčité zámeno, ktoré sa neviaže na konkrétnu osobu. Má dve základné použitia: Zastupuje určitú skupinu ľudí alebo ľudí ako celok (ono sa...). En Belgique, on parle français, néerlandais et allemand.V Belgicku sa hovorí francúzsky, holandsky a nemecky. Nahrádza (,a to veľmi často,) zámeno my. On achète quelques pommes ?Kúpime niekoľko jabĺk ? Qu'est-ce qu'on fait ce soir ?Čo budeme dnes večer robiť? Ici, on n'aime pas les bavards.Tu nemáme radi uvravených ľudí. On va au cinéma, ça te dit ?Zájdeme do kina, čo ty na to? On mange du poulet ou des grillades ?Dáme si / Budeme jesť kura alebo grilované mäso? Tak ako každého iného osobného zámena, aj zámena on sa týka viazanie s nasledujúcim slovesom. Nosové ɔ̃ zostáva zachované, zaznie však aj spoluhláska n. on habite ɔ̃nabit; on aime ɔ̃nem; on étudie ɔ̃netydi
Časovanie slovesa FAIRE Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Je to jedno z najnepravidelnejších slovies. Všimnite si najmä neobvyklú koncovku v 2. osobe mn. č.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je fais ʒəfε nous faisons nufəzɔ̃
2. os. tu fais tyfε vous faites vufεt
3. os. il fait ilfε / elle fait εlfε ils font ilfɔ̃ / elles font εlfɔ̃
Rozkazovací spôsob sa tvorí klasicky, preberajú sa tvary oznamovacieho spôsobu. Fais !; Faisons !; Faites !
Časovanie slovesa POUVOIR Est-ce que je peux parler avec la directrice ? Toto sloveso nie je oveľa pravidelnejšie. Všimnite si výslovnosť. V jedn. čísle a v 3. osobe množ. čísla vyslovujeme ø, v 1. a 2. osobe množ. čísla u.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je peux ʒəpø nous pouvons nupuvɔ̃
2. os. tu peux typø vous pouvez vupuve
3. os.il peut ilpø ils peuvent ilpœv
elle peut εlpø elles peuvent εlpœv
Sloveso pouvoir sa často používa v žiadostiach a zdvorilých vyzvaniach (“môžete prosím ...?” Preto pri ňom, častejšie než pri iných slovesách, tvoríme otázku inverziou alebo pomocou est-ce que. Pouvez-vous répéter ?Môžete to zopakovať? Est-ce que tu peux aller au supermarché ?Môžeš zájsť do supermarketu?
Časovanie slovesa BOIRE Je ne bois pas de bière.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je bois ʒəbwa nous buvons nubyvɔ̃
2. os. tu bois tybwa vous buvez vubyve
3. os.il boit ilbwa ils boivent ilbwav
elle boit εlbwa elles boivent εlbwav
Rozkazovací spôsob: Bois !; Buvons !; Buvez !
Základné číslovky 10-100 soixante-dix moins quarante font trente
10 dix dis 60 soixante swasɑ̃t
20 vingt vε̃ 70 soixante-dix swasɑ̃tdis
30 trente tʀɑ̃t 80 quatre-vingts katʀvε̃
40 quarante kaʀɑ̃t 90 quatre-vingt-dix katʀvε̃dis
50 cinquante sε̃kɑ̃t 100 cent sɑ̃
Číslovky sú vo francúzštine trocha problém. Ako vidíte, štandardná francúzština nemá jednoslovné číslovky 70, 80 a 90, namiesto nich používa starý systém počítania, na ktorý si po čase zvyknete. Všimnite si pravopis číslovky vingt. Podobne ako ďalšie základné číslovky, nepriberá koncovku množného čísla. A to s jedinou výnimkou, krorou je číslovka 80 (myslia sa štyri dvadsiatky). Číslovky 21 a vyššie pozri Základné číslovky 21-99 v lekcii 13. výslovnosť Pre číslovku 90 platí to isté, čo sme si povedali o desiatke. Koncové -x samostatne čítame ako s. Pred slovom, ktoré sa začína na spoluhlásku, sa však nevysloví. quatre-vingt-dix kilos katʀvε̃dikilo Pred slovom na samohlásku sa v súlade s pravidlami viazania mení na z. quatre-vingt-dix euros katʀvε̃dizøʀo Viazanie sa vzťahuje aj na číslovky končiace sa na -t. vingt enfants vε̃tɑ̃fɑ̃; cent euros sɑ̃tøʀo