Communication

Dni v týždni
AGENDA (DIÁR)
lundi lœ̃di aller chez le vétérinaire
mardi maʀdi cours de français
mercredi mεʀkʀdi match de football
jeudi ʒødi coiffeur
vendredi vɑ̃dʀdi café avec Mathieu
samedi samdi chez les parents
dimanche dimɑ̃ʃ RIEN !
Dni v týždni sú mužského rodu. Pri udávaní dňa to však nijako nezistíme, pretože keď hovoríme, že sa niečo uskutoční v ten ktorý deň, nepoužijeme ani člen, ale ani žiadnu predložku. Jeudi, je vais chez le médecin.Vo štvrtok idem k lekárovi. Vous partez quand ? Samedi ?Kedy odchádzate? V sobotu? Keď chceme spresniť časť dňa, pridáme príslušný výraz za názov dňa. Opäť bez akejkoľvek predložky. Dimanche matin, nous allons à la campagne.V nedeľu ráno ideme na vidiek. Tu pars mardi après-midi ?Odchádzaš v utorok odpoludnia? Vendredi soir, il organise une soirée.V piatok večer robí večierok. Časová predložka à sa v prípade dní používa pri rozlúčení. À dimanche !Dovidenia v nedeľu!, Ahoj v nedeľu!
Hodiny Čas do pol po celej hodine sa uvádza pomocou počtu minút, nepoužíva sa spojka et. Pri podstatných menách “štvrťhodina” a “polhodina” sa používa spojka et.
10H00 dix heures
10H05 dix heures cinq
10H15 dix heures et quart / dix heures quinze
10H20 dix heures vingt
10H30 dix heures et demie / dix heures trente
Čas od pol do celej hodiny sa udáva pomocou príslovky moins a počtu minút chýbajúcich do celej hodiny, alebo štvrťhodiny s určitým členom.
10H40 onze heures moins vingt
10H45 onze heures moins le quart
10H55 onze heures moins cinq
Presný čas uvádzame pomocou osobného zámena il. Je to zámeno v jednotnom čísle, takže aj sloveso je v jednotnom čísle, aj keď hodín je viac. Quelle heure est-il ?Koľko je hodín? Il est une heure et demie.Je pol druhej. Il est cinq heures.Je päť hodín. Keď hovoríme o čase, keď sa niečo uskutoční, použijeme predložku à. À quelle heure est-ce que vous partez ?O koľkej odchádzate? Le match commence à seize heures.Zápas sa začína o šestnástej hodine.

Francúzi sa vyhýbajú udávaniu času pomocou čísloviek vyšších než dvanásť. À six heures môže teda byť ráno i odpoludnia. A podobne ako v slovenčine, slovo minúta v bežnom jazyku zvyčajne nepoužijú: Il est sept heures dix (minutes) – Je sedem hodín desať (minút).

Udávanie adresy Na otázku Kde bývaš/býva? odpovieme pomocou au. Où est-ce qu'il habite ? – Au 3, place Victor Hugo.Kde býva? – Na place Victor Hugo 3. Les parents de Xavier habitent au 20, rue Ampère.Xavierovi rodičia bývajú na rue Ampère 20.
Návšteva Pri pozvaní na návštevu použijeme sloveso venir. Tu viens chez moi ?Nezájdeš ku mne? Vous venez chez nous vendredi soir ?Prídete k nám v piatok večer? Časovanie slovesa VENIR v lekcii 18. Sloveso aller sa používa, keď ideme na návštevu. Alebo ku kaderníkovi, k lekárovi ap. Jeudi après-midi, je vais chez Jérôme.Vo štvrtok odpoludnia idem k Jérômovi. Tu vas chez le médecin ?Ideš k lekárovi?
cela – ça Zámeno ça (to, tamto) je vlastne hovorový variant zámena cela. Tento dlhší tvar však v bežnej reči prakticky nikdy nebudete počuť. C'est ça.Je to tak. Et avec ça ?A ďalej?, A k tomu? Ça va.Ide to., Máme sa.
quel/quelle Opytovacie zámeno (vo francúzštine adjectif, teda prídavné meno) quel/quelle mení svoj tvar podľa rodu podstatného mena, ktoré určuje. Quel est votre nom ?Aké je vaše meno? C'est quelle rue ?Na ktorej ulici je to?, Ktorá je to ulica?