Communication

Couvert Couvert prekladáme ako príbor. Presnejšie však ide o celé prestieranie, prípadne o jeho prichystaní obsluhou. Takže okrem service compris, teda obsluha v cene, sa môžeme stretnúť aj s couvert compris, prestieranie v cene. A tiež s pain compris, pečivo v cene.
Hors-d'œuvre Ako si môžete všimnúť, v slovníčku je pri výslovnosti tohto slova uvedený apostrof. Ten nám oznamuje, že jeho začiatočné h je aspirované, teda neuplatňujeme ani viazanie, ani elíziu. V množnom čísle sa tvar slova nemení. Le hors-d'œuvre est déjà sur la table.Predrkm už je na stole. leurs hors-d'œuvre lœʀɔʀdœvʀich predkrmy
Predložka en Keď sa niečo podáva alebo konzumuje ako hlavné jedlo, denné menu, aperitív ap., použijeme predložku en. Il y a du bœuf en plat du jour.Na dennom menu je hovädzie. Moi, je préfère le kir en apéritif.Z aperitívov dávam prednosť kiru. Qu'est-ce qu'on prend en hors-d'œuvre ?Čo si dáme ako predkrm?
Voici Voici používame v podobnom význame ako voilà, aj keď menej často. Znamená tu je/sú s dôrazom na tu. Je nemenné bez ohľadu na rod a číslo podstatného mena, ktoré nasleduje. Voici la glace.Tu je tá zmrzlina. Voici les frites.Tu sú tie hranolky.
Maison Podstatné meno maison môžeme použiť aj vo význame prídavného mena v zmysle doma vyrábaný, domáci (chlieb, paštéta ap.). Jeho tvar je nemenný, neriadi sa rodom a číslom podstatného mena, ktoré rozvíja. On a encore de la bière maison.Máme ešte domáce pivo.
Serveur Pojem serveur poznáme z oblasti programovania (server). Používa sa aj v gastronómii. Je to čašník. Kým servírka bola a je serveuse, v mužskom rode sa dávala prednosť pomenovaniu garçon. Dnes použijeme radšej neutrálnejšie serveur. Na čašníka už preto nevoláme Garçon, l'addition !, ale Monsieur, l'addition, s'il vous plaît !. Je to zdvorilejšie. A analogicky servírku oslovíme klasickým Madame.
Slovesné väzby convenir à qqn vyhovovať komu Cela convient à ta mère ?Tvojej matke to vyhovuje? recommander qqch à qqn odporučiť čo komu Qu'est-ce que tu recommandes à tes invités ?Čo odporúčaš svojim hosťom?