znamenať

1(mať nejaký význam) signifier, vouloir dire

Čo to slovo znamená?
Que veut dire ce mot ?
kə vø diʀ sə mo ?
Čo to má znamenať?
C'est quoi tout ça ?
se kwa tu sa ?
To ale nič neznamená.
Mais cela ne compte pour rien.
mε s(ə)la nə kɔ̃t puʀ ʀjε̃
OSN znamená Organizácia spojených národov.
L'ONU signifie Organisation des Nations unies.
lɔny siɲifi ɔʀganizasjɔ̃ de nasjɔ̃yni
Mlčanie znamená súhlas.
Qui ne dit mot consent.
ki nə di mo kɔ̃sɑ̃

2(mať hodnotu) compter

To by pre mňa veľa znamenalo.
Cela compterait beaucoup pour moi.
s(ə)la k(ə)ʀε boku puʀ mwa
Peniaze tu veľa neznamenajú.
L'argent ne compte pas beaucoup ici.
laʀʒɑ̃ nə kɔ̃t pɑ boku isi