Communication

Jazyky Názvy jazykov sa vo francúzštine zhodujú s tvarom mužského rodu príslušného prídavného mena. Z toho vyplýva, že sú mužského rodu. Tu ne parles pas allemand ?Ty nevieš po nemecky? Son français est très bon.Jeho/Jej francúzština je veľmi dobrá. Quelle langues est-ce que tu parles ? – Je parle français et russe.Ktorými jazykmi hovoríš? – Hovorím francúzsky a rusky.
Predložka en Zodpovedá nášmu v, resp. do. Použijeme ju napr. pred názvami jazykov, C'est comment en anglais ?Ako je to v angličtine? alebo pri názvoch krajín ženského rodu (,teda tých, ktoré sú zakončené na -e). Il est né en Belgique ?Narodil sa v Belgicku? Samedi, ils vont en France.V sobotu idú do Francúzska. Jocelyne ne travaille pas en Suisse.Jocelyne nepracuje vo Švajčiarsku. Ako vidíte, slovenské predložky v a do nemajú vo francúzštine presné ekvivalenty. Francúzske predložky ani nerozlišujú smer. Zjednodušene by sme mohli povedať, že dans vyjadruje uzatvorený priestor, napr. vnútrajšok budovy. Predložka à je abstraktnejšia, používa sa pri inštitúciách a podnikoch. V určitých prípadoch sa objavuje aj spomenuté en. J'habite dans une résidence universitaire.Bývam na internáte. Il est déjà dans la classe ?Už je v triede? Je suis à l'université de Rouen.Som na univerzite v Rouen. Elle aime aller en Espagne.Rada chodí do Španielska.
Štúdium Slovenskému študovať čiastočne zodpovedá francúzske étudier. Použijeme ho, keď hovoríme o predmete, ktorý sa dotyčný učí. Timéo étudie l'anglais.Timéo študuje angličtinu. Léo étudie le droit.Léo študuje právo. Študovať v zmysle robiť vysokú školu vyjadríme pomocou slovesa faire a podstatného mena s privlastňovacím zámenom ses études. Qu'est-ce qu'il fait comme études ?Čo študuje? Marianne fait ses études à Charleroi.Marianne študuje v Charleroi. Študovať určitý obor sa vyjadruje tiež pomocou slovesa faire, po ktorom nasleduje buď odbor štúdia alebo des études de. Timéo fait (des études de) lettres.Timéo študuje jazyky a literatúru. Léo ne fait pas (des études de) médecine.Léo neštuduje medicínu. Časovanie slovesa FAIRE v lekcii 8. Názvy fakúlt sa väčšinou tvoria pomocou predložky de a príslušného odboru. Ak je odbor v množnom čísle, môže sa použiť aj tvar mn. čísla des. To záleží od každej fakulty, ako sa rozhodne. Odbor by však mal byť v takomto názve napísaný s veľkým písmenom. faculté de/des Lettresfilozofická fakulta faculté de/des Sciencesprírodovedecká fakulta faculté de Droitprávnická fakulta faculté de Médecinelekárska fakulta A aby toho nebolo málo, “študent určitého odboru” vyjadríme pomocou predložky en. étudiante en lettres anglaisesštudentka angličtiny/anglického jazyka a literatury étudiants en médecineštudenti medicíny
Tvorenie otázky inverziou Ďalším spôsobom tvorenia otázky je obrátenie poradia podmetu a prísudku, tzv. inverzia. Prísudok v tomto prípade dávame pred podmet. Zámená od slovesa oddeľujeme spojovníkom. Parlez-vous français ?Hovoríte francúzsky? Suis-je bien chez Serge ?Som tu správne u Sergea? Qui est-ce ?Kto je to? Zatiaľ čo v písanej francúzštine je vhodnejšie použiť inverziu, v bežnej reči sa používa iba v niekoľko málo prípadoch. Napr. pri slovese môcť znamená slušnú žiadosť. Pouvez-vous parler plus lentement ?Môžete hovoriť pomalšie? Quelle heure est-il ?Koľko je hodín? Alebo v otázke “Ako sa máte”. Comment allez-vous ? kɔmɑ̃talevuAko sa máte?